РРО. Готівка

Відповідальність за порушення у сфері готівкових і безготівкових розрахунків

У цій статті розглянемо, за які порушення порядку проведення розрахунків притягаються до фінансової та адміністративної відповідальності суб’єкти господарювання та їх посадові особи.


Фінансова відповідальність

Пунктом 113.3 ст. 113 Податкового кодексу встановлено, що штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються у порядку та у розмірах, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Застосування за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), не передбачених Податковим кодексом та іншими законами України, не дозволяється.

Закон про РРО визначає правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а дія його поширюється на всіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Порушення порядку застосування РРО

За порушення порядку проведення розрахунків із застосуванням РРО, встановленого ст. 3 Закону про РРО, до суб’єкта господарювання застосовуються штрафні санкції відповідно до статей 17 — 24 цього Закону.

Зокрема, згідно зі ст. 17 Закону про РРО за порушення вимог цього Закону до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних фіскальних органів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

 • у разі встановлення протягом календарного року під час перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням РРО або розрахункових книжок (далі — РК) на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); непроведення розрахункових операцій через РРО з фіскальним режимом роботи; невідповідності у юридичних осіб на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті, більше, ніж на 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання юридичною особою РК — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверд-жує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання РК на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання:
 • вчинене вперше — 1 грн.;
 • за кожне наступне вчинене порушення — 100% вартості проданих з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону про РРО, товарів (послуг);
 • 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.) — у разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій у випадках, визначених Законом про РРО, РК або використання незареєстрованої належним чином РК чи порушення встановленого порядку її використання, або незберігання РК протягом встановленого строку;
 • 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.) — у разі якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на РРО або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі;
 • 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.) — у разі проведення розрахункових операцій через РРО без використання режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості;
 • 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.) — у разі порушення встановленого у п. 1 ст. 9 Закону про РРО порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою (за наявності) в установленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті;
 • 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.) — у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій РРО, до конструкції чи програмного забезпечення якого внесено зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника за умови відсутності чи пошкодження пломби центру сервісного обслуговування;
 • 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.) — у разі неподання до фіскальних органів звітності, пов’язаної із застосуванням РРО, РК та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з РРО дротовими або бездротовими каналами зв’язку, в разі обов’язковості її подання.

Порушення касової дисципліни

РРО та РК не застосовуються за умов, визначених ст. 9 Закону про РРО. Зокрема, відповідно до п. 1 зазначеної статті РРО та РК не застосовуються при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою в установленому порядку.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює порядок готівкового обігу, є Положення № 637.

Відповідальність за порушення норм з регулювання обігу готівки встановлено Указом № 436, а саме:

 • за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах — у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день; 
 • за неоприбуткування (непов-не та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки — у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;
 • за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надход-жень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов’язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин — соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості — в розмірі здійснених виплат;
 • за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів — у розмірі 25% виданих під звіт сум;
 • за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, — у розмірі сплачених коштів;
 • за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням — у розмірі витраченої готівки.

За невстановлення установами банків лімітів залишку готівки в касах з них стягується штраф у п’ятдесятикратному розмірі не-оподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний випадок такого невстановлення.

Пунктом 2.6 Положення № 637 визначено, що вся готівка, яка надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових кош-тів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 зазначеного Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових кош-тів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій (далі — КОРО) на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).

Якщо готівку проведено через РРО і в КОРО на підставі фіскальних звітних чеків, однак у день одержання готівкових коштів не проведено по касовій книзі, таку готівку оприбутковано в касі підприємства несвоєчасно.

Коли готівку проведено через РРО, зроблено відповідний запис у касовій книзі в день надходження готівки, однак не проведено в КОРО на підставі фіскальних звітних чеків, такий випадок може кваліфікуватися як неповне оприбуткування.

У разі встановлення перевіркою неповного або несвоєчасного оприбуткування готівки у касах до суб’єкта господарювання можуть бути застосовані фінансові санкції згідно з абзацом третім частини першої ст. 1 Указу № 436 у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Постановою № 210 встановлено граничну суму розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня, фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги), фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню.

Відповідно до п. 1 зазначеної постанови підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою з фізичною особою в межах 150 000 грн. протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. При цьому кількість фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

Адміністративна відповідальність

Порушення порядку проведення розрахунків відповідно до ст. 155¹ КпАП тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 — 85 грн.) і на посадових осіб — від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 — 170 грн.).

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 — 170 грн.) і на посадових осіб — від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 — 340 грн.).

Відповідно до ст. 16315 цього Кодексу порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання встановлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів тягнуть за собою накладення штрафу на фізичну особу — підприємця, посадових осіб юридичної особи від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 — 3400 грн.).

Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 — 17 000 грн.).

Згідно зі ст. 234² КпАП справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку проведення готівкових розрахунків і розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги), розглядають фіскальні органи.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42