Податок на прибуток

Неприбуткові організації в умовах податкових змін

Змінами, внесеними Законом № 71 до норм Податкового кодексу, передбачено нові правила оподаткування, у тому числі прибутку підприємств. Найбільших змін зазнав розділ ІІІ цього Кодексу, який повністю викладено у новій редакції. Зокрема, змінено порядок оподаткування неприбуткових установ та організацій (далі — неприбуткові організації), який до 01.01.2015 р. регламентувала ст. 157 Податкового кодексу. У зв’язку із цим у організацій, які раніше були неприбутковими, виникають запитання, як в умовах дії нових правил, визначених розділом ІІІ Кодексу, здійснюється податковий облік таких організацій. Розглянемо це детальніше.


Організації, які залишаються неприбутковими

За новими правилами, визначеними пп. 133.1. 1 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу, встановлено, що із числа резидентів платниками податку на прибуток є суб’єкти господарювання — юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами. Цією самою нормою визначено коло неплатників цього податку, до яких належать:

  • бюджетні установи;
  • громадські об’єднання політичних партій, релігійних, благодійних організацій, пенсійних фондів, метою яких не можуть бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій;
  • суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділу XIV Податкового кодексу.

Довідково
Згідно з Бюджетним кодексом до бюджетних установ належать органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними в установленому порядку,
що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.


Підпунктом 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу надано визначення неприбуткової організації — це підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства й іншої діяльності, передбаченої законодавством.

Під благодійною діяльністю слід розуміти добровільну безкорисливу діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності.

Меценатство — це добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги.

Слід зазначити, що такі установи та організації не є платниками податку на прибуток лише після їх внесення до Реєстру неприбуткових організацій (далі — Реєстр) контролюючими органами відповідно до Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом № 37 (далі — Положення). Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність.

У разі якщо неприбуткова організація порушує вимоги профільного закону та/або своїх статутних документів щодо неприбуткової діяльності, така організація автоматично стає платником податку на прибуток на загальних засадах.

Зауважимо, що до внесення змін до Положення починаючи з 01.01.2015 р. установи та організації, які станом на 31.12.2014 р. були включені до Реєстру та враховані у переліку установ та організацій, визначених підпунктами 1 та 2 пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу, продовжують використовувати статус неприбутковості.

Тобто за новими правилами неприбутковими організаціями є: бюджетні установи, громадські об’єднання, політичні партії, релігійні, благодійні організації, пенсійні (недержавні) фонди.

Усі інші неприбуткові організації, які до 31.12.2014 р. були включені до Реєстру, а у новій редакції розділу III Податкового кодексу, зокрема в підпунктах 1 та 2 пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133, не визначені, з 01.01.2015 р. є платниками податку на прибуток на загальних підставах.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 вищезазначеного Кодексу об’єктом оподаткування таких суб’єктів господарювання є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Податкового кодексу.

Слід зазначити, що оскільки податкові зобов’язання безпосередньо залежать від фінансового результату в бухгалтерському обліку, контролюючим органам надано право проводити перевірки правильності ведення такого обліку, а також правильності та повноти визначення доходів, витрат і фінансового результату до оподаткування згідно з національними або міжнародними стандартами обліку (підпункти 20.1.43 та 20.1.44 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу).


Довідково
Відповідно до положень Закону № 4572 громадським об’єднанням вважається добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою створюється як громадська організація або громадська спілка. Якщо засновниками та членами (учасниками) громадського об’єднання є фізичні особи, то воно є громадською організацією. До таких громадських організацій, зокрема, належать:

  • професійні спілки (профспілка). Профспілка — це добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання). Профспілка, створена згідно з вимогами Закону № 1045, за своїм правовим статусом належить до громадських об’єднань, що мають право скористатися статусом неприбуткової організації відповідно до положень пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу;
  • політичні партії. Політична партія — це зареєстроване згідно із законом добровільне об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, яке бере участь у виборах та інших політичних заходах та створене відповідно до положень Закону № 2365;
  • релігійні організації. Релігійна організація — це організація, що створюється з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діє відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирає, призначає і замінює персонал згідно зі своїми статутами (положеннями). В Україні є релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій (Закон № 987);
  • благодійні організації. Загальні засади благодійної діяльності в Україні, правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя встановлено Законом № 5073. Благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд з урахуванням особливостей, визначених цим Законом;
  • пенсійні (недержавні) фонди. Пенсійні (недержавні) фонди створюються відповідно до Закону № 1057. Для таких фондів метою є не одержання прибутку на користь одноосібного засновника або для його подальшого розподілу між засновниками. Виключним видом діяльності такого фонду є недержавне пенсійне забезпечення. За видами пенсійні фонди можуть створюватися як відкриті пенсійні, корпоративні пенсійні та професійні пенсійні фонди.

Звітність неприбуткових організацій

Пунктом  57.1 ст. 57 нової редакції Податкового кодексу встановлено, що неприбуткові організації сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до контролюючих органів за звітний (податковий) рік, і не сплачують авансових внесків.

Нагадаємо, що установи та організації, які станом на 31.12.2014 р. були внесені до Реєстру в обов’язковому порядку, мали подати податковий звіт за 2014 р. за чинними формами в установлений для річного звітного періоду термін — протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року, тобто не пізніше 02.03.2015 р.

Форму Звіту про використання коштів неприбуткових організацій (далі — Звіт) затверджено наказом № 85. Крім того, разом зі Звітом за 2014 р. неприбуткові організації мали подати фінансову звітність, а також звіт про суми податкових пільг за установленою формою відповідно до Порядку № 1233 (крім профспілок).

Відповідно до Закону про бухоблік фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів (частина друга ст. 11 Закону про бухоблік).

Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів затверджено наказом № 44.

Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) встановлено скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати (частина третя ст. 11 Закону про бухоблік). Наказом №  39 затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42