Митна справа

Митне оформлення сільгосптехніки

Враховуючі постійні потреби сільськогосподарських підприємств у виконанні механізованих робіт  та необхідності технічного переоснащення аграрного виробництва, сільськогосподарські товаровиробники все частіше намагаються купувати недорогу  та якісну техніку за кордоном. Розглянемо, як здійснюється митне оформлення сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни, борони, культиватори), що імпортується фермерським господарством.


Процедура митного оформлення товарів згідно з вимогами Митного кодексу потребує виконання низки митних формальностей, необхідних для випуску товарів. Під випуском товару розуміють надання митним органом права на користування та/або розпорядження товарами, щодо яких здійснюється митне оформлення, відповідно до заявленої мети.

Статтею 74 цього Кодексу визначено, що імпорт (випуск для вільного обігу) — це митний режим, згідно з яким іноземні товари після сплати всіх митних платежів, установлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України.

Для поміщення товарів у митний режим імпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, згідно із частиною третьою ст. 75 Митного кодексу повинна:

подати контролюючому органу, що здійснює випуск товарів, документи на такі товари;

сплатити митні платежі, якими відповідно до законів України оподатковуються товари під час ввезення на митну територію України в режимі імпорту;

виконати встановлені згідно із законом вимоги щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

У разі ввезення товарів (сільськогосподарської техніки) на митну територію України декларант або уповноважена ним особа попередньо повідомляють митний орган, у зоні діяльності якого товари пред’являтимуться для митного оформлення, про намір ввезти ці товари. Попереднє повідомлення про намір ввезти товари на митну територію України здійснюється шляхом подання контролюючому органу, в зоні діяльності якого товари пред’являтимуться для митного оформлення, попередньої митної декларації або іншого документа, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до ст. 94 Митного кодексу.

Декларування

Митна декларація подається контролюючому органу, який здійснює митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, протягом 10 робочих днів з дати доставлення цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу (частина перша ст. 263 Митного кодексу).

Як зазначається у ст. 248 цього Кодексу, митне оформлення розпочинається з моменту подання митному органу декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування — з моменту отримання контролюючим органом від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який згідно із законодавством замінює митну декларацію.

Декларантом може бути особа, яка самостійно здійснює декларування або від імені якої здійснюється декларування (п. 8 частини першої ст. 4 та ст. 265 Митного кодексу).

Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися як електронні документи, так і документи на паперовому носії (частина перша ст. 257 зазначеного Кодексу).

Митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення контролюючому органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню (якщо згідно з Митним кодексом товари, транспортні засоби комерційного призначення підлягають пред’явленню), подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та всіх необхідних документів і відомостей, передбачених статтями 257 та 335 зазначеного Кодексу.

Згідно з частиною другою ст. 264 Митного кодексу митна декларація та інші документи подаються контролюючому органу в електронному вигляді з дотриманням вимог цього Кодексу або на паперових носіях. Митна декларація на паперовому носії супроводжується її електронною копією.

Разом з митною декларацією подають рахунок або інший документ, що визначає вартість товару, та у випадках, встановлених частинами п’ятою та шостою ст. 52 Митного кодексу,декларацію митної вартості.

На вимогу митного органу декларант або уповноважена ним особа зобов’язані подати оригінали таких документів або засвідчені в установленому порядку їх копії.

Форму митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа затверджено постановою № 450, а порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа — наказом № 651.

Митні формальності при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа виконуються відповідно до порядку, затвердженого наказом № 631.

Документи та відомості, необхідні для митного контролю

Перелік відомостей, що вносяться до митної декларації, та документів, що подаються разом з митною декларацією, визначено частиною восьмою ст. 257 та частиною третьою ст. 335 Митного кодексу.

При цьому відомості про документи зазначаються декларантом або уповноваженою ним особою у встановленому порядку в митній декларації, зокрема про:

 • документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію;
 • зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами;
 • транспортні (перевізні) документи;
 • комерційні документи, наявні у особи, яка подає декларацію;
 • документи, що підтверджують дотримання обмежень, які виникають у зв’язку із застосуванням захисних, антидемпінгових та компенсаційних заходів (за наявності таких обмежень);
 • у випадках, передбачених цим Кодексом, — документи, що підтверджують країну походження товару.

Також у разі необхідності у митній декларації зазначаються відомості про документи, що підтверджують:

 • дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • сплату та/або забезпечення сплати митних платежів;
 • право на пільги зі сплати митних платежів, на застосування повного чи часткового звільнення від сплати митних платежів відповідно до обраного митного режиму;
 • зміну термінів сплати митних платежів;
 • заявлену митну вартість товарів та обраний метод її визначення відповідно до ст. 53 Митного кодексу.

До митного оформлення також мають бути подані такі документи:

 • декларація про відповідність (згідно зі ст. 32 Закону № 3164);
 • супровідна документація: інструкція з експлуатації електричного та електронного обладнання або лист від виробника про відповідність електричного та електронного обладнання вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанови № 436 та № 1057).

Класифікація товарів для цілей митного оформлення

Класифікація товарів для цілей митного оформлення здійснюється згідно з вимогами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі — УКТ ЗЕД), що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом № 584, з урахуванням Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, приміток до розділів і груп та визначальних для класифікації характеристик товару.

Відповідно до вимог УКТ ЗЕД трактори класифікуються в товарній позиції 8701, комбайни — в товарній позиції 8433, борони та культиватори — в товарній позиції 8432.

Слід зауважити, що відповідно до ст. 23 Митного кодексу за письмовими зверненнями декларантів або уповноважених ними осіб контролюючі органи приймають попередні рішення щодо застосування окремих положень законодавства України з питань державної митної справи, зокрема з питань класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД. Такі рішення виносяться до початку переміщення товарів через митний кордон України.

Процедуру прийняття попереднього рішення про класифікацію товару згідно з УКТ ЗЕД визначено Порядком роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженим наказом № 650.

Оподаткування

Відповідно до частини першої ст. 270 Митного кодексу правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, митом, крім особливих видів мита, встановлюються цим Кодексом та міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. Правила оподаткування особливими видами мита встановлюються законами № 330, № 331, № 332, окремим законом щодо встановлення додаткового імпортного збору (Закон № 73).

Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, іншими (крім мита) митними платежами (до яких віднесено ПДВ із ввезених на митну територію України товарів (продукції) та акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)) встановлюються Податковим кодексом з урахуванням особливостей, що визначаються Митним кодексом.

Особливості оподаткування митними платежами товарів, поміщених у відповідний митний режим, визначено у ст. 286 та розділі V Митного кодексу, а також у розділах V і VI Податкового кодексу.

Імпорт товарів, що ввозяться на митну територію України, оподатковується ввізним митом за ставками Митного тарифу України, встановленого Законом № 584, чинними на день подання митної декларації.

Відповідно до зазначеного Закону трактори, що класифікуються за кодом УКТ ЗЕД 8701 10 00 00, 8701 20 90 00, 8701 90 20 10, 8701 90 25 00, 8701 90 31 00, 8701 90 50 00, оподатковуються за ставкою ввізного мита 10%;

 • всі інші трактори (товарна позиція 8701) оподатковуються за ставкою ввізного мита 0%;
 • комбайни (товарна позиція 8433), борони та культиватори (товарна позиція 8432) оподатковуються за ставкою ввізного мита 0%.

Згідно з пп. «а» п. 193.1 ст. 193 Податкового кодексу ставка ПДВ становить 20%.

Законами № 73 та № 74 запроваджено стягнення у митному режимі імпорту додаткового імпортного збору з моменту опублікування рішення Кабінету Міністрів України щодо завершення консультацій з міжнародними фінансовими організаціями.

Рішення № 119-р опубліковано у газеті «Урядовий кур’єр» від 25.02.2015 р. № 35.

Для товарів, що класифікуються у товарних групах 2597 згідно з УКТ ЗЕД, додатковий імпортний збір справляється за ставкою 5% від митної вартості.

Процедури відомчої реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, здійснення інших заходів, пов’язаних з реєстрацією та веденням обліку машин, визначено порядком, затвердженим постановою № 694.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42