Бухоблік

Операції зі статутним капіталом господарських товариств

Згідно з частиною першою ст. 87 Господарського кодексу статутний капітал господарського товариства — це сума вкладів його засновників та учасників. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому цим Кодексом та законом, який прийнято відповідно до нього (частина друга зазначеної статті).


Відповідно до Інструкції № 291 для обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного капіталу господарських товариств, державних і комунальних підприємств застосовується субрахунок 401 «Статутний капітал» рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал». За кредитом цього субрахунку відображається надходження внесків до оголошеного, але ще незареєстрованного статутного капіталу, за дебетом — зменшення статутного капіталу. Причому сальдо за цим субрахунком має відповідати розміру статутного капіталу підприємства, встановленому в його установчих документах. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться в розрізі акціонерів, засновників, учасників.

Для систематизації інформації про склад неоплаченого капіталу застосовується рахунок 46 «Не-оплачений капітал». За дебетом цього рахунку відображається заборгованість учасників господарського товариства щодо внесків до статутного капіталу, за кредитом — погашення цієї заборгованості. Аналітичний облік за не-оплаченим капіталом ведеться в розрізі кожного учасника і за видами розміщених неоплачених акцій — для акціонерних товариств.

З метою відображення в обліку здійснених витрат на викуп власних акцій акціонерними товариствами, часток у статутному капіталі іншими видами господарських товариств застосовується рахунок 45 «Вилучений капітал». На ньому відповідно до Інструкції № 291 ведеться облік вилученого капіталу при викупі власних акцій (часток) у акціонерів для їхнього перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.  За дебетом цього рахунку відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом — вартість анульованих або перепроданих акцій (часток). Рахунок 45 має такі субрахунки:

 • 451 «Вилучені акції»;
 • 452 «Вилучені вклади й паї»;
 • 453 «Інший вилучений капітал».

Для обліку розрахунків з учасниками (засновниками) господарських товариств за різними правовідносинами, що виникають у процесі їх створення та функціонування, Інструкцією № 291 передбачено рахунок 67 «Розрахунки з учасниками». Він має субрахунки:

 • 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» — на ньому обліковуються дивіденди, нараховані власникам простих і привілейованих акцій (часток у статутному капіталі) за рахунок прибутку або джерел, передбачених в установчих документах;
 • 672 «Розрахунки за іншими виплатами» — на ньому ведеться облік інших виплат, нарахованих учасникам (засновникам) за користування майном (наприклад, майновим і земельним паєм), а також облік виплат у зв’язку з одержанням належної частини активів підприємства учасникам, що вибули.

Аналітичний облік за субрахунками 671 і 672 ведеться в розрізі засновників (учасників) і видів виплат.

Відображення в бухгалтерському обліку основних операцій з формування та збільшення статутного капіталу

При формуванні статутного капіталу господарського товариства основними кореспонденціями рахунків є:

 • Дт 46 Кт 40 — відображено зареєстрований в установчих документах статутний капітал;
 • Дт 301, 311 Кт 46 — відображено внески засновників на поточний рахунок у банку або в касу;
 • Дт 10, 12, 11 Кт 46 — відображено внески засновників необоротними активами (основними засобами, нематеріальними активами, іншими необоротними активами);
 • Дт 20, 22, 28 Кт 46 — відображено внески засновників запасами (виробничими запасами, МШП, товаром).

Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається лише після внесення всіма учасниками внесків у повному обсязі (тобто спочатку встановлених в установчих документах товариства) (ст. 52 Закону про госптовариства).

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства може здійснюватися після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій (частина друга ст. 15 Закону № 514). Частиною четвертою цієї статті передбачено, що збільшення статутного капіталу акціонерного товариства за наявності викуплених товариством акцій не допускається. Обов’язковою умовою збільшення статутного капіталу акціонерного товариства є відповідність його розміру після збільшення вимогам частини першої ст. 14 цього Закону (тобто мінімальний його розмір має становити 1250 мінімальних заробітних плат, що діяли на момент створення такого товариства).

При відображенні операцій зі збільшення статутного капіталу шляхом додаткових внесків коштами, запасами, необоротними активами кореспонденції рахунків будуть такими самими, як і при формуванні статутного капіталу (наведено вище). Джерелом збільшення статутного капіталу також можуть бути й дивіденди засновників, спрямовані на його поповнення відповідно до закріпленого спільного рішення.

При збільшенні статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів без зміни часток учасників кореспонденції рахунків будуть такими:

 • Дт 443 Кт 671 — відображено заборгованість з виплати дивідендів перед учасниками;
 • Дт 46 Кт 40 — у статуті товариства відображено та зареєстровано збільшення статутного капіталу;
 • Дт 671 Кт 46 — проведено взаємозалік нарахованих дивідендів;
 • Дт 441 «Прибуток нерозподілений» Кт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» — відображено наприкінці звітного року закриття сальдо за рахунком 443 відповідно до Інструкції № 291.

У разі якщо в результаті збільшення статутного капіталу частка учасника — фізичної особи збільшується, сума нарахованих дивідендів такій фізичній особі є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% (пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167, пп. 170.5.3 п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу), а також військовим збором за ставкою 1,5% (пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу). Отже, додаються кореспонденції рахунків: Дт 671 Кт 641/ПДФО і Дт 641 Кт 642/військовий збір.

При емісії акцій підприємство також несе витрати на придбання інструментів власного капіталу (до останніх належать прості акції, частки, інші види власного капіталу (п. 8 ПБО 13)). Такі витрати відображаються зменшенням додаткового вкладеного капіталу, а за його відсутності — зменшенням нерозподіленого прибутку (збільшенням непокритого збитку).

При цьому до таких витрат включаються тільки витрати на оплату послуг сторонніх організацій за операціями, результатом яких є зміна величини власного капіталу підприємства. Зазначені витрати відображаються таким чином:

 • Дт 421 «Емісійний дохід» Кт 631, 685 — відображено витрати засновників на створення акціонерного товариства за рахунок зменшення додаткового капіталу;
 • Дт 443 Кт 631, 685 — відображено витрати засновників на створення акціонерного товариства за рахунок нерозподіленого прибутку (збільшення непокритого збитку);
 • Дт 631, 685 Кт 301, 311 — відшкодовано витрати засновників на створення акціонерного товариства.

Аналогічно в обліку відображаються і витрати (послуги сторонніх організацій), пов’язані з реєстрацією зменшень статутного капіталу (проте слід зазначити, що при зменшенні статутного капіталу замість субрахунку 421 може використовуватись і субрахунок 422 «Інший вкладений капітал») у кореспонденції із субрахунками 631, 685.

Відображення в бухгалтерському обліку основних операцій зі зменшення статутного капіталу

Залежно від варіантів зменшення статутного капіталу відображається в обліку такими кореспонденціями рахунків:

 • при зменшенні розміру статутного капіталу у випадку, пов’язаному з поверненням частини внесків усім його учасникам:

Дт 401 Кт 672 — відображено зменшення розміру статутного капіталу і виникнення заборгованості перед учасниками;
Дт 672 Кт 301, 311 — повернуто кошти учасникам;

 • при зменшенні розміру статутного капіталу у зв’язку з виходом із товариства з обмеженою відповідальністю учасника (учасників):

Дт 401 Кт 452 — відображено зменшення статутного капіталу;
Дт 452 Кт 672 — відображено заборгованість товариства з обмеженою відповідальністю перед учасником на суму внеску до статутного капіталу;
Дт 672 Кт 301, 311 — повернуто кошти учаснику (учасникам);

 • при зменшенні статутного капіталу акціонерного товариства шляхом анулювання або викупу частини акцій:

Дт 451 Кт 301, 311 — здійснено безпосередньо викуп акцій;
Дт 401 Кт 451 — відображено зменшення статутного капіталу;

 • при зменшенні статутного капіталу з метою покриття збитків:

Дт 401 Кт 442 «Непокриті збитки» — відображено зменшення статутного капіталу, а також зменшення збитків;

 • при зменшенні статутного капіталу з метою збільшення додаткового капіталу:

Дт 401 Кт 425 «Інший додатковий капітал» — відображено зменшення статутного капіталу і збільшення іншого додаткового капіталу.

Типові кореспонденції рахунків за участю підприємства у формуванні статутного капіталу іншої юридичної особи

Цілком можливо, що підприємство — суб’єкт господарювання виступає як засновник іншого підприємства, тим більше що законодавство таку можливість передбачає (частина друга ст. 79 Господарського кодексу). Кореспонденція рахунків при відображенні таких операцій також залежить від конкретних ситуацій. Розглянемо їх.

Ситуація 1. Підприємство придбаває частку в статутному капіталі іншого підприємства, а потім продає її з метою отримання прибутку:

 • Дт 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» Кт 311 — відображено придбання частки в статутному капіталі іншої юридичної особи;
 • Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» Кт 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій» — відображено продаж фінансової інвестиції;
 • Дт 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» Кт 352 — відображено собівартість придбаної та реалізованої фінансової інвестиції;
 • Дт 311 Кт 377 — зараховано кошти від продажу фінансової інвестиції на поточний рахунок.

Ситуація 2. Підприємство вносить кошти для придбання частки в статутному капіталі іншого підприємства, щоб стати одним з учасників (засновників):

 • Дт 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» — відображено заборгованість за внеском до статутного капіталу;
 • Дт 685 Кт 311 — перераховано кошти на сплату за частку в статутному капіталі.

Ситуація 3. Підприємство вносить як внесок до статутного капіталу іншого підприємства об’єкт основних засобів (обладнання):

 • Дт 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»  Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» — відображено заборгованість за внеском до статутного капіталу;
 • Дт 131 «Знос основних засобів» Кт 104 «Машини та обладнання», Дт 286 «Необоротні активи та групи вибуття, що утримуються для продажу» — відображено списання об’єкта основних засобів і переведення в товари з метою подальшої передачі до статутного капіталу іншого підприємства;
 • Дт 685 Кт 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» — відображено передачу до статутного капіталу;
 • Дт 712 Кт 641/ПДВ — нараховано податкові зобов’язання з ПДВ;
 • Дт 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» Кт 286 — відображено собівартість (залишкову вартість) переданого об’єкта основних засобів.

Податковий облік операцій зі статутним капіталом

Податок на прибуток 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу об’єктом оподаткування є прибуток, відображений у фінансовій звітності підприємства, відкоригований на податкові різниці, наведені в розділі III цього Кодексу. Щодо операцій зі статутним капіталом, то передбачено такі податкові різниці:

сума нарахованих доходів від участі в капіталі та у вигляді дивидендів, які підлягають одержанню підприємством від інших підприємств — платників податку на прибуток, — на цю суму фінансовий результат до оподатковування підлягає зменшенню (пп. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу);

сума втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, які розраховано за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації — на цю суму фінансовий результат до оподаткування підлягає збільшенню (пп. 140.5.3 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу).

З вищенаведеного випливає:

 • по-перше, якщо доходи від участі в капіталі, а також дивіденди отримано від підприємств, що не є платниками податку на прибуток (тобто отримано від підприємств, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, а також від нерезидентів), то фінансовий результат підприємства до оподаткування не підлягає коригуванню;
 • по-друге, якщо інвестиції здійснено іншим підприємствам, ніж асоційовані, дочірні та спільні, або методи розрахунків відрізняються від наведених, то фінансовий результат підприємства також не підлягає коригуванню.

Єдиний податок

Відповідно до частини другої п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу з метою оподаткування доходом є будь-який дохід у грошовій, матеріальній і нематеріальних формах. У п. 292.11 цієї статті наведено перелік сум і коштів, що не включаються до складу таких доходів. До них, зокрема, належать суми коштів і вартість майна, внесених засновниками або учасниками підприємства як внесок до статутного капіталу (абзац восьмий п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу).

З вищевикладеного випливає, що суми коштів і вартість майна, внесені засновниками (учасниками) підприємства як внесок до статутного капіталу, не є об’єктом оподаткування.

Податок на додану вартість

Якщо підприємство як внесок вносить майно (товари, об’єкти основних засобів або нематеріальних активів) до статутного капіталу іншого підприємства, то для нього така операція прирівнюється до продажу — це випливає з пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, відповідно до якого до продажу товарів належать операції за господарськими і цивільно-правовими договорами, що передбачають перехід права власності на такі товари за плату або компенсацію. А компенсацією в цьому випадку є отримані корпоративні права. Отже, операція з передачі майна до статутного капіталу іншого підприємства є для підприємства — платника ПДВ об’єктом оподаткування ПДВ. База оподаткування ПДВ визначається виходячи з договірної вартості (п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу), тобто вартість корпоративних прав встановлюється в статуті підприємства-емітента (або змінах до нього).

У підприємства-емітента операція з отримання товарів як внеску до статутного капіталу прирівнюється до його придбання. Тому відповідно до абзацу «б» ст. 198 Податкового кодексу таке підприємство має право на податковий кредит на дату отримання майна у вигляді внеску до статутного капіталу.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42