Рентна плата

Видобування підземних вод виробниками напоїв

Як справляється рентна плата за користування надрами для видобування підземних вод виробниками напоїв (соків, морсів, нектарів)?


До платників рентної плати за користування надрами для видобування підземних вод (далі — рентної плати) належать суб’єкти господарювання, які:

  • набули права користування об’єктом надр для видобування підземних вод на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (пп. 252.1.1 п. 252.1 ст. 252 Податкового кодексу);
  • провадять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування (пп. 252.1.4 зазначеного пункту).

Такі платники — гірничі підприємства відповідно до наведених у ст. 1 Закону № 1127 визначень основних термінів і понять є цілісними технічно та організаційно відокремленими майновими комплексами засобів і ресурсів для видобутку корисних копалин, будівництва та експлуатації об’єктів із застосуванням гірничих технологій.

Згідно із визначенням, наведеним у пп. 14.1.91 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, корисні копалини — це природні мінеральні утворення органічного і неорганічного походження у надрах, у тому числі будь-які підземні води, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів переробки мінеральної сировини, які можуть бути використані у сфері матеріального виробництва і споживання безпосередньо або після первинної переробки.

Обсяг товарної продукції гірничого підприємства як обсяг видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) окремо у межах кожного наданого у користування об’єкта надр визначено у відповідному спеціальному дозволі на користування надрами, дозволі на спеціальне водокористування та визначає об’єкт оподаткування рентною платою у податковому (звітному) періоді (п. 252.3 ст. 252 Податкового кодексу).

Товарна продукція гірничого підприємства — це результат господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі господарських операцій з приведення (первинної переробки) добутої мінеральної речовини у відповідність з якісними характеристиками такої продукції, що регламентовані стандартами, встановленими згідно із галузевим законодавством.

Відповідно до пп. 14.1.128 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу облік гірничим підприємством обсягу товарної продукції здійснюється з дотриманням положень ПБО 9, а саме: обсяг такої продукції обліковується як запаси — активи, вартість яких може бути достовірно визначена та для яких існує імовірність отримання їхнім власником — суб’єктом господарювання економічної вигоди, пов’язаної з їхнім використанням.

Зазначені запаси обліковуються гірничим підприємством як:

  • сировина, що призначена для обслуговування виробництва такого підприємства;
  • готова продукція, яка виготовлена на гірничому підприємстві, призначена для продажу і відповідає регламентованим технічним та якісним характеристикам такої продукції.

База оподаткування рентною платою видобутих підземних вод, що використовуються гірничим підприємством як сировина в інших технологічних процесах, наприклад, для власного виробництва соків, морсів та нектарів, визначається за розрахунковим методом.

При обчисленні бази оподаткування рентною платою видобутих підземних вод за розрахунковим методом згідно з п. 252.16 ст. 252 Податкового кодексу сума витрат господарської діяльності з видобування, включаючи процеси добування (забору підземних вод) та первинної переробки підземних вод як мінеральної речовини (очищення) з метою приведення таких вод у відповідність зі стандартами, мультиплікативно збільшується на величину нормативного прибутку. Витрати калькулюються у порядку, встановленому пунктами 252.11 — 252.15 ст. 252 Податкового кодексу.

Величина нормативного прибутку гірничого підприємства фіксується у вигляді коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у протоколах Державної комісії України по запасах корисних копалин, які складаються за результатами періодичної (кожні п’ять років) державної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин об’єкта надр, що надані у користування спеціальним дозволом на користування об’єктом надр або дозволом на спеціальне водокористування в межах об’єкта надр.

Гірничі підприємства, які провадять господарську діяльність з видобування підземної води на підставі спеціального дозволу на користування об’єктом надр, у тому числі з метою геологічного вивчення, державну геолого-економічну оцінку якого не виконано, або дозволу на спеціальне водокористування в межах об’єкта надр, державна геолого-економічна оцінка якого не виконана і в минулому не виконувалася, — застосовують середній галузевий показник коефіцієнта рентабельності гірничих підприємств, що оприлюднений Державною комісією України по запасах корисних копалин на відповідний календарний рік. У 2015 р. зазначений коефіцієнт відповідає 22% (лист № 46/07).

Гірничі підприємства, які провадять господарську діяльність з видобування корисних копалин на підставі спеціального дозволу на користування об’єктом надр або дозволу на спеціальне водокористування в межах об’єкта надр, але які порушили строки періодичної (кожні п’ять років) державної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин такого об’єкта надр, при обчисленні розрахункової вартості застосовують коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, величина якого відповідає трикратному розміру облікової ставки Нацбанку України.

Таким чином, якщо користувач надр видобуває прісну підземну воду та використовує її як сировину для власного виробництва напоївсоків, морсів, нектарів, то рентна плата за користування надрами обчислюється за розрахунковою вартістю.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42