Інші податки

Незгода самозайнятої особи з висновками перевірки

Результати перевірок (крім камеральних та електронних) оформляються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (за наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт, якщо такі порушення відсутні — довідка.
Строк складання акта (довідки) про результати перевірки не зараховується до строку проведення перевірки, встановленого Податковим кодексом (з урахуванням його продовження).
Розглянемо, в які строки реєструється акт (довідка) відповідної перевірки, як оформляється факт відмови від підписання акта і подається заперечення щодо його змісту. Крім того, визначимо, чи може самозайнята особа оскаржити рішення, прийняті контролюючими органами; якщо так, то який порядок їх оскарження.


Результати камеральних і документальних перевірок: складання акта і відмова від його підписання

Статтею 86 Податкового кодексу закріплено процедуру оформлення результатів перевірок.

Так, п. 86.2 цієї статті передбачено, що за результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в контролюючому органі вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів самозайнятій особі у порядку, встановленому ст. 42 Податкового кодексу.

Слід зазначити, що чинним законодавством не передбачено складання довідки за результатами камеральної перевірки у разі відсутності порушень.

Акт (довідка) документальної виїзної перевірки, що визначено статтями 77 і 78 Податкового кодексу, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється в контролюючому органі протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення встановленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, — протягом 10 робочих днів).

Так само оформляється й акт (довідка) документальної невиїзної перевірки, який після реєстрації вручається особисто самозайнятій особі чи її законним представникам або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

У разі незгоди платника податків з висновками акта платник зобов’язаний підписати такий акт перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акта або окремо у строки, передбачені Податковим кодексом (п. 86.1 ст. 86 цього Кодексу).

Водночас у разі відмови самозайнятої особи або її законних представників від підписання акта (довідки) посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати виїзної планової чи позапланової документальної перевірки у день його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику.

У разі відмови самозайнятої особи або її законних представників від отримання примірника акта чи довідки про результати перевірки або неможливості його вручення та підписання у зв’язку з відсутністю платника податків чи його законних представників за місцезнаходженням такий акт або довідка надсилається самозайнятій особі у порядку, визначеному ст. 58 Податкового кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. У зазначених випадках контролюючим органом складається відповідний акт.

При цьому законодавством встановлено, що відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку сплатити визначені контролюючим органом за результатами перевірки грошові зобов’язання.

Відмова від підписання акта фактичної перевірки не звільняє від сплати грошових зобов’язань

Нормою п. 86.5 ст. 86 Податкового кодексу деталізується оформлення акта (довідки) про результати фактичних перевірок. На відміну від документальних перевірок фактична перевірка згідно зі ст. 80 цього Кодексу здійснюється без попередження платника податків. Така перевірка може проводитися на підставі рішення керівника контролюючого органу, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків чи його уповноваженому представнику або особам, які фактично проводять розрахункові операції, під розписку до початку проведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з обставин, визначених у підпунктах 80.2.1 — 80.2.7 п. 80.2 зазначеної статті.

За результатами фактичних перевірок складається акт (довідка) у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючих органів, які проводили перевірку, реєструється не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки та підписується особою, яка здійснювала розрахункові операції, самозайнятою особою чи її законними представниками (за наявності).

Характерною особливістю підписання акта (довідки) таких перевірок є те, що він підписується особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та/або його законними представниками й посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, за місцем проведення перевірки або у приміщенні контролюючого органу.

Факт відмови від підписання акта (довідки) фактичної перевірки оформляється актом. Один примірник акта або довідки про результати перевірки не пізніше наступного робочого дня після його складання реєструється в журналі реєстрації актів контролюючого органу і не пізніше наступного дня після його реєстрації вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції.

У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта (довідки) фактичної перевірки чи неможливості його вручення платнику, чи його законним представникам або особі, яка здійснювала розрахункові операції, з будь-яких причин такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному ст. 58 Податкового кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Слід також зазначити, що відповідно до п. 86.6 ст. 86 Податкового кодексу відмова платника податків або його законних представників чи особи, яка здійснювала розрахункові операції, від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку сплатити визначені контролюючим органом за результатами перевірки грошові зобов’язання.

Незгода з результатами електронних перевірок

У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в довідці, складеній за результатами електронної перевірки, вони зобов’язані підписати таку довідку та мають право надати свої заперечення, які є невід’ємною частиною такої довідки, разом з підписаним примірником довідки (п. 86.11 ст. 86 Податкового кодексу).

Розгляд і надання відповіді на заперечення до довідки електронної перевірки здійснюються у загальновстановленому порядку. Самозайнята особа (її уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що вона зазначає у поданих запереченнях.

Право самозайнятої особи на заперечення до акта перевірки

Пунктом 86.7 ст. 86 Податкового кодексу платнику податків надано право у разі незгоди з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, надати свої заперечення до контролюючого органу протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта (довідки). Такі заперечення розглядаються контролюючим органом протягом п’яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях).

Водночас Податковим кодексом не обмежено право самозайнятої особи, її уповноваженої особи та/або представника брати участь у розгляді заперечень, про що така самозайнята особа зазначає у запереченнях.

У разі якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта перевірки, контролюючий орган зобов’язаний повідомити такого платника про місце і час проведення розгляду. Повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочі дні до дня їх розгляду.

Згідно з п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу керівник відповідного контролюючого органу (або уповноважений ним представник) бере обов’язкову участь у розгляді заперечень платника податків до акта перевірки, які є невід’ємною частиною акта (довідки) перевірки.

Подання заперечення: форма та зміст

Чинним законодавством не визначено вимог щодо форми та змісту заперечень. Однак, як правило, заперечення до акта (довідки) перевірки надаються до контролюючого органу у письмовій формі із зазначенням:

  • найменування контролюючого органу, до якого надаються заперечення;
  • прізвища, імені та по батькові самозайнятої особи, яка надає заперечення, її поштової адреси;
  • реквізитів акта (довідки), до якого надаються заперечення;
  • обґрунтованих мотивів надання заперечень;
  • посилання на правові нормативні акти;
  • повідомлення про бажання взяти участь у розгляді заперечень;
  • переліку документів, доказів та фактів, які додаються до заперечень, тощо.

Зазначені заперечення обов’язково підписуються самозайнятою особою чи її уповноваженою особою та/або представником. У разі якщо заперечення надається уповноваженою особою та/або представником, до такого заперечення додається юридичний документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи або представника (довіреність тощо).

Слід також зазначити, що якщо до заперечення додаються копії документів, то вони обов’язково мають бути засвідчені підписом платника податків.

Прийняття податкових повідомлень-рішень

Пунктом 86.7 ст. 86 Податкового кодексу керівнику контролюючого органу (або його заступнику) надано право приймати рішення про визначення грошових зобов’язань з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності). При цьому платнику податків або його законному представнику надано право бути присутніми під час прийняття такого рішення.

Податкове повідомлення-рішення приймається у строки, визначені п. 86.8 зазначеної статті, зокрема протягом 10 робочих днів:

з дня, що настає за днем вручення платнику податків акта документальної перевірки;

з дня реєстрації (надходження) акта фактичної перевірки до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

За наявності заперечень самозайнятої особи до акта перевірки (документальної або фактичної) податкове повідомлення-рішення приймається з урахуванням висновку про результати розгляду таких заперечень — протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

Порядок оскарження податкових повідомлень-рішень

Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку (п. 56.1 ст. 56 Податкового кодексу).

У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених Податковим кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня зі скаргою про перегляд цього рішення.

Згідно з п. 56.3 вищезазначеної статті скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби — з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог п. 44.6 ст. 44 Податкового кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, яке оскаржується.

Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до контролюючих органів у м. Києві, областях, міжрегіональних територіальних органів.

Скарги на рішення контролюючих органів у м. Києві, областях, міжрегіональних територіальних органів та митниць подаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Самозайнята особа одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов’язана письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов’язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення (п. 56.5 ст. 56 Податкового кодексу).

Слід зауважити, що не підлягає оскарженню згідно з  п. 56.11 зазначеної статті грошове зобов’язання, самостійно визначене платником податків.

Якщо відповідно до Податкового кодексу контролюючий орган самостійно визначає грошове зобов’язання платника податків з причин, не пов’язаних з порушенням податкового законодавства, такий платник має право на адміністративне оскарження рішень контролюючого органу протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження податкового повідомлення-рішення (рішення) контролюючого органу (п. 56.12 вищезазначеної статті).

Вимоги до оформлення скарги встановлено розділом IV Порядку № 848.

Водночас з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу, самозайнята особа має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення.


 

ДОВІДКОВО

Звертаємо увагу на те, що акт перевірки не є рішенням суб’єкта владних повноважень і не зумовлює виникнення будь-яких прав і обов’язків для осіб, діяльність яких перевірялась.
Акт — це службовий документ, який підтверджує факт проведення документальної перевірки діяльності платника податків і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Довідка — це службовий документ, який підтверджує факт проведення документальної перевірки діяльності платника податків і є носієм доказової інформації про невстановлення фактів порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

На підставі акта може прийматися відповідне рішення контролюючого органу, однак такий акт перевірки контролюючого органу не є рішенням (актом індивідуальної дії) у розумінні Кодексу адміністративного судочинства.Платник податків на власний розсуд визначає, чи порушено його права рішеннями, дією або бездіяльністю суб’єкта владних повноважень. Однак ці рішення, дія або бездіяльність мають бути такими, які породжують, змінюють або припиняють права та обов’язки у сфері публічно-правових відносин.
Відповідно до постанови Вищого адміністративного суду України від 04.02.2014 р. у справі № 1570/1858/2012 діяльність контролюючого органу з оформлення результатів перевірки, зокрема зі складання акта перевірки та формування його змісту, не може порушувати права та/або охоронювані законом інтереси особи в публічно-правових відносинах.
Дії контролюючого органу щодо викладення в акті перевірки певних висновків, а також щодо використання складеного за результатами проведеної перевірки акта в службовій діяльності, зокрема при проведенні перевірок інших суб’єктів господарювання, не порушують права чи інтереси особи, не впливають на її суб’єктивні права та обов’язки, а відтак підстави для задоволення судами позовних вимог відсутні (постанова Вищого адміністративного суду України від 27.03.2014 р. у справі № К/9991/67409/11).

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42