Митна справа

Уповноважений (схвалений) експортер

Україною укладено угоди про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ (Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн) та Чорногорією, якими передбачено впровадження в Україні інституту уповноваженого (схваленого) експортера при визначенні походження товарів.

Аналогічні положення містяться в Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (економічна частина Угоди набере чинності з 01.01.2016 р.).

Такого механізму в Україні до сьогодні не існувало.

Для отримання тарифних преференцій в країнах ЄС, ЄАВТ, Чорногорії український експортер товару без оформлення сертифіката з перевезення форми «EUR.1» незалежно від фактурної вартості партії товарів самостійно визначає та декларує походження товарів на комерційних/товаросупровідних документах, за винятком транспортних документів, складених перевізниками, що дасть змогу прискорити процедуру експорту товару.

З метою забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України затверджено Порядок № 1013, який набрав чинності з дня його офіційного опублікування в «Офіційному віснику України» від 23.12.2014 р. № 100.

Уповноваженим (схваленим) експортером вважається підприємство-експортер — юридична особа, зареєстрована в Україні, за винятком митного брокера, яка здійснює постійні відправлення товарів на умовах угод і має право самостійно оформлювати декларацію інвойс або декларацію про походження незалежно від вартості товару та відповідає вимогам Порядку № 1013.

Уповноважений (схвалений) експортер має відповідати таким вимогам:

 • здійснення зовнішньоекономічних експортних операцій з товарами преференційного походження з України не менше одного року до дня звернення до митниці із заявою про отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера;
 • відсутність до дня звернення до митниці із заявою про отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера порушень правил визначення преференційного походження товарів, встановлених угодами, виявлених за результатом верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів про походження (перевезення) товару з України та/або декларацій;
 • відповідність товару, який експортується, правилам визначення преференційного походження товарів, установленим угодами;
 • забезпечення митниці у порядку, установленому чинним законодавством, моніторингу виробництва товару та первинної документації, пов’язаної з таким виробництвом, що підтверджують преференційне походження товару з України.

Для отримання статусу уповноваженого (cхваленого) експортера підприємство-експортер подає до митниці за місцем державної реєстрації заяву за встановленою формою, підписану керівником і засвідчену печаткою підприємства-експортера.

До заяви про отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера додаються належним чином засвідчені копії:

 • зовнішньоекономічного договору (контракту), за яким буде експортовано товар(и) преференційного походження з України;
 • документів про преференційне походження товару(ів) з України, що експортується(ються) на умовах угод.

У разі якщо підприємство-експортер не є виробником товару(ів), до заяви додаються декларації постачальника (виробника), заповнені за формами, наведеними в додатках до Порядку № 1013.

Статус уповноваженого (схваленого) експортера надається митницею підприємству-експортеру протягом 30 календарних днів з дня отримання нею заяви від підприємства-експортера.

Цей строк може бути продовжено до 30 календарних днів у разі якщо протягом одного року до дня звернення до митниці підприємством-експортером здійснювалося митне оформлення товару(ів) в іншій митниці та/або виробництво товару(ів) преференційного походження з України розміщено у зоні діяльності іншої митниці.

Статус уповноваженого (схваленого) експортера підтверджується інформаційним аркушем, який оформлюється митницею у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку.

Підставою для застосування до товарів українського походження тарифних преференцій в країнах ЄС, ЄАВТ, Чорногорії є номер авторизації, який має такий вигляд:

№ UA ХХХ/YYYY/ММММ,

де ХХХ — перші три цифри коду митниці, якою надано статус уповноваженого (схваленого) експортера;

YYYY — цифри року, у якому підприємству-експортеру надано статус уповноваженого (схваленого) експортера;

ММММ — порядковий номер уповноваженого (схваленого) експортера в Україні.

Номер авторизації проставляється уповноваженим (схваленим) експортером в декларації інвойс або декларації про походження, оформленій на інвойсі, накладній чи будь-якому іншому комерційному документі, за винятком транспортних документів, складених перевізниками, який описує відповідний товар з достатньою для його ідентифікації деталізацією.

Форма і текст декларації інвойс або декларації про походження наведено у додатках до угод про вільну торгівлю.

Порядком № 1013 визначено такі права та обов’язки уповноваженого (схваленого) експортера:

 • має право самостійно оформлювати декларацію незалежно від вартості преференційного походження товару з України, що експортується на умовах угод;
 • зобов’язаний на товар(и) в межах товарної позиції УКТ ЗЕД отримати інформаційний аркуш відповідно до вимог розділу II цього Порядку;
 • зобов’язаний оформлювати декларацію тільки на товар, який відповідає правилам визначення преференційного походження товарів, встановленим угодами;
 • зобов’язаний зберігати копію декларації протягом не менше трьох років з дня її оформлення, а також документи, що підтверджують преференційне походження експортованих товарів з України;
 • зобов’язаний інформувати митницю у разі зміни умов технологічного процесу виробництва товару, що впливає на преференційне походження експортованих товарів з України, не пізніше дня, що настає за днем зміни таких умов;
 • на запит митниці зобов’язаний у найкоротший строк, але не більше 10 календарних днів з дня направлення такого запиту надати копію декларації та документи, що підтверджують преференційне походження товару(ів) з України, експортованого(их) відповідно до митної декларації;
 • зобов’язаний забезпечити митниці моніторинг виробництва товару та первинної документації, пов’язаної з таким виробництвом, що підтверджують преференційне походження товару з України.

Строк дії статусу уповноваженого (схваленого) експортера не обмежено у часі, за винятком таких випадків:

 • подання підприємством-експортером заяви у довільній формі про анулювання його статусу уповноваженого (схваленого) експортера;
 • припинення юридичної особи — уповноваженого (схваленого) експортера згідно із законодавством України;
 • порушення правил визначення преференційного походження товарів, встановлених угодами, що експортуються уповноваженим (схваленим) експортером;
 • оформлення декларації на товар(и), відсутній (відсутні) в інформаційному аркуші;
 • невиконання прав та обов’язків, встановлених Порядком № 1013.

Впровадження в Україні інституту уповноваженого (схваленого) експортера при визначенні походження товарів забезпечить:

 • виконання міжнародних зобов’язань України, взятих в рамках угод про вільну торгівлю, укладених Україною з країнами ЄС, ЄАВТ, Чорногорією;
 • спрощення процедури підтвердження експортерами преференційного походження українських товарів на комерційних/товаросупровідних документах без оформлення сертифіката форми «EUR.1»;
 • підтримку та прискорення процедури експорту товарів українського походження на ринки країн ЄС, ЄАВТ та Чорногорії;
 • застосування тарифних преференцій (пільговий режим оподаткування) до товарів українського походження в країнах ЄС, ЄАВТ та Чорногорії.

«Гарячі лінії»

Дата: 15 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42