ПДФО

Оподаткування доходів, отриманих членами фермерських господарств

Розглянемо, як оподатковуються військовим збором доходи фізичних осіб — резидентів — членів фермерських господарств, отримані за рахунок розподілу доходу таких господарств.


Відповідно до частини другої ст. 3 КЗпП особливості праці членів кооперативів та їх об’єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, працівників підприємств з іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами.

Водночас правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України визначає Закон № 973.

Статтею 1 цього Закону встановлено, що фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.

Згідно зі ст. 57 Господарського кодексу статут суб’єкта господарювання крім інших відомостей повинен містити відомості про розмір та порядок утворення статутного та інших фондів.

Крім цього, частиною четвертою ст. 1 Закону № 973 встановлено необхідність зазначення у статуті фермерського господарства порядку формування майна (складеного капіталу).

Порядок володіння, користування та розпорядження майном фермерського господарства здійснюється відповідно до його статуту, якщо інше не передбачено угодою між членами фермерського господарства та законом (ст. 20 Закону № 973).

Згідно зі статтями 1 та 3 цього Закону фермерське господарство може бути створено одним громадянином або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно до закону. При створенні фермерського господарства одним із членів сім’ї інші члени сім’ї, а також родичі можуть стати його членами після внесення змін до статуту.

Трудові відносини у фермерському господарстві регулюються ст. 27 вищезазначеного Закону.

Так, цією статтею передбачено, що трудові відносини у фермерському господарстві ґрунтуються на праці його членів. За виробничої необхідності фермерське господарство має право залучати до роботи у ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом).

Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються статутом, а особи, залучені до роботи за трудовим договором (контрактом), визначаються законодавством України про працю.

Видача трудових книжок членам фермерського господарства і громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю.

Згідно із Методичними рекомендаціями № 189 одержаний господарством дохід визначається за видами діяльності та в цілому по господарству. Він зменшується на суму витрат за рахунок прибутку. Визначений дохід розподіляється між членами господарства пропорційно трудовому внеску кожного з них і використовується для визначення заробітку, утримань і відрахувань на соціальні заходи відповідно до чинного законодавства.

Водночас згідно з пп. 14.1.81 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу інвестиції — це господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються, зокрема, на прямі інвестиції (фінансові інвестиції) — господарські операції, що передбачають внесення коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою особою.

Корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (пп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Підпунктом 14.1.49 вищезазначеного пункту передбачено, що дивіденди — це платіж, що здійснюється юридичною особою — емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Отже, членам фермерського господарства може виплачуватися дохід залежно від внеску до статутного капіталу, механізм виплати якого визначається статутом фермерського господарства. У такому випадку виплата зазначеного доходу є виплатою дивідендів.

Згідно з пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 цього Кодексу, а саме: фізичні особи — резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 зазначеного Кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу).

Відповідно до п. 163.1 ст. 163 Кодексу об’єктом оподаткування резидента (нерезидента) є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого згідно з пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу включаються пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Під терміном «пасивні доходи» слід розуміти, зокрема, такі доходи, як дивіденди (пп. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу).

Ставка збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу (пп. 1.3 цього пункту).

Враховуючи зазначене, оскільки дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб — резидентів — членів фермерських господарств, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5%.

Крім того, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, у тому числі від розподілу прибутку, що виплачуються фермерським господарством його членам, крім зазначених у ст. 165 Податкового кодексу (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу).

Отже, доходи членів фермерських господарств, одержані від виконання трудової функції у цих господарствах за рахунок розподілу доходу (прибутку) таких господарств, оподатковуються військовим збором на загальних підставах.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42