Податок на прибуток

Нове в оподаткуванні неприбуткових організацій

З 13.08.2015 р. набрав чинності Закон № 652, яким змінено порядок оподаткування неприбуткових підприємств, установ та організацій (далі — неприбуткові організації).

Термін «неприбуткові підприємства, установи та організації» викладено в новій редакції, згідно з якою — це організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Крім того, викладено у новій редакції пп. 133.1.1 п. 133.1 цієї статті та доповнено її пунктами 133.4 і 133.5, згідно з якими платниками податку на прибуток підприємств є суб’єкти господарювання — юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім неприбуткових підприємств, установ, організацій та суб’єктів господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділу XIV цього Кодексу.

Попередній перелік неприбуткових підприємств, установ, організацій, що не є платниками податку на прибуток (раніше — пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу), у новій редакції Кодексу наведено у пп. 133.4.6 п. 133.4 цієї статті та доповнено:

 • творчими спілками, спілками, асоціаціями та іншими об’єднаннями юридичних осіб;
 • дачними (дачно-будівельними), садівничими та гаражними (гаражно-будівельними) кооперативами (товариствами);
 • професійними спілками, їх об’єднаннями та організаціями профспілок, а також організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;
 • сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, кооперативними об’єднаннями сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • іншими юридичними особами, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.

Щоб набути статусу неприбутковості, такі суб’єкти господарювання повинні відповідати нормам, визначеним п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, та одночасно таким вимогам:

 • бути утвореними та зареєстрованими в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 • установчі документи повинні містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 • установчі документи повинні передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
 • бути внесеними контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

У разі недотримання вищезазначених вимог така неприбуткова організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів.

Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр) і є платником податку на прибуток на загальних підставах з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

При цьому такого платника податку зобов’язано з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 податкового (звітного) року подавати до контролюючого органу квартальну фінансову звітність і Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (складені наростаючим підсумком) та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому ст. 57 Податкового кодексу для неприбуткових організацій — платників податку на прибуток.

Підставою для виключення неприбуткової організації з Реєстру є встановлення контролюючим органом факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачено установчими документами.

У цьому випадку з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення, контролюючим органом нараховується податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафні санкції і пеня.

На відміну від редакції Податкового кодексу, що діяла до 01.01.2015 р., порядок ведення Реєстру, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з нього встановлює не контролюючий орган, а Кабінет Міністрів України.

Водночас Законом № 652 встановлено, що до затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з нього діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом № 37.

При цьому неприбуткові організації, внесені до Реєстру на день набрання чинності Законом № 652, не підлягають виключенню з цього Реєстру до 01.01.2017 р.

Неприбуткові організації, внесені до Реєстру на день набрання чинності Законом № 652, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, включаються контролюючим органом до нового Реєстру. За бажанням неприбуткової організації вона може подати до контролюючого органу копії установчих документів.

Слід зазначити, що неприбуткові організації, внесені до Реєстру на день набрання чинності Законом № 652, які не відповідають вимогам вищезазначеного пункту, з метою включення до нового Реєстру зобов’язані до 01.01.2017 р. привести свої установчі документи у відповідність із нормами Податкового кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу.

Для неприбуткових організацій, які внесено до Реєстру на день набрання чинності Законом № 652 та не відповідають вимогам вищезазначеного пункту, реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів, не справляється.

Неприбуткові організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із новими вимогами, після 01.01.2017 р. виключаються контролюючим органом з Реєстру (пп. 35 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу).

Законом № 652 доповнено абзацом четвертим п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу, відповідно до якого неприбуткові організації, внесені до Реєстру, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики, у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Також доповнено п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу нормою, якою встановлено, що платник податку, який у будь-якому звітному (податковому) періоді звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за відповідний період та не сплачувати авансові внески.

Так, у разі якщо декларація та фінансова звітність подаються за підсумками першого кварталу, то авансові внески не сплачуються з червня — грудня звітного (податкового) року та січня — травня наступного звітного (податкового) року;

 • та відповідно, якщо за півріччя — з вересня — грудня звітного (податкового) року та січня — травня наступного звітного (податкового) року;
 • за три квартали — з грудня звітного (податкового) року та січня — травня наступного звітного (податкового) року.

Податкові зобов’язання визначаються на підставі поданих податкових декларацій.

Нагадаємо, що норми п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу щодо граничного терміну подання декларації з податку на прибуток підприємств застосовуються починаючи із подання декларації за підсумками 2015 р.

Крім того, Законом № 652 внесено зміни до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 цього Кодексу, відповідно до яких фінансовий результат податкового (звітного) періоду не збільшується на суму у розмірі 30% вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій у випадках, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати (крім бюджетних установ).

Встановлено, що тимчасово, починаючи з 01.01.2015 р. на період проведення АТО, не збільшується фінансовий результат на вартість товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій, на суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42