Інші податки

Перелік бірж, уповноважених на продаж заставного майна платників податків

Одним із важливих для держави питань сьогодення є повернення платниками податків до державної скарбниці несплаченого податкового боргу.


На захист надходжень у вигляді податків і зборів до дохідної частини держбюджету від імені держави уповноважено органи ДФС України, які не лише контролюють добровільну сплату таких податків і зборів, а й забезпечують стягнення непогашеного боржниками податкового боргу.

Згідно з податковим законодавством органи ДФС України в інтересах і на користь держави здійснюють за платника податків, що має податковий борг, заходи щодо погашення податкового боргу такого боржника, зокрема, шляхом передачі його майна у податкову заставу та надалі — продажу заставного майна в рахунок погашення податкового боргу цього боржника.

Біржова модель торгівлі заставним майном платників податків, що мають податковий борг, передбачає здійснення продажу такого майна на майданчиках товарних бірж, створених і зареєстрованих відповідно до Закону № 1956.

Продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, здійснюється на біржових торгах або цільових аукціонах, організаторами яких за дорученням органів ДФС є уповноважені товарні біржі, згідно з положеннями постанови № 1244 та наказу № 571.

З метою організації та проведення біржових торгів і цільових аукціонів органи стягнення (органи ДФС) звертаються до уповноважених бірж, з якими можуть укладатися договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Відбір таких уповноважених біржових організацій з переліку претендентів проводиться на конкурсних засадах комісією, створеною ДФС України.

Умови та порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, визначено Порядком № 575.

До складу конкурсної комісії входять:

 • голова комісії — заступник Голови ДФС України;
 • заступник голови комісії — керівник (його заступник) підрозділу ДФС України, до функцій якого входить організація проведення конкурсу з визначення уповноважених бірж, які здійснюють продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі;
 • сім членів комісії:

два представники структурних підрозділів ДФС України;

представник підрозділу внутрішньої безпеки ДФС України;

представник Мінфіну України (за згодою);

представник Мінекономрозвитку України (за згодою);

представник Фонду держмайна України (за згодою);

керівник Адміністратора Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішеннями органів виконавчої влади (за згодою).

Секретарем комісії призначається один із членів комісії — представник підрозділу ДФС України, до функцій якого входить організація проведення конкурсу з визначення уповноважених бірж, які здійснюють продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Персональний склад комісії затверджується наказом ДФС України. Зміни до складу комісії вносяться також наказом ДФС України.

Засідання конкурсної комісії проводиться один раз кожні три роки.

Особливою умовою для допуску до участі у конкурсі є наявність у біржі права на організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, та досвід роботи не менше одного року у цій сфері діяльності.

Також для того щоб узяти участь у конкурсі, біржі мають подати на розгляд конкурсної комісії пакет конкурсної документації, який містить, зокрема:

 • заяву про участь у конкурсі із зазначенням найменування претендента, який виявив бажання взяти участь у конкурсі, реквізитів (місцезнаходження, телефон), складу керівництва (прізвища, ініціали, посади), кількості працівників;
 • засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
 • копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік з відповідним підтвердженням їх прийняття органом статистики;
 • правила біржової торгівлі та витяг з протоколу загальних зборів про їх затвердження, завірені підписом керівника, скріпленим печаткою біржі;
 • обґрунтовану інформацію про технічні можливості для забезпечення організації продажу майна, що перебуває у податковій заставі, та виконання взятих зобов’язань щодо його реалізації (підтверджується довідкою у довільній формі), у тому числі:

про кількість угод, укладених за результатами біржових торгів та аукціонів протягом останнього року, та про обсяги реалізованого майна, які не повинні бути меншими 2,5 млн. грн.;
про наявність відокремленого приміщення для персоналу біржі, який забезпечує її функціонування, площею не менше ніж 40 м2 та приміщення для проведення торгів площею не менше ніж 100 м2, обладнаного електронним табло або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;
про наявність не менше п’яти ліній міського та міжміського телефонного зв’язку;
про наявність електронної пошти та власної сторінки (веб-сайту) біржі у глобальній мережі Інтернет (із зазначенням адреси веб-сайту);
про наявність у штаті біржі підготовлених фахівців, у тому числі не менше двох експертів-оцінювачів та двох фахівців з відчуження об’єктів державної власності та продажу майна у процесі приватизації (підтверджується фотокопіями кваліфікаційних сертифікатів, виданих Фондом держмайна України, засвідчених в установленому порядку);
про наявність договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, укладеного з Фондом держмайна України (підтверджується фотокопією документа, засвідченою в установленому порядку);
про наявність не менше 10 брокерських контор, зареєстрованих на біржі (із зазначенням їх місцезнаходження та спеціалізації біржових операцій);
про розмір плати за користування послугами біржі за останній рік у відсотках до вартості біржового контракту (угоди);

 • письмове зобов’язання (гарантійний лист) щодо надання біржею Адміністратору Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, яке реалізується за рішеннями органів виконавчої влади, інформації про майно суб’єктів господарювання державного сектора економіки, що реалізується як об’єкт податкової застави, та про відрахування частини комісійної винагороди за реалізацію майна, інформацію про яке включено до цієї інформаційної системи, згідно з установленим розміром відповідно до договорів, укладених з органами доходів і зборів;
 • довідку про присвоєння облікового ідентифікатора суб’єкта первинного фінансового моніторингу за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 560.

Відповідно до зазначеного Порядку відібрані за результатами конкурсу товарні біржі можуть проводити біржові торги, у тому числі на електронних біржових майданчиках, на яких можуть організовуватися та проводитися електронні біржові торги за допомогою електронної торгової системи.

Новацією Порядку № 575 є критеріальний порядок відбору під час проведення конкурсу уповноважених товарних бірж, яким надано право на здійснення продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Зокрема, до критеріїв, за якими оцінюються товарні біржі, належать:

 • зареєстрований і сплачений статутний капітал;
 • технічні можливості торговельних систем і програмно-апаратних комплексів;
 • досвід роботи біржі;
 • розмір плати за послуги.

У грудні 2014 р. сплив строк повноважень бірж на реалізацію заставного майна боржників, наданих державою за результатами попереднього конкурсу, який проводився наприкінці 2011 р.

Цього разу конкурсна комісія за результатами конкурсу відібрала із загальної кількості претендентів 18 товарних бірж — переможців, які отримали право на організацію і проведення торгівлі заставним майном платників податків — боржників у 2015 — 2017 рр., а саме:

✔ Вінницька товарна універсальна біржа (м. Вінниця);

✔ Перша українська міжрегіональна товарна біржа (м. Вінниця);

✔ Товарна біржа «Катеринославська» (м. Дніпропетровськ);

✔ Правобережна товарна біржа (м. Дніпродзержинськ);

✔ Товарна біржа «Гілея» (м. Запоріжжя);

✔ Кіровоградська універсальна товарна біржа (м. Кіровоград);

✔ Західно-Українська регіональна агропромислова біржа (м. Львів);

✔ Центральна універсальна товарна біржа (м. Полтава);

✔ Рівненська міжрегіональна універсальна товарно-майнова біржа «Прайс» (м. Рівне);

✔ Товарна біржа «Українська універсальна товарна біржа» (м. Херсон);

✔ Товарна біржа «Подільська» (м. Хмельницький);

✔ Товарна біржа агропромислового комплексу центральних областей (м. Черкаси);

✔ Товарна біржа «Універсальна» (м. Черкаси);

✔ Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа» (м. Київ);

✔ Товарна біржа «ІННЕКС» (м. Київ);

✔ Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» (м. Київ);

✔ Центральна універсальна біржа (м. Київ);

✔ Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована» (м. Київ).

Отже, порівняно з попереднім переліком уповноважених бірж, з якими контролюючі органи мали право укладати договори про організацію продажу майна платників податків, яке перебуває у податковій заставі, на 20122014 рр., кількість відібраних у грудні 2014 р. товарних бірж скоротилася з 43 до 18.

Регіональна карта покриття біржових організацій така: Вінницька область — 2 біржі, Дніпропетровська — 2, Київська — 4, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Херсонська, Черкаська області — по 1 біржі на регіон.

Таким чином, майно платників податків, що перебуває у податковій заставі, протягом 2015 — 2017 рр. підлягатиме продажу за дорученням органів ДФС на вищезазначених уповноважених товарних біржах.

Водночас держава в особі ДФС України як регулятора відносин у зазначеній сфері правовідносин забезпечує контроль за організацією біржових торгів, формуванням кваліфікаційних вимог до учасників торгів, а також дотриманням учасниками та біржами встановлених правил тощо.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42