Новини
Тема: Трансфертне ціноутворення

Попереднє узгодження цін у контрольованих операціях

З метою практичного запровадження норм Податкового кодексу Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення (далі — Порядок № 504). Цей Порядок замінив аналогічний Порядок № 764.


Нагадаємо, що відповідно до пп. 39.6 ст. 39 Податкового кодексу великі платники податків можуть ініціювати перед Державною фіскальною службою України процедуру попереднього узгод-ження цін. Під час проведення такої процедури між ДФС та великим платником податків узгоджуються критерії визначення відповідності фінансових та комерційних умов деяких майбутніх господарських операцій такого платника принципу «витягнутої руки».

Податковим кодексом встановлено, що предметом узгодження можуть бути:

 • види та/або перелік товарів (робіт, послуг), що є предметом контрольованих операцій;
 • методи або комбінація методів установлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»;
 • перелік джерел інформації, які передбачається використати для встановлення відповідності умов контрольованих операцій зазначеному принципу;
 • строк, на який узгоджуються ціни у контрольованих операціях;
 • допустиме відхилення від встановленого рівня економічних умов здійснення контрольованих операцій;
 • порядок, строки подання та перелік документів, які підтверджують дотримання узгоджених цін у контрольованих операціях;
 • інші умови за згодою сторін.

За результатами процедури узгодження укладається один із трьох видів договорів:

 • договір, який має односторонній характер, — між платником податків і ДФС;
 • договір, який має двосторонній характер, — між платником податків і ДФС у разі залучення до процедури узгодження державного органу, уповноваженого справляти податки та збори в іноземній державі, резидентом якої є сторона контрольованої операції;
 • договір, який має багатосторонній характер, — між платником податків і ДФС за результатами процедури узгодження, до якої було залучено два державні органи і більше, уповноважені справляти податки і збори в державах, резидентами яких є особи — сторони контрольованої операції.

Довідково. Великий платник податків — юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 500 млн. грн. або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує 12 млн. грн. (пп. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу). У 2015 р. відповідно до Реєстру великих платників податків, затвердженого наказом № 145, їх кількість становить 1978.


Порядок № 504, як і попередній Порядок № 764, встановлює, як проходить процедура узгодження цін, які документи необхідно подати платнику податків для її проведення, строк, на який укладається договір за результатами узгодження. Водночас новий Порядок має ряд відмінностей та новел.

Зокрема, Порядком № 504 установлено, що укладення договору про узгодження цін (далі — Договір) є вільним волевиявленням сторін процедури узгодження цін, тобто його укладення не є обов’язком сторін, отже, ні ДФС, ні платник податків не можуть бути примушені укласти такий Договір, якщо ними не досягнуто взаємної згоди щодо предмета узгод-ження та умов Договору.

Також на відміну від Порядку № 764, який поширювався лише на процедури попереднього узгод-ження цін, за результатами яких могли укладатись договори, що носять двосторонній та багатосторонній характер, Порядок № 504 регламентує і проведення процедур узгод-ження для укладання односторонніх договорів.

Про те, як здійснюється процедура узгодження цін, йтиметься далі.

Попередній розгляд питання щодо проведення процедури узгодження цін

За рішенням платника процедурі узгодження цін може передувати попередній розгляд питання щодо її проведення. Цей етап є необов’яз-ковим, але він дає можливість платнику до початку процедури узгодження оцінити доцільність подальшого звернення із заявою про узгодження цін (далі — Заява) та забезпечити належну підготовку документів і матеріалів, необхідних для такого узгодження.

Для попереднього розгляду платник податків надсилає до ДФС лист з відповідною пропозицією та інформацією про:

 • суть і фактичні обставини контрольованої операції, предмет узгодження цін;
 • господарську діяльність сторін контрольованої операції із зазначенням найменування держав, резидентами яких вони є;
 • пов’язаних осіб для їх ідентифікації (структуру групи пов’я-заних осіб тощо);
 • інші відомості, які платник вважає за необхідне подати для врахування під час попереднього розгляду.

Порядок № 504 передбачає проведення спільного обговорення фахівцями ДФС та представником платника податків окремих питань, пов’язаних з визначенням доцільності звернення із Заявою та/або належної підготовки документів і матеріалів для проведення процедури узгодження цін.

Про дату і місце проведення спільного обговорення ДФС повідомляє платника податків протягом 15 календарних днів з дати надходження листа, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до його проведення.

Порядок № 504 не регламентує обов’язковість проведення та формат спільних обговорень, але враховуючи рекомендації ОЕСР (підрозділ С2 додатка до розділу IV Настанов ОЕСР) і практичний досвід укладення попередніх угод про ціноутворення в інших країнах, податкові служби та платники податків зацікавлені в плідних та ефективних попередніх засіданнях, які відіграють важливу роль для з’ясування очікувань і цілей сторін, а також сприяють результативності та скороченню термінів процедури укладення попередніх угод про ціноутворення.

ДФС за результатами поперед-нього розгляду питання щодо проведення процедури узгодження цін протягом 60 календарних днів (з дати надходження листа щодо попереднього розгляду) письмово повідомляє платника податків про доцільність звернення із Заявою.

Проведення або непроведення попереднього розгляду питання щодо процедури узгодження цін, а також результати такого розгляду не обмежують платника у поданні Заяви.

Подання Заяви про узгодження цін

Порядок № 504 на відміну від попереднього Порядку № 764, який передбачав затвердження окремим нормативним актом форми Заяви, вимог до документів і матеріалів, що до неї додаються, безпосередньо встановлює чіткий перелік таких документів і матеріалів.

Разом із Заявою платник подає до ДФС:

 • документацію з трансфертного ціноутворення (далі — ТЦ), яка повинна містити інформацію, визначену підпунктами «а» — «ж» пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу;
 • копії установчих документів платника податків;
 • дані бухгалтерського обліку та фінансову звітність платника податків за останні три звітні (податкові) періоди (роки);
 • опис поточних податкових спорів, які стосуються предмета узгодження (за наявності);
 • документ, який підтверджує, що сторона контрольованої операції — нерезидент є резидентом відповідної держави, передбачений ст. 103 Податкового кодексу;
 • опис впливу міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною та іноземною державою, податковим резидентом якої є контрагент в контрольованій операції, на предмет узгодження (за наявності такого договору (конвенції));
 • результати аналізу можливого впливу умов договору про узгод-ження цін на розмір податкових зобов’язань сторін контрольованої операції;
 • копії документів, що підтверд-жують факт звернення із Заявою (у разі такого звернення) контрагента платника податків у контрольованій операції до іноземного державного органу, уповноваженого стягувати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона контрольованої операції;
 • копію документа, що підтверджує повноваження представника (представників) платника податків, який (які) братиме (братимуть) участь у процедурі узгодження цін;
 • пропозиції щодо порядку, строків подання та переліку документів, які підтверджують дотримання платником податків узгодженого порядку визначення цін.

Заява, документи і матеріали готуються державною мовою. У разі подання документів, підготовлених іноземною мовою, платник податків одночасно подає переклад таких документів на державну мову. У разі якщо за результатом процедури узгодження цін планується укладання договорів, що мають двосторонній або багатосторонній характер, платник податків одночасно подає копії документів та матеріалів, перекладені на англійську мову.

Порядком № 504 передбачено, що у разі потреби платник податків має право подати, а ДФС має право затребувати інші документи й матеріали, що містять інформацію, необхідну для проведення процедури узгодження цін та укладення відповідного договору.

Розгляд Заяви та проведення процедури узгодження цін

Для розгляду заяв, проведення процедури узгодження цін і підписання договорів про узгодження цін з платником податків ДФС утворює робочу групу.

Порядок № 504 не визначає, буде це постійно діюча робоча група ДФС з питань попереднього узгодження цін у контро-льованих операціях або така робоча група утворюватиметься для розгляду конкретної Заяви. Напевно, для формування команди фахівців ДФС у цій сфері спочатку це буде постійно діюча робоча група, а надалі питання вирішуватиметься з урахуванням кількості поданих заяв та специфіки контрольованих операцій і предмету узгодження.

Робоча група має значні повноваження, пов’язані з проведенням процедури узгодження цін, зокрема вона має право:

 • визначати перелік, порядок та строки подання платником податків додаткових документів і матеріалів, які містять інформацію, необхідну для проведення процедури узгодження цін і укладення відповідного договору, та звертатись до платника із запитом про їх надання;
 • призначати зустрічі або затверд-жувати графік подальших зустрічей з посадовими особами та/або представниками платника податків для спільного обговорення питань, пов’язаних з процедурою узгодження цін;
 • відвідувати і проводити огляд приміщень, об’єктів та споруд, де здійснюється діяльність платника податків, пов’язана з проведенням контрольованої операції, яка є предметом процедури узгод-ження цін;
 • проводити опитування посадових осіб та/або працівників платника податків з питань, пов’язаних із процедурою узгод-ження цін.

Порядок № 504 не деталізує процес роботи робочої групи і платника податків під час розгляду Заяви та процедури узгодження цін. Але виходячи із закріплених повноважень робочої групи це вбачається процесом системної та постійної взаємодії робочої групи та платника щодо узгодження критеріїв визначення відповідності фінансових і комерційних умов господарських операцій платника принципу «витягнутої руки» та досягнення згоди щодо предмету узгодження.

У будь-якому разі ДФС та платникам податків під час проведення узгодження цін доцільно користуватись рекомендаціями з питань укладення попередніх угод про ціноутворення, викладених, зокрема, у Настановах ОЕСР, Рекомендаціях ООН та Рекомендаціях ЄС.

Порядок № 504 також не розкриває процес залучення до процедури узгодження цін державного органу, уповноваженого стягувати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона (сторони) контрольованої операції, зазначаючи тільки, що таке залучення здійснюється відповідно до міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і такою державою.

На відміну від Порядку № 764 (яким для процедури узгодження цін було встановлено загальний строк шість місяців з можливістю продовження ще на три місяці) положеннями Порядку № 504 не визначено термінів для розгляду Заяви. Це обумовлено неможливістю прогнозування строків для проведення узгодження з іноземними державними органами (для укладення двосторонніх та багатосторонніх договорів) і практикою укладення попередніх угод про ціноутворення податковими органами інших країн.

Порядком № 504 передбачено низку випадків, коли процедуру узгодження цін може бути припинено. Процедуру може бути припинено платником податків та/або ДФС у будь-який час. Якщо з будь-яких причин після звернення із Заявою платник податків приймає рішення про недоцільність такого звернення, він може її відкликати в будь-який час до моменту підписання Договору.

Про намір припинити процедуру узгодження цін платник податків або ДФС мають письмово повідомити іншу сторону із зазначенням причин такого припинення, при цьому якщо таке припинення ініціюється ДФС, платник податків має право протягом 15 календарних днів з дати надход-ження повідомлення від ДФС подати письмове заперечення.

За результатами розгляду заперечення ДФС може прийняти рішення щодо продовження процедури узгодження цін або її припинення, про що платнику податків надсилає письмове повідомлення протягом 30 календарних днів з дня надход-ження такого заперечення. У разі прийняття рішення щодо припинення процедури узгод-ження цін ДФС повертає платникові Заяву, документи і матеріали, необхідні для її проведення, з обґрунтуванням причин такого повернення.

Також у разі неподання, подання не в повному обсязі та/або з порушенням строків подання платником податків визначених Порядком № 504 документів і матеріалів (зокрема, на вимогу робочої групи), ДФС залишає Заяву без розгляду, про що письмово повідомляє платника податків.

За результатами розгляду Заяви ДФС письмово повідомляє платнику податків про одне з прийнятих рішень щодо:

 • готовності укласти Договір, що має односторонній характер, із зазначенням місця, дати і часу підписання такого Договору або вмотивоване рішення щодо відмови в укладенні такого Договору;
 • досягнення взаємної згоди з іноземним державним органом, упов-новаженим стягувати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона контрольованої операції, та готовності укласти Договір, що має двосторонній або багатосторонній характер;
 • недосягнення взаємної згоди з іноземним державним органом, упов-новаженим стягувати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона контрольованої операції, та, як наслідок, неможливості укладення Договору, що має двосторонній або багатосторонній характер.

Договір про узгодження цін

У разі прийняття ДФС рішення щодо укладення Договору такий Договір підписується керівником платника податків (або його упов-новаженою особою) та Головою (заступником Голови) ДФС України.

Договір набирає чинності з 1 січня календарного року, що настає за роком його підписання, та строк його дії не може перевищувати три календарні роки.

Платник податків, який уклав Договір, зобов’язаний крім звіту про контрольовані операції (подання якого передбачено пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу) щороку до 1 травня року, що настає за звітним, подавати звіт про його виконання. Форма і зміст такого звіту визначаються у Договорі.

ДФС може достроково припинити дію Договору, який має односторонній характер, якщо виявлено недостовірні відомості, помилки під час заповнення Заяви, проведення процедури узгодження цін, укладення Договору, та/або платник податків не виконав одне або декілька його положень про узгод-ження цін, зокрема не подав звіт про виконання Договору (або подав із зазначенням неточної та/або не в повному обсязі інформації).

Дію Договору, який має двосторонній або багатосторонній характер, може бути припинено виключно відповідно до положень взаємної згоди, досягнутої щодо предмета Договору з державним органом, уповноваженим стягувати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона контрольованої операції.

Укладання попередніх угод про ціноутворення (договорів про узгодження цін), беззапереч-но, сприятиме покращенню інвестиційного та бізнес-клімату в Україні.

Можливість провести процедури узгодження цін та укласти Договір сприятиме для бізнесу:

 • зменшенню податкової невизначеності та податкових ризиків у сфері ТЦ;
 • запобіганню витрат ресурсів і часу, пов’язаних із податковими перевірками контрольованих операцій;
 • отриманню можливості вирішити без суперечок складні випадки ТЦ;
 • підвищенню співпраці платника податків і податкових органів (збільшенню ефективності їх контактів).

Для органів фіскальної служби це також сприятиме спрощенню податкового адміністрування великих платників податків і зменшенню витрат на контроль за ТЦ, запобіганню тривалим і витратним процедурам, пов’язаним з перевірками та судовими справами, підвищенню рівня прозорості в діяльності платника податків.


Довідково. Згідно з інформацією Королівської служби доходів та митниці Великої Британії (HM Revenue&Customs) середній час для досягнення угоди про попереднє ціноутворення становив для угод, завершених у 2012/2013 рр. (укладено 27 угод), 26 місяців, у 2013/2014 рр. (29 угод) — 27,8 місяця (https://www.gov.uk/government/publications/transfer-pricing-statistics-2013-to-2014).
За інформацією Податкового управління США (Служба внутрішніх доходів США, IRS), середній час, необхідний для завершення угод про попереднє ціноутворення, становив у 2013 р. (завершено 145 угод) 36,2 місяця, у 2014 р. (101 угода) — 38,3 місяця) (http://www.irs.gov/pub/irs-drop/a-14-14.pdf, http://www.irs.gov/pub/irs-drop/a-15-11.pdf).

«Гарячі лінії»

Дата: 24 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42