Податок на прибуток

Авансовий внесок при виплаті дивідендів страховиком

До редакції «Вісника» надійшов лист із таким запитанням: «Акціонерами страхової компанії у 2014 р. було прийнято рішення про нарахування та виплату дивідендів за 2013 р. Акціонерами є юридичні особи (резиденти). Згідно з положеннями Податкового кодексу дивіденди, отримані страховиком від страхової діяльності, не оподатковуються. Як потрібно було правильно визначити розмір дивідендів від діяльності іншої, ніж страхова: згідно з питомою вагою доходу, отриманого від діяльності іншої, ніж страхова, що відображається в податковій декларації, чи згідно з питомою вагою прибутку, отриманого від діяльності іншої, ніж страхова, за даними бухгалтерського обліку?». Пропонуємо розглянути відповідь на це запитання.


Податкове визначення поняття дивідендів наведено в пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу. Згідно з цим пунктом дивіденди — платіж, що здійснюється юридичною особою — емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. Зазначеним підпунктом Податкового кодексу (у редакції, яка діяла до 01.01.2015 р.) установлено, що позитивне або від’ємне значення об’єкта оподаткування, розраховане відповідно до розділу III цього Кодексу, не впливає на порядок нарахування дивідендів. Тобто дивіденди виплачуються у зв’язку з розподілом бухгалтерського чистого прибутку, який відображається у фінансовій звітності (зокрема, чистий прибуток зазначається у Звіті про фінансові результати).

Відповідно до абзацу третього пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу  обов’язок із нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток за визначеною п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу ставкою (18%) покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, є такий емітент або отримувач дивідендів платником податку чи має пільги з його сплати, надані цим Кодексом, застосовує ставку податку іншу, ніж встановлена п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу (крім платників, які підпадають під дію ст. 156 Податкового кодексу).

При цьому згідно з пп. 153.3.3 п. 153.3 ст. 153 зазначеного Кодексу платник податкуемітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв’язку з нарахуванням дивідендів. Не дозволяється проведення такого заліку з податком, передбаченим ст. 156 цього Кодексу.

Зазначеною статтею встановлено особливий порядок оподаткування доходів від страхової діяльності, отриманих у вигляді нарахованих страхових платежів за договорами страхування, співстрахування та перестрахування, зменшених на суму страхових платежів, нарахованих за договорами перестрахування, податком за ставкою 3% (крім діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення) та загальний порядок оподаткування доходів від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, за загальною ставкою 18%.

Таким чином, страхові компанії не зобов’язані нараховувати та сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів акціонерам у частині страхової діяльності.

Механізм застосування пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу для страховиків у 2014 р. був таким самим, як і в попередніх роках, а саме: розмір суми дивідендів від прибутку, отриманого від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, визначається пропорційно питомій вазі валових доходів, не пов’язаних із страхуванням (перестрахуванням), у загальній сумі валового доходу страховика. Сума нарахованих дивідендів множиться на розмір цієї питомої ваги, і отримана частка дивідендів від прибутку в частині діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, множиться на загальну ставку податку на прибуток. Для наочності розглянемо це на умовному прикладі.

Приклад. Для визначення суми авансового внеску з податку на прибуток страховик розраховує питому вагу валового доходу від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням (1 600 500 грн.) у загальному валовому доході страховика (12 700 300 грн.) за 2013 р., яка становить 12,6%. Суму нарахованих дивідендів сформовано в розмірі 75 000 грн. Частка дивідендів від прибутку, отриманого від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, становить 9450 грн. (75 000 грн. × 12,6%). Сума авансового внеску з податку на прибуток страховика1701 грн. (9450 грн. × 18%).

Отже, за умовами, наведеними у прикладі, страхова компанія мала сплатити до бюджету під час виплати дивідендів авансовий внесок з податку на прибуток страховика у розмірі 1701 грн.

Крім того, оскільки дивіденди нараховувалися страховою компанією за результатами роботи попереднього періоду, то й розрахунок суми дивідендів, які одержано від прибутку, отриманого від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, мав би визначатися на підставі показників загального доходу та доходу від іншої діяльності, нарахованих за цей попередній період.

Сума сплачених авансових внесків у зв’язку з виплатою дивідендів від прибутку, отриманого від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, мала бути відображена  у рядку 08 декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, затвердженої наказом № 84. Сума авансових внесків, що зменшує нараховану суму податку на прибуток, отриманий від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, відображається у рядку 08.1, а залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звітні (податкові) періоди, — у рядку 08.2 цієї декларації.

Звертаємо увагу, що починаючи з 01.01.2015 р. у зв’язку із внесенням до Податкового кодексу змін Законом № 71 страховиків переведено на двоступеневу систему оподаткування, що складається з податку на прибуток, отриманий від страхової та іншої господарської діяльності за ставкою 18%, та податку на дохід у вигляді страхових премій за ставкою 3%. Тому дивіденди, що нараховуються і сплачуються страховиком своїм акціонерам, оподатковуються на загальних підставах, як у всіх інших платників податку на прибуток з урахуванням внесених змін. Жодних особливостей чи обмежень щодо порушеного питання для страховиків новою редакцію розділу III Податкового кодексу не передбачено.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42