Інші податки
Тема: Податковий борг

Щодо включення до залишкової балансової вартості необоротних активів суми незавершених капітальних інвестицій

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається, зокрема, із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи).

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду.

Згідно з пп. 200.19.3 п. 200.19 ст. 200 розділу V Кодексу право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку надається платникам податку, які мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у три рази суму податку, заявлену до відшкодування, або отримали терміном на один рік від банківської установи, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, фінансову гарантію, що діє з дня подання відповідної заявки про повернення суми бюджетного відшкодування (у разі якщо за результатами перевірки встановлено порушення норм податкового законодавства в частині зайво заявлених сум податку до бюджетного відшкодування, така фінансова гарантія має бути продовжена додатково на термін до двох років), а також:

а) здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів)

або

б) здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців. Платникам податку, які отримали право на автоматичне бюджетне відшкодування виходячи з цього критерію, сума такого відшкодування сукупно не може перевищувати суму податку, сплачену у складі вартості придбаних (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України)/споруджених необоротних активів незалежно від того, чи були вони введені в експлуатацію.

Податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку (п. 2 ст. 3 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Відповідно до п. 5.3 ст. 5 розділу I Кодексу терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Визначення терміна «необоротні активи» надане розділом I «Загальні положення» Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р. за № 336/22868) (далі - НПБО 1).

Згідно з цим визначенням необоротні активи - всі активи, що не є оборотними (оборотні активи - гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу).

 

У фінансовій звітності необоротні активи платника відображаються у додатку 1 до НПБО 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», а саме у розділі 1 Балансу. При цьому у складі необоротних активів окремим показником обліковуються і незавершені капітальні інвестиції (код рядка Балансу 1005).

Таким чином, при розрахунку показника залишкової балансової вартості необоротних активів, який є одним із критеріїв для отримання платником автоматичного бюджетного відшкодування, мають бути враховані відповідні показники розділу 1 Балансу «Необоротні активи», у тому числі з урахуванням вартості незавершених капітальних інвестицій.

Водночас при визначенні права на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку мають бути враховані вимоги пп. 200.19.3 п. 200.19 ст. 200 розділу V Кодексу щодо відповідності встановленим критеріям обсягів інвестицій в необоротні активи або наявності відповідного обсягу операцій з постачання товарів/послуг, до яких застосовується нульова ставка.


В. о. Голови М. МОКЛЯК

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42