Митна справа

Порядок застосування режиму вільної торгівлі до товарів, що ввозяться на митну територію України фізичними особами

Порядок застосування до товарів режиму вільної торгівлі встановлено Угодою про Правила визначення країни походження товарів у СНД (далі — Правила).


Відповідно до вимог п. 5.1 Правил товар користується режимом вільної торгівлі на митних територіях держав — учасниць Угоди, якщо він відповідає критеріям походження, установленим цими Правилами, а також якщо товар вивозиться (ввозиться) фізичною особоюрезидентом державиучасниці Угоди з митної території однієї державиучасниці Угоди на митну територію іншої державиучасниці Угоди.

Згідно з вимогами Правил резиденти — будь-які фізичні та юридичні особи, підприємства або організації, що не мають статусу юридичної особи, які за законодавством держави — учасниці Угоди підлягають оподаткуванню в ній на основі місця проживання, постійного місцеперебування, місця управління, реєстрації та створення чи будь-якої іншої аналогічної характеристики.

Однак до зазначеного поняття не включаються особи, які підлягають оподаткуванню в державі — учасниці Угоди тільки щодо доходу, отриманого від операцій, не пов’язаних з виробництвом та (або) реалізацією товарів.

Частиною першою ст. 42 Господарського кодексу визначено, що підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відповідно до норм ст. 55 цього Кодексу суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Так, суб’єктами господарювання є:

  • господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані в установленому законом порядку;
  • громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

При цьому згідно з частиною першою ст. 58 Господарського кодексу суб’єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особапідприємець у порядку, визначеному законом.

Частиною першою ст. 377 цього Кодексу визначено, що зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання є господарська діяльність, яка у процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном, зазначеним у частині першій ст. 139 цього Кодексу, та/або робочою силою.

Загальні умови та порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання визначаються Господарським кодексом, Законом № 959 та іншими нормативно-правовими актами.

При цьому відповідно до частини першої ст. 378 Господарського кодексу суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності є суб’єкти господарювання, зазначені в пунктах 1, 2 частини другої ст. 55 цього Кодексу.

Частиною першою ст. 3 Закону № 755 визначено, що дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб — підприємців.

Згідно з частиною першою ст. 4 вищезазначеного Закону державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Відповідно до п. 70.1 ст. 70 Податкового кодексу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну, податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб — платників податків (далі — Державний реєстр). До Державного реєстру вноситься інформація, зокрема, про осіб, які є громадянами України.

Пунктом 70.5 ст. 70 Податкового кодексу визначено, що фізична особа — платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу облікову картку фізичної особи — платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу.

Згідно з частиною першою ст. 2 Договору про зону вільної торгівлі Сторона не застосовує мита та інших платежів, еквівалентних миту, стосовно експорту товару, призначеного для митної території іншої Сторони, та/або імпорту товару, що походить з митної території іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених у додатку 1, що є невід’ємною частиною цього Договору.

Відповідно до визначення, наведеного у ст. 1 Закону № 959, імпорт (імпорт товарів) — це купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб’єкти цієї діяльності, належать, зокрема, експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили.

Тобто здійснення імпорту товарів відноситься до видів зовнішньоекономічної діяльності у понятті Закону № 959.

З огляду на викладене режим вільної торгівлі застосовується до товарів, що ввозяться на митну територію України фізичними особами лише у разі їх реєстрації як підприємців, на яких поширюється дія Закону № 959.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42