Інші податки

Військовий збір

Законом № 1621 підрозділ 10 розділу ХХ Податкового кодексу доповнено п. 161, яким тимчасово, до 01.01.2015 р., встановлено військовий збір. Водночас Законом № 71, який набрав чинності з 01.01.2015 р., оподаткування військовим збором продовжено до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України.


Платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу (пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу), а саме:

  • фізична особа — резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;
  • фізична особа — нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;
  • податковий агент.

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу).

Для резидентаце загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); іноземні доходидоходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Об’єктом оподаткування нерезидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання) (ст. 163 Податкового кодексу).

Перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено підпунктами 164.2.1 — 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу. До переліку також включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 цього Кодексу, передбачені пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Відповідно до пп. 164.1.3 п. 164.1 вищенаведеної статті загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності згідно зі ст. 177 Податкового кодексу, та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність відповідно до ст. 178 цього Кодексу.

Об’єктом оподаткування фізичної особипідприємця є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особипідприємця (п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу).

Для фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності (п. 178.3 ст. 178 цього Кодексу).

Слід враховувати, що у разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат, тобто військовий збір нараховуватиметься на річний дохід без урахування витрат.

Отже, об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, перелік яких визначено п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу, у тому числі доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), а також іноземні доходи. Крім того, об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід або сукупний чистий дохід, який отримує відповідно фізична особапідприємець або фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність. При цьому для визначення об’єкта оподаткування до таких доходів мають бути застосовані норми окремих статей розділу IV Податкового кодексу.

Ставка збору становить 1,5% об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу (пп. 1.3 цього пункту).

Відповідно до пп. 1.4 вищезазначеного пункту нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу, за ставкою, визначеною пп. 1.3 зазначеного пункту.

Зокрема, пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу передбачено, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, зобов’язаний утримувати збір із суми такого доходу за його рахунок.

Порядок сплати (перерахування) збору до бюджету визначено п. 168.4 вищезазначеної статті, відповідно до пп. 168.4.1 якого збір, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно із Бюджетним кодексом.

Так, частину другу ст. 29 Бюджетного кодексу доповнено п. 12, яким передбачено, що до доходів загального фонду Державного бюджету України належить військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу.

Відповідно до пунктів 4 і 5 ст. 45 Бюджетного кодексу податки і збори (обов’язкові платежі) та інші доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок і не можуть акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету (за винятком установ України, які функціонують за кордоном). При цьому податки і збори (обов’язкові платежі) та інші доходи державного бюджету визнаються зарахованими до державного бюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок.

Водночас ст. 64 Бюджетного кодексу визначено, що податок на доходи фізичних осіб податковим агентом — юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента — юридичної особи зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Крім того, згідно з пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. При цьому податок на доходи, нарахований працівникам неуповноваженого відокремленого підрозділу, юридична особа перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого неуповноваженого відокремленого підрозділу. Ця норма регламентує порядок перерахування податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету. Оскільки збір зараховується до державного бюджету, встановлену норму не може бути використано для військового збору.

Таким чином, юридична особа або її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати (надавати, виплачувати) доходи, перераховує військовий збір як за себе, так і за неуповноважений відокремлений підрозділ до бюджету за своїм місцем розташування.

При цьому слід звернути увагу на те, що відповідно до пп. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

Отже, банки при прийнятті платіжних документів на виплату доходів на користь платників повинні дотримуватися вимог пп. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу щодо одночасного подання розрахункового документа на перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Водночас платник, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити військовий збір з таких доходів (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Податкового кодексу).

Підпунктом 1.5 п.  161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу передбачено, що відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету згідно зі ст. 171 цього Кодексу з доходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника; з інших доходівподатковий агент  для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні; платникдля іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов’язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) збору до бюджету.

Платники збору зобов’язані забезпечувати виконання податкових зобов’язань у формі та спосіб, які визначено ст. 176 Податкового кодексу (пп. 1.6 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу).

Обов’язки податкового агента щодо забезпечення виконання ним податкових обов’язків визначено п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу, а саме: своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету збір з доходу, що виплачується на користь платника та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок; подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників, а також суми утриманого з них податку (збору) (форма № 1ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Згідно з абзацом «а» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу платники — фізичні особи зобов’язані вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, якщо такий платник зобов’язаний відповідно до розділу ІV цього Кодексу подавати декларацію.

Форми та порядок ведення такого обліку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Крім того, відповідно до абзацу «в» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу платники — фізичні особи зобов’язані подавати податкову декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами зазначеного розділу таке подання є обов’язковим.

Доходи нараховано до 01.01.2015 р.

Чи підлягають оподаткуванню військовим збором доходи, нараховані до 01.01.2015 р., а виплачені після цієї дати, які до 01.01.2015 р. не оподатковувалися збором?

Закон № 71, яким продовжено справляння військового збору, набрав чинності з 01.01.2015 р.

Згідно зі ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Цією статтею закріплено один з найважливіших принципів права — закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Це означає, що вони поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами.

Оскільки податковий агент зобов’язаний утримувати військовий збір при нарахуванні доходів, визначених у пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу, то нараховані до 01.01.2015 р. доходи, але виплачені після цієї дати, не підлягають оподаткуванню військовим збором. Водночас суми доходів, нараховані після 01.01.2015 р. за періоди до 01.01.2015 р., підлягають оподаткуванню військовим збором на загальних підставах.

Дохід отримано у негрошовій формі

Чи слід застосовувати норми п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу під час оподаткування військовим збором доходу, отриманого у негрошовій формі?

Норми п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу застосовуються під час нарахування доходу у будь-якій негрошовій формі для визначення бази оподаткування доходу податком на доходи фізичних осіб.

Пунктом 161 підрозділу 10 розділу ХХ  Податкового кодексу для військового збору застосування коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ст. 164 цього Кодексу, не передбачено.

Оподаткування доходів самозайнятих осіб

Який порядок оподаткування військовим збором доходу фізичної особипідприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, та які строки сплати збору до бюджету зазначеними особами?

Фізичні особи — підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему, за результатами звітного податкового року самостійно розраховують військовий збір у розмірі 1,5% чистого оподатковуваного доходу, відображають у річній податковій декларації та сплачують у терміни, передбачені для сплати податку на доходи фізичних осіб за відповідний період.

Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, за результатами звітного податкового року самостійно розраховують суму військового збору в розмірі 1,5% сукупного чистого доходу, відображають у річній податковій декларації та сплачують у терміни, передбачені для сплати податку на доходи фізичних осіб за відповідний період.

Пунктом 177.8 ст. 177 Податкового кодексу визначено, що під час нарахування (виплати) фізичній особі — підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності.

Згідно з п. 178.5 ст. 178 Податкового кодексу встановлено, що під час виплати суб’єктами господарювання — податковими агентами фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов’язаних з такою діяльністю, податок на доходи у джерела виплати не утримується в разі надання такою фізичною особою копії довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Отже, з метою уникнення подвійного оподаткування військовий збір не утримується суб’єктами господарювання та/або самозайнятими особами при виплаті доходів фізичним особампідприємцям або фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, за здійснення ними своєї діяльності, якщо фізичною особою надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності, або копію довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Першим звітним податковим періодом для нарахування військового збору з доходів фізичних осіб — підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є 2015 р.

Терміни сплати військового збору:

  • для фізичних осіб — підприємців — до 19.02.2016 р.;
  • для фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, — до 01.08.2016 р.

Спадщина, посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого (рухомого) майна, договорів дарування

Яким чином сплачується військовий збір у разі нотаріального оформлення об’єктів спадщини, посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого (рухомого) майна, договорів дарування?

Згідно з пп. 168.4.8 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку (збору) до відповідного бюджету несе фізична особа у випадках, визначених розділом IV цього Кодексу.

Так, п. 172.4 ст. 172 та п. 173.4 ст. 173 зазначеного Кодексу передбачено, що під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого (рухомого) майна між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідні договори за наявності документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору.

Крім того, п. 174.3 ст. 174 Податкового кодексу встановлено, що дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягають оподаткуванню, зазначається   в річній податковій декларації у порядку, визначеному ст. 179 цього Кодексу, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями-резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини.

При цьому слід зазначити, що нотаріус видає спадкоємцю-нерезиденту свідоцтво про право на спадщину за наявності документа про сплату таким спадкоємцем податку з вартості об’єкта спадщини (п. 174.4 ст. 174 Податкового кодексу).

Враховуючи викладене, своєчасною сплатою військового збору є його сплата до нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого (рухомого) майна, об’єктів спадщини, посвідчення договорів дарування.

Водночас згідно з вимогами п. 172.4 ст. 172, п. 173.4 ст. 173 та п. 174.4 ст. 174 Податкового кодексу нотаріус щокварталу надає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію щодо видачі свідоцтв про право на спадщину, посвідчення договорів дарування, купівлі-продажу (міни) рухомого або нерухомого майна, включаючи інформацію про суму сплаченого податку в порядку, встановленому розділом ІV цього Кодексу для податкового розрахунку.

Оскільки дохід, отриманий фізичною особою від операцій з продажу нерухомого (рухомого) майна, спадщини (дарування), включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, який є об’єктом оподаткування військовим збором, та своєчасна сплата такого збору здійснюється до нотаріального оформлення (у тому числі видачі свідоцтв про право на спадщину, посвідчення договорів дарування), нотаріусам рекомендовано включати до податкового розрахунку (форма № 1ДФ) інформацію про суму сплаченого військового збору.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42