ПДВ

Книжки та періодичні видання друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва: деякі питання оподаткування ПДВ

Тенденції розвитку видання, розповсюдження українських книжок та періодичних видань друкованих засобів масової інформації, з одного боку, та наявність суттєвих проблем, які стримували розвиток цієї сфери, — з іншого, стали поштовхом для здійснення державою низки комплексних системних заходів з метою невідкладного вирішення цих проблем, зокрема внесення відповідних змін до податкового законодавства.
Так, Законом № 71 пп. 197.1.25 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу було викладено в новій редакції (діяла з 01.01.2015 р. до 03.03.2015 р. включно), згідно з якою від оподаткування ПДВ звільнялись операції з постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України.
З 04.03.2015 р. зазначений підпункт удосконалено Законом № 206 шляхом затвердження його в новій редакції. Про ці зміни та порядок застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ періодичних видань та книжок читайте далі.


Підпунктом 197.1.25 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу у редакції Закону № 206 (діє з 04.03.2015 р.) передбачено звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру), вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України.

Зауважимо, що режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений вищезазначеним підпунктом, застосовується платниками цього податку на всіх етапах постачання (реалізації) товарів (продукції), вказаних у цьому підпункті, а саме від виробників такої продукції до кінцевого споживача.

Слід нагадати, що в цілях оподаткування ПДВ під постачанням послуг розуміють будь-яку операцію, що не є постачанням товарів, чи іншу операцію з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи або надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Постачанням товарів визнається будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

З огляду на зазначене режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пп. 197.1.25  п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу, з 04.03.2015 р. поширюється на операції з:

  • постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва;
  • підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві) та розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників і словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва.

Проте у платників виникають деякі питання, пов’язані із застосуванням нової норми, які розглянемо детальніше.

Оподаткування ПДВ операцій з підготовлення та виготовлення книжок і періодичних видань (у тому числі електронного контенту)

Режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пп. 197.1.25 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу, поширюється на операції платника податку з підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві) виключно книжок (крім видань еротичного характеру), у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників і словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва.

Операції платника податку з виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві) періодичних видань друкованих засобів масової інформації (у тому числі видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%.

Операції з постачання, доставки (передплати) книжкових видань (на папері чи в електронному вигляді); операції з постачання періодичних видань та їхніх електронних версій

Спочатку визначимося, що є книжковою продукцією. Так, ст. 1 Закону № 601 встановлено, що книжкова продукція — це сукупність книжкових видань, випущених видавцем (видавцями) або призначених до випуску. Книжкове видання, у свою чергу, визначено Законом № 601 як видання, особливістю матеріальної структури якого є скріплення аркушів у корінці з обкладинкою чи оправою. Книжкове видання може бути текстовим, образотворчим, нотним, картографічним.

Термін «книга» визначено в Переглянутих рекомендаціях про міжнародну стандартизацію статистики випуску і поширення книг, газет і періодичних видань, прийнятих 01.11.85 р. під егідою ЮНЕСКО на Генеральній конференції Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (далі — Переглянуті рекомендації), та Інструкції № 22, згідно з якими книгою вважається неперіодичне видання розміром не менше 49 сторінок не враховуючи обкладинки, опубліковане в даній країні й доступне для публіки.

Крім того, розділом другим Інструкції № 22 передбачено, що книга — це видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі, обсягом понад 48 сторінок.

Книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторінок підпадає під поняття брошури, яке визначено у пп. «b» п. 11 Переглянутих рекомендацій та розділі другому Інструкції № 22.

Таким чином, при застосуванні режиму звільнення від оподаткування ПДВ щодо книжок слід враховувати, що він не поширюється на книжкові видання обсягом від 4 до 48 сторінок (брошури), у тому числі такі видання електронного контенту. Ці видання оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою (20%).

Відповідно до Правил розповсюдження періодичних друкованих видань, затверджених наказом № 169/81/492, доставка періодичних друкованих видань — це виробничі операції з доставки на всіх її етапах — від редакції до передплатника. При цьому періодичні друковані видання — це газети, журнали, альманахи, бюлетені, збірники, календарі, дайджести, які виходять під постійною назвою з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

Таким чином, режим звільнення від оподаткування ПДВ, передбачений пп. 197.1.25 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу, поширюється на операції платника податку з доставки виключно періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва. Водночас операції платників з постачання (передплати) та доставки електронних версій періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, у тому числі поставлених за допомогою мережі Інтернет та/або записаних на електронних носіях (CD-, DVD-диски тощо), як у період з 01.01.2015 р. до 03.03.2015 р.(включно), так і починаючи з 04.03.2015 р. оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою 20%.

Однак при цьому операції з постачання книжок (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва в електронному вигляді починаючи з 04.03.2015 р. звільнено від оподаткування ПДВ. До 03.03.2015 р. (включно) такі операції підлягали оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою (20%).

Слід також звернути увагу на порядок формування податкового кредиту з ПДВ при здійсненні операцій з постачання книжкової продукції.

Згідно з п. 198.4 ст. 198 Податкового кодексу якщо платник ПДВ придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми цього податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.

Таким чином, якщо платником податку при придбанні товарів/послуг, що використовуються для виробництва товарів (продукції), операції з постачання яких відповідно до пп. 197.1.25 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу звільняються від оподаткування ПДВ, було сплачено цей податок, така сума податку до складу податкового кредиту не включається.

Крім того, слід нагадати, що у разі якщо операції з постачання товарів звільнено від оподаткування ПДВ на митній території України відповідно до положень розділу V зазначеного Кодексу, до операцій з вивезення таких товарів за межі митної території України у митному режимі експорту застосовується нульова ставка (п. 195.2 ст. 195 Податкового кодексу).

Отже, постачальники товарів (продукції), визначених у пп. 197.1.25 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу, у разі здійснення операцій з вивезення таких товарів (продукції) за межі митної території України у митному режимі експорту матимуть право на отримання бюджетного відшкодування ПДВ за умови дотримання вимог ст. 200 цього Кодексу.