Єдиний податок

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування туристичними агентами

Суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність туристичного агента, може застосовувати спрощену систему оподаткування у разі, якщо ним дотримано вимоги п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу.


Обрання групи платника єдиного податку туристичним агентом — фізичною особою — підприємцем має деякі особливості, які пов’язані з тим, що туристичний агент надає агентські послуги туристичному оператору.

Так, туристичний агент — фізична особа — підприємець може обрати другу групу платника єдиного податку лише у тому випадку, якщо туристичний оператор, якому надає послуги такий туристичний агент, є платником єдиного податку.

Зазначене обумовлено нормами п. 291.4 ст. 291.5 Податкового кодексу, відповідно до якого до другої групи єдиного податку належать фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що вони протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

  • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
  • обсяг доходу не перевищує 1 500 000 грн.

У разі якщо туристичний оператор застосовує загальну систему оподаткування, туристичний агент — фізична особа — підприємець може обрати лише третю групу платників єдиного податку.

Визначення доходу для платників єдиного податку наведено у п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу. Зокрема, для фізичної особи — підприємця — це дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Водночас п. 292.4 вищезазначеної статті установлено, що за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Згідно зі ст. 295 Господарського кодексу комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він представляє.

Комерційним агентом може бути суб’єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, що грунтується на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво.

Не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного імені. Тобто туристичний агент укладає угоду з надання туристичних послуг від імені туристичного оператора, а отже, і кошти за надані туристичні послуги від третіх осіб мають надходити на рахунок туристичного оператора, а не туристичного агента.

Статтею 296 Господарського кодексу визначено, що агентські відносини виникають у разі:

  • надання суб’єктом господарювання на підставі договору повноважень комерційному агенту на вчинення відповідних дій;
  • схвалення суб’єктом господарювання, якого представляє комерційний агент, угоди, укладеної в інтересах цього суб’єкта агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження.

За агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов’язується надати послуги другій стороні (суб’єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб’єкта і за його рахунок.

Агентський договір має визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов’язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами (ст. 297 Господарського кодексу).

Статтею 301 цього Кодексу передбачено, що відповідно до агентського договору комерційний агент одержує агентську винагороду за посередницькі операції, що здійснені ним в інтересах суб’єкта, якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором.

Агентська винагорода виплачується комерційному агенту після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено договором сторін.

Сторони можуть передбачити в договорі, що комерційному агенту сплачується додаткова винагорода у разі якщо він бере на себе зобов’язання гарантувати виконання угоди, укладеної ним в інтересах суб’єкта, якого він представляє.

Суб’єкт, якого представляє комерційний агент, розраховує винагороду, на яку має право комерційний агент, відповідно до розмірів і строків, передбачених договором сторін.

Комерційний агент має право вимагати для розрахунку бухгалтерський витяг щодо всіх угод, за які йому належить агентська винагорода.

Для виконання агентського договору туристичний агент може залучати третіх осіб за умови дотримання вимог ст. 300 Господарського кодексу.

Положеннями цієї статті встановлено, що комерційний агент повинен особисто виконати дії, на які він уповноважений суб’єктом, якого він представляє. Якщо агентським договором не передбачено інше, комерційний агент не може передавати на свій розсуд іншим особам права, якими він володіє в інтересах того, кого він представляє.

Оподаткування доходів, отриманих за такими договорами, залежить від обсягу переданих субагенту обов’язків і характеру взаємовідносин з туристичним оператором та туристичним агентом.

Так, у разі коли туристичний агент передоручає виконання послуг агента субагентові та залишає собі лише функцію контролю за діяльністю субагента, то при взаємовідносинах такого роду розрахунок за надані субагентом послуги здійснює безпосередньо туристичний оператор.

У такому випадку і туристичний агент, і субагент надають послуги туристичному оператору, й обрання групи такими платниками єдиного податку залежатиме від того, чи є туристичний оператор платником єдиного податку. Якщо туристичний оператор є платником єдиного податку, агент або субагент — фізична особа — підприємець може обрати другу групу платників єдиного податку. Якщо туристичний оператор застосовує загальну систему оподаткування, то агент та/або субагент — фізична особа може обрати лише третю групу платників єдиного податку.

При цьому доходом у платника єдиного податку — агента та субагента є винагорода, яку кожен з них отримав на власний розрахунковий рахунок.

При другому виді взаємовідносин туристичний агент залучає субагента як співвиконавця власних агентських функцій. Розрахунки за надані субагентом послуги, як правило, здійснюються таким чином: туристичний оператор перераховує винагороду туристичному агенту, а вже потім туристичний агент з одержаної винагороди перераховує певну частку субагенту.

У такому випадку туристичний агент надає послуги туристичному оператору, а туристичний субагент — туристичному агенту.

Обрання групи оподаткування для туристичного субагента залежатиме від того, який спосіб оподаткування обрав туристичний агент (а обрання групи туристичним агентом залежатиме від того, який спосіб оподаткування обрано туристичним оператором). Якщо туристичний агент є платником єдиного податку, субагент — фізична особа може обрати другу групу платників єдиного податку. Якщо туристичний агент застосовує загальну систему оподаткування, то субагент — фізична особа може обрати лише третю групу платників єдиного податку.

Об’єктом оподаткування у туристичного агента в такому випадку буде вся сума агентської винагороди, отриманої від туристичного оператора. Ця сума не зменшується на суму винагороди, сплачену туристичним агентом субагентам.

Ведення обліку туристичними агентами (субагентами)

Туристичний агент — фізична особа — підприємець або субагент — фізична особа — підприємець ведуть книгу обліку доходів, форму якої затверджено наказом № 1637. Дані цієї книги використовуються платником для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

У книзі обліку доходів щодня за підсумками робочого дня відображають отримані доходи, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримані готівкою як оплата за надані послуги.

Тобто у книзі обліку доходів мають відображатися всі кошти, отримані платником.