Бухоблік
Тема: Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік операцій з оренди приміщень

На сьогодні багато підприємств, не маючи з будь-яких причин власного майна, орендують нерухомість — будівлі (їх частини), склади, виробничі приміщення, квартири. Взаємовідносини, що виникають під час здійснення орендних операцій, регулюються Цивільним, Господарським кодексами, законами щодо питань оренди, іншими законодавчими та нормативними документами.


Відображення витрат з орендної плати в обліку орендаря

Відповідно до п. 8 ПБО 14 та Інструкції № 291 орендоване приміщення в орендаря підлягає зарахуванню на позабалансовий рахунок 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, зазначеною в договорі оренди. Підставою для запису є акт приймання-передачі, підписаний представниками орендаря й орендодавця.

Згідно з п. 9 ПБО 14 орендна плата, що підлягає сплаті за користування об’єктом операційної оренди, в орендаря визнається витратами відповідно до ПБО 16 на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигід, пов’язаних з використанням об’єкта операційної оренди.

Орендна плата відображається залежно від призначення об’єкта у складі:

  • загальновиробничих витрат;
  • адміністративних витрат;
  • витрат на збут;
  • інших операційних витрат.

У бухгалтерському обліку це відображається таким чином: Дт рахунків 91, 92, 93, 94 — Кт субрахунків 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками і підрядчиками», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Підставою для бухгалтерського запису в цьому випадку є акт приймання-передачі наданих послуг, підписаний орендодавцем і орендарем.

Розглянемо на прикладі відображення в бухгалтерському обліку орендних операцій.

Приклад. ТОВ «Супертехнолоджі» (орендар) згідно з укладеним договором із ЗАТ «Інструментальник» (орендодавець) бере в оперативну оренду приміщення під офіс вартістю відповідно до акта приймання-передачі від 01.02.2015 р. 95 000 грн. Сума орендної плати становить 4500 грн. щомісяця (у тому числі ПДВ 20% — 750 грн.). У лютому 2015 р. ТОВ «Супертехнолоджі» вносить орендну плату за лютий 2015 р., а також авансом за березень і квітень 2015 р. У бухгалтерському обліку операції відображаються таким чином (табл. 1):

Таблиця 1


з/п

Зміст господарської
операції

Сума,
грн.

 Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

1

Отримано приміщення в оперативну оренду згідно з актом приймання-передачі

90 000,00

На позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» здійснюється запис про одержання в оперативну оренду із зазначенням вартості та інших характеристик із збільшенням залишку за цим рахунком

2

Перераховано орендну плату орендодавцеві за три звітні періоди

13 500,00

371

311

3

Відображено податковий кредит з ПДВ згідно з податковою накладною

2250,00

641/ПДВ

644

4

Нараховано орендну плату за лютий 2015 р. згідно з актом наданих послуг

3750,00

92

685

5

Списано суму податкового кредиту з ПДВ

750,00

644

685

6

Здійснено залік заборгованостей

4500,00

685

371

7

Відображено в складі витрат майбутніх періодів суми орендної плати за березень і квітень 2015 р.

7500,00

39

371

8

Списано суму податкового кредиту з ПДВ

1500,00

644

371

9

Включено до витрат звітного періоду суму орендної плати за березень 2014 р. згідно з актом наданих послуг

3750,00

92

39

10

Включено до витрат звітного періоду суму орендної плати за квітень 2015 р. згідно з актом наданих послуг

3750,00

92

39

11

Повернуто об’єкт оренди (після закінчення терміну дії договору) згідно з актом приймання-передачі

80 000

Також на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» здійснюється запис про вибуття приміщення з оперативної оренди зі зменшенням залишку за цим рахунком

 

Витрати на ремонт орендованих приміщень

Приймаючи або передаючи в оренду будівлі, приміщення, слід чітко встановлювати умови, за яких у разі необхідності проводитимуться ремонтні роботи. І що чіткіше й всебічніше ці умови буде викладено в договорі оренди, то менше потім виникатиме конфліктів між орендарем і орендодавцем, а також у взаємовідносинах з контролюючими органами.

Наведемо приклад «ремонтних» умов договору оренди:

  • обов’язки орендаря:

за власний рахунок здійснювати капітальний і поточний ремонти об’єкта оренди протягом усього терміну дії договору;
не проводити перепланування, реконструкцію або добудування об’єкта оренди за відсутності на це письмової згоди орендодавця;

  • права орендаря:

за рахунок власних коштів поліпшувати об’єкт оренди (перепланування, реконструкція, добудування тощо), що допускається за письмовою згодою орендодавця;
якщо орендар за рахунок власних коштів за згодою орендодавця здійснив поліпшення об’єкта оренди, які неможливо відокремити від об’єкта, то орендодавець зобов’язується компенсувати йому ці витрати з урахуванням нарахованого зношення (або в повному обсязі);
вартість поліпшень об’єкта оренди, проведених орендарем без згоди орендодавця, які неможливо відокремити без завдання збитків об’єкту, відшкодуванню не підлягає;

  • орендар несе відповідальність перед орендодавцем:

у разі знищення або пошкодження об’єкта оренди чи погіршення його стану порівняно з тим станом, у якому він передавався орендареві, останній зобов’язаний відшкодувати орендодавцеві шкоду в повному обсязі, якщо не буде доведено, що шкоду нанесено не з його провини.

Відображення витрат на ремонт орендованих приміщень

Відповідно до п. 8 ПБО 14 витрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, незалежно від того, передбачено їхнє відшкодування договором оренди чи ні, відображаються в обліку орендаря як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. У бухгалтерському обліку такі витрати відображаються відповідно до Інструкції № 291: за Дт субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» у кореспонденції з Кт рахунків: 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 66 «Розрахунки з оплати праці», 65 «Розрахунки за страхуванням» - при виконанні робіт з поліпшення об’єктів операційної оренди господарським способом (своїми силами); 631 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» — при виконанні робіт підрядним способом (тобто із залученням сторонніх організацій).

Якщо капіталізовані поліпшення не відшкодовуються орендареві орендодавцем, то на дату введення в експлуатацію сума витрат списується з Кт субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» у Дт субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи».

Якщо капіталізовані поліпшення відшкодовуються орендодавцем, то залишкова вартість таких поліпшень (первісна вартість за мінусом нарахованого зносу), визначена на дату відшкодування, списуватиметься з Кт субрахунку 117 у Дт субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» з подальшим відображенням операцій з продажу. А сума нарахованого зносу на цю саму дату відображається бухгалтерським записом за Дт субрахунку 132 і Кт субрахунку 117.

Усі інші витрати орендаря, здійснені у зв’язку з підтримкою об’єкта оренди в робочому стані (технічне обслуговування, ремонт), включаються до витрат звітного періоду орендаря.

Відображення операцій з поліпшення орендованого приміщення в бухгалтерському обліку наведено в табл. 2.

Таблиця 2


з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

1

Відображено вартість робіт з реконструкції офісу підрядною будівельною організацією
(приводить до поліпшення майбутніх економічних вигід)

10 000,00

153

631

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

2000,00

641/ПДВ

631

3

Оплачено послуги будівельної організації

12 000,00

631

311

4

Відображено витрати на поліпшення об’єктів оренди, виконані господарським способом

3000,00

153

20, 23, 66, 65

5

Віднесено до складу інших необоротних активів суму витрат
на поліпшення об’єктів оренди

13 000,00

117

153

6

Нараховано амортизацію об’єкта інших необоротних активів (сума умовна)

5000

92

132

При відшкодуванні орендодавцем витрат на поліпшення орендованих основних засобів орендар відображає це таким чином:

1

Включено об’єкт інших необоротних активів до групи утримуваних для продажу: 

сума зносу об’єкта

 

6000

 

132

 

117

залишкова вартість об’єкта

7000

286

117

2

Відображено продаж орендодавцеві сформованого об’єкта

8400

377

712

3

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

1400

712

641/ПДВ

4

Списано балансову вартість об’єкта

7000

943

286

5

Відображено відшкодування орендодавцем витрат на поліпшення
орендованих основних засобів

8400

311

377

6

Відображено фінансовий результат

7000

712

791

7000

791

943

 

Оренда приміщень і комунальні послуги

У разі оренди приміщення орендар користується комунальними послугами. Тому в договорі оренди необхідно передбачити порядок розрахунків за ними. Вартість фактично спожитих комунальних послуг (газо- і водопостачання, опалення, електроенергія) може бути відшкодовано орендарем різними варіантами. Розглянемо їх.

1. Орендар самостійно оплачує вартість комунальних послуг. Цей варіант прийнятний у разі, коли орендар має можливість установити окремі лічильники для обліку спожитих газу, тепла, води, електроенергії. У цьому випадку орендар зобов’язаний укласти договори з відповідними підприємствами про надання комунальних послуг.

2. Орендодавець сплачує комунальні платежі орендованого приміщення житлово-комунальним підприємствам, а орендар компенсує їхню вартість орендодавцеві. У цьому випадку в договорі необхідно передбачити, що:

  • по-перше, вартість комунальних послуг у розмірі, який покриває орендодавцеві витрати на сплату комунальних платежів за приміщення, передані в оренду, не входить до орендної плати;
  • по-друге, вартість комунальних послуг сплачується орендодавцеві згідно з окремо укладеним договором про компенсацію вартості комунальних послуг на підставі рахунків, пред’явлених орендодавцем. Хоча питання компенсації комунальних послуг можуть регламентуватися й окремим розділом основного договору оренди.

При цьому необхідно правильно визначити вартість спожитих орендарем комунальних послуг і зафіксувати порядок їх розрахунків у договорі з орендодавцем. Наприклад, вартість послуг з водопостачання можна розрахувати пропорційно чисельності працівників підприємства-орендаря до загальної чисельності працівників; вартість спожитої електроенергії — виходячи з потужності електроприладів і фактичного часу роботи; вартість теплопостачання — виходячи із співвідношення орендованої площі до загальної площі.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42