РРО. Готівка

Розрахункові документи: особливості оформлення та застосування

Пунктом 1 ст. 3 Закону про РРО передбачено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.

Згідно зі ст. 2 зазначеного Закону розрахунковий документ — документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.

Відповідно до ст. 8 Закону про РРО форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок (далі — РК), книг обліку розрахункових операцій (далі — КОРО), а також форма та порядок подання звітності, пов’язаної із застосуванням РРО або використанням РК, встановлюються фіскальним органом.

Положення про форму та зміст розрахункових документів затверджено наказом № 614 (далі — Положення № 614).

Цим Положенням визначено форми і зміст розрахункових документів, які мають видаватися при здійсненні розрахунків суб’єктами господарювання для підтвердження факту продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Пунктом 2.1 Положення № 614 передбачено, що встановлені у цьому Положенні вимоги до змісту розрахункових документів визначають обов’язкові реквізити розрахункових документів. У разі відсутності хоча б одного з обов’язкових реквізитів, а також недотримання сфери призначення документ не є розрахунковим.

Розглянемо порядок дотримання вимог щодо застосування розрахункових документів.

Фіскальний касовий чек

Згідно з п. 3.1 Положення № 614 фіскальний касовий чек на товари (послуги) (далікасовий чек)це розрахунковий документ, надрукований РРО при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги).

Відповідно до п. 3.2 зазначеного Положення касовий чек має містити такі обов’язкові реквізити:

 • назву господарської одиниці;
 • адресу господарської одиниці;
 • для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ, — індивідуальний податковий номер платника ПДВ; перед номером друкуються великі літери «ПН»;
 • для суб’єктів господарювання, що не є платниками ПДВ, — ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО, перед яким друкуються великі літери «ІД»;
 • якщо кількість придбаного товару (отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру, — то кількість, вартість придбаного товару (отриманої послуги);
 • вартість одиниці виміру товару (послуги);
 • найменування товару (послуги);
 • літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої вартості товару (послуги);
 • позначення форми оплати (готівкою, карткою, у кредит, чеками тощо) та суму коштів за даною формою оплати;
 • загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;
 • для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ, окремим рядком — літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка — великі літери «ПДВ»;
 • порядковий номер касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;
 • фіскальний номер РРО, перед яким друкуються великі літери «ФН»;
 • напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та логотип виробника.

У разі застосування при проведенні розрахунків з використанням платіжної картки платіжного термінала, з’єднаного або поєднаного з РРО, касовий чек має додатково містити обов’язкові реквізити, визначені у п. 3.6 Положення № 614, а саме:

реквізити платіжної картки (допустимі правилами безпеки платіжної системи), перед якими друкуються великі літери «ПК»;

напис «Код авт.» та код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, крім випадків, коли правила розрахунків платіжної системи передбачають складання розрахункових документів із застосуванням платіжних карток без виконання процедур авторизації;

підпис касира та підпис держателя платіжної картки (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ПК».

Розрахункові книжки

Згідно зі ст. 10 Закону про РРО Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням РК та КОРО, а також граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), при перевищенні якого застосування РРО є обов’язковим, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної економічної, фінансової політики.

РК не застосовуються у випадках здійснення підприємницької діяльності, визначених ст. 9 цього Закону.

Постановою № 1336 затверджено Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням РК та КОРО.

Розрахункова квитанція

Відповідно до п. 5.1 Положення № 614 розрахункова квитанціяце розрахунковий документ, бланк якого виготовлено друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом проштамповування при реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) або при видачі коштів покупцеві у разі повернення товару, рекомпенсації послуги, прийняття цінностей під заставу та в інших випадках.

Форму № РК-1 розрахункової квитанції наведено у додатку 3 до Положення № 614.

Згідно з п. 5.2 зазначеного Положення розрахункова квитанція складається з двох частинкорінця та відривної частини.

Пунктом 5.3 Положення № 614 встановлено, що відривна частина розрахункової квитанції має містити обов’язкові реквізити:

 • напис «РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ», серію (чотири літери) та номер (шість цифр), нанесені при виготовленні бланка квитанції;
 • назву суб’єкта господарювання;
 • ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи, перед яким написано (надруковано) великі літери «ІД»;
 • для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ, — індивідуальний податковий номер платника ПДВ; перед номером написано (надруковано) великі літери «ПН»; за наявності на розрахунковій квитанції податкового номера дозволяється не вказувати ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО);
 • назви окремих реквізитів, які стосуються даних про товар (послугу), а саме: написи «Найменування товару (послуги)», «Вартість о. в.» (вартість одиниці виміру), «ПДВ (%)», «Вартість»;
 • рядки для записування даних про товар (послугу) або про -операцію виплати: найменування товару (послуги, назви операції виплати), вартість одиниці виміру товару (суми коштів за однією операцією виплати), ставки ПДВ у відсотках, вартість товару (суми коштів за здійсненими операціями виплати), а в разі продажу алкогольних напоїв або тютюнових виробів — найменування товару та його вартість;
 • напис «Сума розрахунку (грн., коп.)» та загальну вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів);
 • напис «Розрахунок провів», рядок для підпису особи, що здійснює розрахунки;
 • дату (день, місяць, рік) проведення розрахунків.

Корінець розрахункової квитанції відповідно до п. 5.4 Положення № 614 має містити такі обов’язкові реквізити:

 • серію та номер, які нанесені при виготовленні бланка квитанції та збігаються з серією та номером відривної частини;
 • напис «Сума розрахунку (грн., коп.), всього» та загальну суму отриманих за товар або послугу (виданих покупцеві) коштів;
 • напис «у т. ч. за ставкою ПДВ 20%», суму коштів, отриманих за товари чи послуги, продаж яких оподатковується ПДВ за ставкою 20%, або суму виданих покупцеві коштів, якщо видана сума зменшує податкові зобов’язання платника ПДВ;
 • рядки для записування даних про товари (послуги), а в разі продажу алкогольних напоїв або тютюнових виробів — найменування товару та його вартість;
 • дату (день, місяць, рік) проведення розрахунків.

Пунктом 5.5 Положення № 614 визначено, що при виготовленні бланка розрахункової квитанції додатково до серії та номера можуть наноситися друкарським способом інші обов’язкові реквізити.

Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій затверджено наказом № 417.

РРО та РК не застосовуються при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами — підприємцями, які відносяться згідно з Податковим кодексом до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО (п. 6 ст. 9 Закону про РРО).

Товарний чек

Відповідно до п. 15 ст. 3 Закону про РРО суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані надавати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону № 1023.

Оформлення розрахункових операцій з використанням товарних чеків фізичними особами — підприємцями, які сплачують єдиний податок, у випадках, передбачених Законом про РРО, є правомірним. Водночас якщо форму і зміст фіскального чека, розрахункової квитанції та інших розрахункових документів, надання покупцю яких є обов’язковим, визначено Положенням № 614, то форму і зміст товарного чека на сьогодні законодавчо не визначено. Таким чином, суб’єкти господарювання можуть видавати товарні чеки довільної форми.

Проте, виходячи зі змісту Закону № 1023, а також визначення Законом про РРО терміна «розрахункові документи», до яких належать товарні чеки, товарний чек має містити напис «Товарний чек» та за змістом відповідати вимогам п. 3.2 Положення № 614, за винятком зазначення у ньому напису «Фіскальний чек».

Квитки на приміські та міські автомаршрути й на електротранспорт

Згідно з п. 6.1 Положення № 614 квитки на приміські автомаршрути — це розрахункові документи, бланки яких виготовлено друкарським способом з урахуванням вимог, установлених відповідними центральними органами виконавчої влади, та які видаються при реєстрації розрахункових операцій за послуги з перевезення пасажирів у приміському автотранспорті.

Квитки на міські автомаршрутице розрахункові документи, бланки яких виготовлено друкарським способом з урахуванням вимог, установлених відповідними центральними органами виконавчої влади, та які видаються при реєстрації розрахункових операцій за разові послуги з перевезення пасажирів у міському автотранспорті (п. 7.1 зазначеного Положення).

Відповідно до п. 9.1 Положення № 614 квиток на міські маршрути електротранспорту (квиток на електротранспорт) — це розрахунковий документ, бланк якого виготовлено друкарським способом з урахуванням вимог, установлених відповідними центральними органами виконавчої влади, та який видається при реєстрації розрахункових операцій за разові послуги підприємств з перевезення пасажирів у міському електротранс-порті — тролейбусі та трамваї.

Форми та порядок використання зазначених розрахункових документів установлено розділами 6, 7 та 9 Положення № 614.

Розрахункові документи для залізничного транспорту

Розрахункові документи для залізничного транспорту — це проїзні та перевізні документи, бланки яких виготовлено друкарським способом відповідно до п. 2.6 Положення № 614, а окремі реквізити заповнюються з використанням автоматизованих систем керування або ручним способом при проведенні розрахункових операцій.

Порядок оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті затверджено наказом № 331/137.

Цей Порядок визначає механізм обліку розрахункових операцій при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті, а також встановлює вимоги до форм бланків проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті.

Прибуткові та видаткові касові ордери

Згідно з п. 1 ст. 9 Закону про РРО РРО і РК не застосовуються при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових та видаткових касових ордерів і видачею відповідних квитанцій, підписаних та завірених печаткою в установленому порядку.

Пунктом 3.3 Положення № 637 передбачено, що приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства.

Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.

Відповідно до п. 3.4 зазначеного Положення видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо.

«Гарячі лінії»

Дата: 15 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42