ПДФО

Оподаткування інвестиційного прибутку

З’ясуємо, чи підлягає оподаткуванню інвестиційний прибуток, якщо договір купівлі-продажу інвестиційного активу (корпоративного права) між фізичними особами — резидентами укладено в попередньому році, а перерахування коштів відбудеться у звітному році.


Відповідно до положень частини першої, п. 1 частини другої ст. 11 Цивільного кодексу цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, передбачених актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, не передбачених цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно зі ст. 509 вищезазначеного Кодексу зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. Зобов’язання виникають з підстав, установлених ст. 11 цього Кодексу, і  мають ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Як зазначено у п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу, об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

Підпунктом 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу визначено, що дохід з джерелом його походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, дохід від відчуження корпоративних прав.

Отже, при укладанні договору купівлі-продажу інвестиційного активу (корпоративного права) між фізичними особами — резидентами у таких осіб виникають зобов’язання вчинити певну дію, а обов’язок щодо сплати податку виникає у платника не при укладенні договору, а при отриманні (нарахуванні) доходу за ним на території України.

Порядок оподаткування інвестиційного прибутку регламентується п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу, згідно з пп. 170.2.6 якого до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Відповідно до пп. 170.2.7 п. 170.2 ст. 170 вищезазначеного Кодексу для цілей цього пункту термін «інвестиційний актив» означає пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом.

Корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом і статутними документами (пп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Підпунктом 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 цього Кодексу передбачено, що облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 — 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу (крім операцій з деривативами) (пп. 170.2.2 цього пункту).

У разі продажу фізичною особою — резидентом інвестиційного активу (корпоративного права) іншій фізичній особі — резиденту об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб вважається інвестиційний прибуток, при визначенні якого враховуються витрати, пов’язані з придбанням такого активу (корпоративного права).

При цьому платник податку — фізична особа — резидент, яка здійснює протягом звітного року продаж інвестиційного активу (корпоративного права) іншій  фізичній особі — резиденту та отримує інвестиційний прибуток, повинен подати податкову декларацію в установленому порядку та сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною ст. 167 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 176.1 ст. 176 цього Кодексу платники податку зобов’язані: вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, у разі якщо такий платник зобов’язаний відповідно до розділу ІV цього Кодексу подавати декларацію або має право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку; отримувати та зберігати протягом строку давності, встановленого цим Кодексом, документи первинного обліку, на підставі яких визначаються витрати при розрахунку інвестиційного прибутку та формується податкова знижка платника податку; подавати податкову декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами цього розділу таке подання є обов’язковим.

Відповідно до ст. 655 Цивільного кодексу за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Враховуючи те, що договір купівлі-продажу інвестиційного активу укладено у попередньому звітному році, а кошти від такого продажу фактично надійдуть у звітному році, платник податку повинен включити цей дохід до складу загального річного оподатковуваного доходу та зазначити його у декларації про майновий стан і доходи за підсумками року, в якому фактично отримано дохід (кошти).

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42