Бухоблік

Перевищення митної вартості товару над його продажною вартістю

До редакції «Вісника» надійшов лист з проханням надати відповідь на таке запитання: «Під час продажу імпортованого товару підприємство донараховує податкове зобов’язання з ПДВ на суму перевищення статистичної вартості товару, зазначеної в митній декларації в графі 46, над продажною вартістю. Чи може підприємство відносити витрати на сплату податкового зобов’язання з ПДВ, нарахованого на суму перевищення митної вартості товару над продажною вартістю, до витрат підприємства в податковому обліку?»  Пропонуємо розглянути відповідь на це запитання.


З 01.01.2015 р. змінився порядок оподаткування платників податку на прибуток. Так, із зазначеної дати відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Податкового кодексу. Коригування здійснюються на різниці, які виникають при:

  • нарахуванні амортизації необоротних активів;
  • формуванні резервів (забезпечень);
  • здійсненні фінансових операцій.

При цьому для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн. грн., об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Враховуючи викладене, оскільки фінансовий результат визначається за правилом: доходи мінус витрати, визначені за правилами бухгалтерського обліку, то витрати в податковому обліку визнаються відповідно до ПБО 16.

Згідно з цим ПБО витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками).

У нашому випадку нарахування податкового зобов’язання з ПДВ на суму перевищення митної вартості товару над продажною вартістю призводить до збільшення податкового зобов’язання з ПДВ, що зменшує власний капітал підприємства.

Типові бухгалтерські записи при нарахуванні податкового зобов’язання з ПДВ на суму перевищення митної вартості товару над продажною вартістю наведено в таблиці.


з/п

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

1

Реалізовано імпортовані товари

361

702

2

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ на продажну вартість товару

702

641

3

Списано собівартість реалізованого товару

28

902

4

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ на перевищення митної вартості товару над продажною вартістю

949

641

 

Це означає, що сума донарахованого податкового зобов’язання з ПДВ списується відповідно до п. 20 ПБО 16 до складу інших операційних витрат.

Згідно з Інструкцією № 291 на рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут».

Витрати підприємства при донарахуванні суми ПДВ на різницю між митною вартістю та продажною вартістю товарів у складі бухгалтерського рахунку 94 відображатимуться на субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності», на якому узагальнюється інформація про витрати операційної діяльності, що не відображаються на інших субрахунках рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності».

Тобто зазначена сума витрат впливатиме на фінансовий результат до оподаткування (прибутку або збитку), визначений у фінансовій звітності підприємства, і відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу враховуватиметься у складі витрат у податковому обліку.

Таким чином, для цілей податкового обліку з податку на прибуток витрати на сплату податкового зобов’язання з ПДВ, нарахованого на суму перевищення митної вартості товару над його продажною вартістю, включаються до складу витрат підприємства.