ПДФО

Оподаткування доходів, отриманих членами фермерських господарств за рахунок розподілу доходу таких господарств

Податок на доходи фізичних осіб

Згідно з частиною другою ст. 3 КЗпП особливості праці членів кооперативів та їх об’єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, працівників підприємств з іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами.

Статтею 1 Закону № 973 встановлено, що фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.

Згідно зі ст. 57 Господарського кодексу статут суб’єкта господарювання крім інших відомостей повинен містити відомості про розмір та порядок утворення статутного капіталу й інших фондів, порядок розподілу прибутків.

Також частиною четвертою ст. 1 Закону № 973 встановлено необхідність зазначення у статуті фермерського господарства, зокрема, порядку формування майна (складеного капіталу).

Порядок володіння, користування і розпорядження майном фермерського господарства здійснюється відповідно до його статуту, якщо інше не передбачено угодою між членами фермерського господарства та законом (ст. 20 Закону № 973).

Згідно зі статтями 1 та 3 цього Закону фермерське господарство може бути створено одним або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно до закону. При створенні фермерського господарства одним із членів сім’ї інші члени сім’ї, а також родичі можуть стати членами цього фермерського господарства після внесення змін до його статуту.

Трудові відносини у фермерському господарстві регулюються ст. 27 Закону № 973, якою передбачено, що трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці його членів. За виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом).

Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), — законодавством України про працю.

Видача трудових книжок членам фермерського господарства і громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю.

Згідно з Методичними рекомендаціями № 189 одержаний господарством дохід визначається за видами діяльності та в цілому по господарству. Він зменшується на суму витрат за рахунок прибутку. Визначений дохід розподіляється між членами господарства пропорційно трудовому внеску кожного з них і використовується для визначення заробітку, утримань і відрахувань на соціальні заходи згідно з чинним законодавством.

Водночас відповідно до пп. 14.1.81 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу інвестиції — це господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав -та-/--або цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються, зокрема, на прямі інвестиції (фінансові інвестиції) — господарські операції, що передбачають внесення коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою особою.

Корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (пп. 14.1.90 вищезазначеного пункту).

Дивіденди — це платіж, що здійснюється юридичною особою — емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку (пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Отже, членам фермерського господарства може виплачуватися дохід залежно від внеску до статутного капіталу, механізм виплати якого визначається статутом фермерського господарства. У такому випадку виплата зазначеного доходу є виплатою дивідендів.

Підпунктом 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу встановлено, що до складу загального місячного/річного оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу).

Під терміном «пасивні доходи» для цілей розділу ІV Податкового кодексу слід розуміти, зокрема, такі доходи, як дивіденди (пп. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 Кодексу).

Доходи у вигляді дивідендів оподатковуються відповідно до норм п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу, пп. 170.5.1 якого визначено, що податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування.

Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів (пп. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу).

Доходи, зазначені в п. 170.5 вищезазначеної статті, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику за ставкою, визначеною підпунктами 167.5.1 та 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 цього Кодексу.

Ставку податку встановлено у розмірі 20% — для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу) (пп. 167.5.1 цього пункту).

Ставку податку встановлено у розмірі 5% — для доходів у вигляді дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованими резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування) (пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу).

Таким чином, у разі якщо фермерське господарство, яке є платником податку на прибуток, нараховує своїм членам дохід у вигляді дивідендів залежно від внеску до статутного капіталу, такий дохід оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5%. Якщо фермерське господарство є платником єдиного податку, то при нарахуванні таких дивідендів підприємство застосовує ставку 20%.

Крім того, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, у тому числі від розподілу прибутку, що нараховуються фермерським господарством його членам, крім зазначених у ст. 165 Податкового кодексу (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу).

Отже, доходи членів фермерських господарств, одержані від виконання трудової функції у цих господарствах за рахунок розподілу доходу (прибутку) таких господарств, повинні включатися до місячного (річного) оподатковуваного доходу цих платників та оподатковуватися з урахуванням пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу,15 (20)%.

Військовий збір

Відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу.

Для резидента — це, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Членам фермерського господарства може виплачуватися дохід залежно від внеску до статутного капіталу. Такий дохід розглядається як виплата дивідендів на підставі пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Крім того, з урахуванням пп. 164.2.20 цього пункту до такого доходу включаються доходи членів фермерських господарств, одержані від виконання трудової функції у цих господарствах за рахунок розподілу доходу (прибутку) таких господарств.

Тобто зазначені виплати є об’єктом оподаткування військовим збором.

Згідно з пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 цього Кодексу.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, зобов’язаний утримувати збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку збору 1,5% (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу).

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42