Податок на прибуток

Особливості обчислення та сплати податку на прибуток підприємств

Нещодавно ДФС України було проведено «гарячу» телефонну лінію на тему «Особливості обчислення та сплати податку на прибуток підприємств» за участю Олексія Задорожного, начальника Управління методології податку на прибуток Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування Державної фіскальної служби України. Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.

Зменшення фінансового результату

Чи можна зменшити фінансовий результат до оподаткування, який було визначено у фінансовій звітності підприємства, на суму зменшення резерву сумнівних боргів?


Підпунктом 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) встановлено, що фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшувались доходи відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

При цьому фінансовий результат до оподаткування можна зменшити лише тоді, коли одночасно виконуються такі умови: на суму, на яку здійснюється коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, одночасно збільшується дохід відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Отже, фінансовий результат до оподаткування може бути зменшено на ту суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився дохід відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Оподаткування дивідендів страховика

Страхова компанія планує виплатити дивіденди своїм засновникам. Чи передбачено податковим законодавством особливості оподаткування страховиком таких виплат? За якою ставкою необхідно сплатити авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів?


Особливості оподаткування дивідендів установлено пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Податкового кодексу. Зазначеним підпунктом передбачено, що емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

За новими правилами авансовий внесок розраховується із суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашено. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. При цьому якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди.

Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску. Авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік.

Таким чином, у разі виплати дивідендів своїм акціонерам (власникам) нарахування та сплата авансового внеску з податку на прибуток здійснюється страховиком на загальних підставах незалежно від видів його діяльності. Авансовий внесок обчислюється за основною ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу, тобто у розмірі 18%, та вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Витрати на ремонт основних засобів

Підприємство планує здійснити ремонт основних засобів, які використовуються у господарській діяльності. Чи діє у 2015 р. 10-відсоткове обмеження для врахування у складі витрат вартості здійснених ремонтів?


Починаючи з 01.01.2015 р. податок на прибуток обчислюється за новими правилами, тобто виходячи з бухгалтерського фінансового результату до оподаткування (визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних ПБО або міжнародних стандартів фінансової звітності), відкоригованого на різниці, передбачені Податковим кодексом.

Правила бухгалтерського обліку ремонту основних засобів (далі — ОЗ) установлено пунктами 14, 15 ПБО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92. Згідно з цими пунктами при вирішенні питання про відображення зазначених витрат необхідно визначити, які саме роботи проводяться відносно ОЗ — поліпшення або роботи, пов’язані з їх підтримкою в робочому стані.

Якщо платник податку здійснює витрати на поліпшення ОЗ (модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію), в результаті яких відбувається збільшення очікуваного терміну корисного використання об’єкта, кількості та/або якості продукції (робіт, послуг), поліпшенням визнається також капітальний ремонт, то такі витрати збільшують балансову вартість такого об’єкта. Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, включаються до складу витрат.

Отже, починаючи з 01.01.2015 р. 10-відсоткове обмеження вартості здійснених ремонтів для врахування у складі витрат уже не діє. Витрати на ремонт відображаються у податковому обліку за правилами бухгалтерського обліку згідно з пунктами 14 та 15 ПБО 7.

Орендні операції неприбуткових організацій

Релігійна організація здає в оренду тимчасово вільні приміщення. Чи необхідно з отриманої орендної плати сплачувати податок на прибуток?


Неприбуткові підприємства, установи та організації — це підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства й іншої діяльності, передбаченої законодавством (далі — неприбуткові організації) (пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Починаючи зі звітного (податкового) періоду — 2015 р. установи та організації, які враховано у переліку установ та організацій, визначеному в підпунктах 1 та 2 пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу, та внесено до Реєстру неприбуткових організацій та установ, не є платниками податку на прибуток. Це означає, що правила, встановлені п. 157.11 ст. 157 зазначеного Кодексу в редакції, що діяла до 01.01.2015 р. щодо оподаткування податком на прибуток «інших доходів» неприбуткових організацій, уже не діють.

Таким чином, сума коштів, отримана релігійною організацією від надання в оренду приміщень, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток за умови, що такі кошти спрямовуються на ведення її статутної діяльності.

Недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу

Чи враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу після закінчення дії договору оперативної оренди?


Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності регулюються нормами ПБО 14 «Оренда», затвердженого наказом Мінфіну України від 28.07.2000 р. № 181, та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561 (далі — Методичні рекомендації № 561).

Витрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди (модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Такі витрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об’єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів, наведеної в п. 7 Методичних рекомендацій № 561 (абзац другий п. 8 ПБО 14, п. 21 цих Методичних рекомендацій).

Об’єкт основних засобів перестає визнаватись активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом (п. 40 Методичних рекомендацій № 561).

Згідно з абзацом четвертим п. 138.1 та абзацом третім п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема, на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта та відповідно зменшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Податкового кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.

Таким чином, згідно з правилами бухобліку при визначенні фінансового результату до оподаткування у витратах враховується недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу після закінчення дії договору оперативної оренди.

При цьому при визначенні об’єкта оподаткування платник податку — орендар на підставі положень абзацу четвертого п. 138.1 та абзацу третього п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу має збільшити фінансовий результат на суму недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих основних засобів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та зменшити фінансовий результат на суму недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих основних засобів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Податкового кодексу.

Подання звітності при переході на спрощену систему оподаткування

За який звітний період та в який термін платнику податку на прибуток потрібно подавати декларацію з податку на прибуток, якщо в середині року платник переходить на спрощену систему оподаткування?


Відповідно до п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу податковим (звітним) періодом є календарний рік з урахуванням положень, визначених п. 57.1 ст. 57 цього Кодексу. Податковий (звітний) рік для платників податків починається з першого календарного дня податкового (звітного) року і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) року.

Пунктом 294.3 ст. 294 Податкового кодексу визначено, що для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку зі сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

Поряд з цим згідно з п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств.

Таким чином, платник податку на прибуток у разі переходу на спрощену систему оподаткування в середині року подає податкову декларацію з податку на прибуток за звітний період, що передує кварталу, з якого він переходить на спрощену систему оподаткування, у термін, передбачений  пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу, — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

Розрахунок частини чистого прибутку

Чи необхідно подавати Розрахунок частини чистого прибутку щокварталу?


Порядок відрахування до держбюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (далі — Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 138.

Згідно з п. 2 цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до держбюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до держбюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до держбюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого наказом ДПА України від 16.05.2011 р. № 285 (далі — Розрахунок) (п. 3 Порядку).

З урахуванням форми Розрахунку та норм Порядку він подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до контролюючих органів наростаючим підсумком за квартал, півріччя, три квартали та рік у терміни, передбачені для квартальної звітності.

Отже, Розрахунок разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до контролюючого органу за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та року у терміни, передбачені для квартальної звітності, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, і є обов’язковим документом, на підставі якого здійснюються нарахування та сплата зазначеного платежу.

Звітний період з податку на прибуток у 2015 році

Який звітний період застосовують платники податку на прибуток у 2015 р.? Який граничний строк подання до контролюючих органів декларації з податку на прибуток?


Податковим (звітним) періодом є календарний рік з урахуванням положень, визначених п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу. Податковий (звітний) рік для платників податків починається з першого календарного дня податкового (звітного) року і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) року. Для сільгоспвиробників річний податковий (звітний) період починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Платники податку, які за підсумками минулого звітного року (2014  р.) не отримали прибутку або отримали збиток, податкові зобов’язання не нараховували і не мали базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками І кварталу отримали прибуток, мають подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного року (2015 р.) та за звітний рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.

Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний період перевищують 20 млн.  грн., у складі декларації зобов’язані будуть подавати і розрахунок авансових внесків, які сплачуватимуться в наступний дванадцятимісячний період (відповідно з червня 2016 р. по травень 2017 р.). У разі якщо доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний період не перевищують 20 млн.  грн., такі платники авансових внесків не сплачують, а податок на прибуток визначають на підставі податкової декларації, яку подають до контролюючих органів за звітний рік (п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу).

Граничний строк подання декларації з податку на прибуток за 2015 р. встановлено до 1 червня року, наступного за звітним, тобто останнім днем подання декларації з податку на прибуток за підсумками діяльності за 2015 р. буде 31.05. 2016 р.


Підготувала Ніна ВАСИЛЮК, оглядач «Вісника», за сприяння:
Олексія ЗАДОРОЖНОГО,
начальника Управління методології податку на прибуток Департаменту
методологічної роботи з питань оподаткування
Державної фіскальної служби України,
та Інформаційно-комунікаційного департаменту
Державної фіскальної служби України