Статті

Нормативно-правові засади здійснення фінансового контролю за діяльністю державних службовців

Очевидне бажання України стати рівноправним членом європейського співтовариства робить необхідним втілення в життя зарубіжного досвіду, насамперед діючих у розвинутих демократичних країнах організаційних і правових механізмів запобігання та подолання корупції на державній службі.

З досвіду міжнародних партнерів, зокрема країн Східної та Західної Європи, беруть початок і так звані європейські та міжнародні стандарти, і найкращі практики щодо здійснення фінансового контролю діяльності державних службовців.

Найбільш важливими та поширеними заходами щодо запобігання корупції та здійснення фінансового контролю за діяльністю державних службовців в європейських державах є: обмеження додаткової зайнятості (суміщення посад); декларування особистих доходів та майна; декларування сімейних доходів та майна; декларування приватних інтересів, пов’язаних з контракт-ними зобов’язаннями та прийняттям рішень.

Українська держава також приділяє пильну увагу боротьбі з проявами корупції, адже остання підриває основи суспільного ладу і перешкоджає як дотриманню прав людини, так і розвит-ку країни. Зазначена проблема є комплексною і складається з багатьох аспектів, серед яких один з найважливіших - забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Законодавство України встановлює низку вимог та процедур, спрямованих на запобігання корупції. Усі ці інструменти становлять комплекс антикорупційних механізмів, які виступають бар’єрами на шляху вчинення державними службовцями корупційних правопорушень.

Так, одну з цих вимог передбачено ст. 12 Закону № 3206, яка визначає основні механізми здійснення фінансового контролю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Перш за все зазначена норма Закону встановлює обов’язок суб’єктів декларування щороку подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік. Аналогічний за змістом обов’язок державних службовців щодо декларування доходів та майна міститься в Законі про держслужбу та Законі № 4722.

Законом № 3206 розмежовано поняття податкової декларації та декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Так, якщо головною метою подання податкової декларації є забезпечення контро-лю за повнотою та правильністю справляння податків і зборів, установлених Податковим кодексом, то декларація, передбачена Законом № 3206, подається з метою створення умов прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також виявлення та недопущення конфлікту інтере-сів у їх діяльності.

При цьому форму декларації вперше було визначено на рівні закону, що, у свою чергу, сприяє реалізації принципу юридичної визначеності, за яким зміст норми права забезпечує ясність і точність її застосування та виступає гарантією стабільності зазначеної форми.

Суб’єктами декларування на сьогодні є особи, зазначені у п. 1 та пп. «а» п. 2 частини першої ст. 4 Закону № 3206. До них, зокрема, належать: державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування; судді всіх рівнів; посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, фіскальних органів; особи рядового і начальницького складу правоохоронних органів; військові посадові особи; члени Центральної виборчої комісії; народні депутати України та депутати місцевих рад; посадові особи юридичних осіб публічного права тощо.

Крім того, Законом № 3206 встановлено, що суб’єкти декларування повинні декларувати не лише свій майновий стан, а й майновий стан членів сім’ї та більшість своїх знач-них за розмірами видатків, фінансових зобов’язань.

Водночас до членів сім’ї цим Законом віднесено осіб, які перебувають у шлюбі, їхніх дітей, осіб, які перебувають під опікою і піклуванням, інших осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

За загальним правилом декларація подається щорічно до 1 квітня за минулий рік. Абзацом другим частини першої ст. 12 Закону № 3206 передбачено винятки із цих правил для осіб, які не мають об’єктивної можливості дотриматися зазначеного строку або встановлення для них іншого строку зумовлено обставинами, за яких подається декларація.

Суб’єкти декларування, які звільнились або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, також зобов’язані протягом одного року подавати за останнім місцем роботи (служби) декларацію.

Для заповнення декларації її бланк роздруковується або копіюється за формою, наведеною у додатку до Закону № 3206 (постанова № 64).

Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, щоб забезпечити вільне читання внесених відомостей. Дотепер не розроблено і не закріплено на нормативному рівні інструкції щодо внесення даних до декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Водночас примітки додатка до Закону № 3206 та численні коментарі спеціалістів щодо порядку внесення даних до декларації на сьогодні дають можливість суб’єктам декларування чітко та у повному обсязі заповнити цей документ.

Порядком № 16 визначено, що декларації зберігаються в особових справах у кадрових підрозділах відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права. З огляду на таке збирання, зберігання та організація процедури опублікування декларації має здійснюватися кадровим підрозділом відповідного органу.

Водночас слід зазначити, що згідно із Законом № 1700, норми якого діятимуть з 26.04.2015 р., Національне агентство з питань запобігання корупції здійснюватиме ведення Єдиного державного ре-єстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. При цьому на офіційному веб-сайті агентства буде забезпечено відкритий цілодобовий доступ до зазначеного реєстру з можливістю перегляду, копіювання і роздрукування інформації та електронного документа.

Іншою формою фінансового контролю за діяльністю державних службовців є особливий порядок інформування суб’єктом декларування про відкриття ним або членами його сім’ї валютного рахунку в установі банку-нерезидента.

Так, суб’єкти декларування зобов’язані в десятиденний строк письмово повідомити орган фіскальної служби за місцем проживання про відкриття валютного рахунку за формою, встановленою цим органом, із обов’язковим зазначенням номера рахунку і місцезнаходження банку-нерезидента.

При цьому відомості про відкриття валютного рахунку зберігаються в органах фіскальної служби, до яких вони подані, та використовуються під час проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та в інших випадках, установлених законом. Такі відомості можуть надаватися з дотриманням установлених законом вимог спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, судам у разі надходження відповідного запиту.

Ще однією формою фінансового контролю за діяльністю державних службовців є перевірка їх декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Зокрема, з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, уповноваженими підрозділами проводяться перевірка фактів своєчасності подання декларацій та перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів.

Відповідно до постанови № 706 у міністерствах, центральних та місцевих органах виконавчої влади, їх територіальних органах, апаратах обласних, Київської міської, районних державних адміністрацій, на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади створено та функціонують уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. Саме на ці підрозділи (особи) покладено повноваження щодо проведення перевірок декларацій державних службовців, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю.

Законом № 3206 передбачено, що перевірка своєчасності подання декларації здійснюється протягом 15 робочих днів з дня, у який таку декларацію має бути подано, а перевірка декларації на наявність конфлікту інтересів - протягом 30 днів з дня подання декларації і полягає у порівнянні службових обов’язків суб’єкта декларування з його та членів його сім’ї фінансовими інтересами.

Крім того, наказом № 586/784/5 передбачено порядок здійснення уповноваженими підрозділами логічного та арифметичного контро-лю декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також пов’язаного з цим комплексу заходів, які здійснюються за його результатами. Такий контроль проводиться у три етапи протягом 30 днів з дня подання декларації.

Для перевірки достовірності відомостей декларації державний орган, орган місцевого самоврядування, інша юридична особа публічного права протягом 10 днів з дня одержання декларації від суб’єкта декларування надсилає її копію центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику.

Арифметичний контроль декларації здійснюється шляхом перевірки правильності зазначення відомостей про загальну суму сукупного доходу суб’єкта декларування та членів його сім’ї, а також суми доходів, одержаних (нарахованих) ними в іноземній валюті з джерел за межами України.

Логічний контроль декларації проводиться шляхом перевірки логічності повноти та співвідношення між собою відомостей, зазначених у декларації за всіма позиціями.

У разі виявлення за результатами логічного та арифметичного контролю помилок у декларації суб’єкт декларування має право протягом 5 днів з дня отримання повідомлення про такі помилки подати уповноваженому підрозділу письмове пояснення та/або виправлену декларацію.

За результатами перевірки за кожним суб’єктом уповноважений підрозділ формує справу про здійснення контролю декларації, в яку підшиваються копія декларації, а також копії запитів та оригіналів отриманих під час здійснення контролю відповідей. Ця справа зберігається в уповноваженому підрозділі протягом 15 років з дня завершення контролю.

Слід зазначити, що згідно із Законом № 1700 у поточному році вводиться в дію зовсім нова форма фінансового контролю за діяльністю державних службовців.

Цим Законом передбачено здійснення вибіркового моніторингу способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності його рівня наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснюватиметься Національним агентством з питань запобігання корупції на підставі інформації про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації та інших відкритих джерел.

Зміст і порядок проведення такого моніторингу нормативно доки не регламентовано, зазначається лише, що він здійснюватиметься з додержанням законодавства про захист персональних даних і не повинен передбачати надмірного втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи. Водночас у разі виявлення за результатами моніторингу корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення агентство інформує про це спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.

На сьогодні відповідно до чинного законодавства у разі встановлення за результатами фінансового контро-лю ознак правопорушення уповноважений підрозділ письмово повідомляє про це керівника державного органу, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права та правоохоронні органи.

При цьому подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру є підставою для притягнення суб’єкта декларування до дисциплінарної та адміністративної відповідальності.

Згідно зі ст. 1726 КпАП суб’єкти декларування несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу (від 170 до 5100 грн.) за неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента.

При цьому адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути накладено судом протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Відповідно до Закону № 3206 особа, стосовно якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових пов-новажень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

Також згідно зі ст. 30 Закону про держслужбу державна служба припиняється у разі притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених Законом № 3206. Припинення державної служби у цьому випадку здійснюється у триденний строк з дня отримання органом, в якому працює державний службовець, копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили.

Крім того, про звільнення особи з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності через корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом № 3206, керівник органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації у триденний строк письмово повідомляє суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби.

Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження з Державної судової адміністрації України до Мін’юсту України електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили.

Насамкінець слід зазначити, що попри об’єктивно існуючі складнощі система фінансового контролю, яка продовжує будуватися, повинна стати ефективним механізмом запобігання корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, надавши можливість уникати конфлікту інтересів, забезпечити відкритість і прозорість діяльності державних службовців.

«Гарячі лінії»

Дата: 15 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42