Інші податки

Подання декларації та сплата екологічного податку

Наближаються терміни подання Податкової декларації екологічного податку та сплата цього податку за ІІІ квартал 2015 р. Нагадаємо, хто має його сплачувати.


Платниками податку відповідно до ст. 240 Податкового кодексу є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
 • скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
 • розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання);
 • утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
 • тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Деякі особливості справляння екологічного податку за окремими видами забруднення навколишнього природного середовища наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Вид
забруднення

Об’єкт
оподаткування

Особливості сплати
екологічного податку

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

Обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Сплачується незалежно від факту отримання дозволу у разі здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти

Обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти

Сплачується первинними водокористувачами (тими, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води) у разі здійснення скидів у водні об’єкти стічних вод із вмістом забруднюючих речовин на підставі дозволів на спеціальне водокористування, а також вторинними водокористувачами (це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на умовах, що встановлюються між ними) у разі одержання ними дозволу на спеціальне водокористування, на підставі якого здійснюється скидання стічних вод у водні об’єкти

Розміщення відходів

Обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання

Сплачується суб’єктами господарювання, які на підставі отриманих у встановленому порядку дозволів розміщують відходи на власних територіях (об’єктах) або у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах та не мають договорів з комунальними або спеціалізованими підприємствами на утилізацію та захоронення відходів.

При цьому наявність або відсутність затверджених лімітів на утворення та розміщення відходів у платника екологічного податку не впливає на обчислення сум екологічного податку, що справляється за розміщення відходів.

Не сплачується:

суб’єктами господарювання за розміщення відходів на власних територіях (об’єктах) виключно відходів як вторинної сировини;

суб’єктами господарювання, які здійснюють тимчасове розміщення (зберігання) відходів, у тому числі небезпечних (акумулятори, шини, люмінесцентні лампи тощо) до їх передачі на утилізацію та захоронення, за умови наявності у них договору на видалення та утилізацію відходів з суб’єктами господарювання (комунальними або спеціалізованими підприємствами тощо)

Утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

Обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

Не сплачується суб’єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії, які:

до останнього календарного дня (включно) звітного кварталу, у якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали договір щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі України підприємству - виробнику такого джерела;

здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині діяльності, пов’язаної з такими відходами.

Не сплачується державними спеціалізованими підприємствами з поводження з радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоактивних відходів, що є у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об’єктів

 

До платників екологічного податку не належать філії, відділення та інші відокремлені підрозділи у зв’язку з тим, що вони не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які не є суб’єктами господарювання. Платниками екологічного податку за здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами є підприємства (установи, організації), до складу яких входять такі філії, відділення та інші відокремлені підрозділи.

Порядок обчислення податку

Порядок обчислення податку визначено ст. 249 Податкового кодексу, згідно з якою суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал.

У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником податку здійснюються різні види забруднення навколишнього природного середовища та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник зобов’язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини (табл. 2).

Таблиця 2

Розрахунок суми податку

Вид забруднення

Формула

Визначення

Викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс)

          п 

Пвс = ∑ Мі × Нпі

        і = 1

Мi — фактичний обсяг викиду i-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);

Нпi — ставки податку в поточному році за тонну i-тої забруднюючої речовини у гривнях з копійками

Скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Пс)

        п 

Пс = ∑ (Млі × Нпі × Кос)

     і = 1

 

Млi — обсяг скиду i-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);

Нпi — ставки податку в поточному році за тонну i-того виду забруднюючої речовини у гривнях з копійками;

Кос — коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (в іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1)

Розміщення відходів (Прв)

          п 

Прв = ∑ (Нпі × Млі × Кт × Ко)

        і = 1

Нпi — ставки податку в поточному році за тонну i-того виду відходів у гривнях з копійками;

Млi — обсяг відходів i-того виду в тоннах (т);

Кт — коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів і який наведено у п. 246.5 ст. 246 Податкового кодексу;

Ко — коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів

 

Фактичні обсяги за кожним видом забруднюючої речовини визначаються самостійно платниками екологічного податку в тоннах.

Слід зазначити, що правильність визначення платниками екологічного податку в тоннах фактичних обсягів за кожним видом забруднюючої речовини, які обліковуються в інших одиницях виміру (м3 тощо), не належить до компетенції органів фіскальної служби, отже, платникам екологічного податку для правильного визначення в тоннах за кожним видом забруднюючої речовини, що обліковуються в інших одиницях виміру (м3, одиниць тощо), при заповненні колонок 3 додатків 1 — 4 до декларації екологічного податку слід звертатися до Мінекології та природних ресурсів України.

Суми податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), обчислюються платниками податку — експлуатуючими організаціями (операторів) атомних електростанцій, включаючи експлуатуючі організації (операторів) дослідницьких реакторів, самостійно щокварталу на основі показників виробництва електричної енергії, ставки податку, а також пропорційно обсягу та активності радіоактивних відходів виходячи з фактичного обсягу радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, і з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 р., та коригуючого коефіцієнта відповідно до п. 249.7 ст. 249 Податкового кодексу.

Суми податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, обчислюються платниками податку — виробниками радіоактивних відходів самостійно щокварталу на підставі ставок податку та пропорційно строку зберігання таких відходів понад установлений строк відповідно до п. 249.8 ст. 249 Податкового кодексу.

Подання звітності

Порядок подання податкової звітності та сплати податку визначено ст. 250 Податкового кодексу, відповідно до якої базовий податковий (звітний) період щодо екологічного податку дорівнює календарному кварталу.

Платники податку складають податкові декларації за встановленою формою, подають їх протягом 40 календарних днів, які настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації (п. 250.2 ст. 250 Податкового кодексу):

 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;
 • за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк — за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.

Отже, граничним терміном подання Податкової декларації екологічного податку за III квартал 2015 р. є 9 листопада 2015 р., а останнім днем сплати податку — 19 листопада 2015 р.; за ІV квартал 2015 р. — відповідно 9 лютого 2016 р. та 19 лютого 2016 р.

До затвердження Мінфіном України нової форми податкової декларації екологічного податку платники податку звітують за формою податкової декларації, затвердженою наказом № 1010.

До Податкової декларації екологічного податку додаються шість додатків, які є її невід’ємною частиною:

 • додаток № 1 «Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення»;
 • додаток № 3 «Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти»;
 • додаток № 4 «Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах»;
 • додаток № 5 «Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)»;
 • додаток № 6 «Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання»;
 • додаток № 7 «Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк».

У разі відсутності у платника відповідних об’єктів оподаткування відповідні додатки не додаються, а рядки Податкової декларації прокреслюються.

Випадки, коли подання декларації має певні особливості

Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина — суб’єкта підприємницької діяльності, яким у встановленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до контролюючого органу, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин — суб’єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, копії відповідних податкових декларацій.

У разі якщо платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів у межах кількох населених пунктів (сіл, селищ або міст) або за їх межами (коди згідно з КОАТУУ різні), то такий платник податку зобов’язаний подати до відповідного контролюючого органу за місцем розташування стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів податкову декларацію щодо кожного стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведеного для розміщення відходів місця чи об’єкта окремо.

Якщо платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів у межах одного населеного пункту (села, селища або міста) або за його межами (код згідно з КОАТУУ один і той самий), то такий платник податку може подавати до відповідного контролюючого органу одну податкову декларацію податку за такі джерела забруднення та складає додаток № 1 та додаток № 4 до декларації за кожним джерелом забруднення окремо (тобто кількість додатків № 1 відповідає кількості стаціонарних джерел забруднення, а кількість додатків № 4 — кількості спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів).

Платники податку, які перебувають на податковому обліку в місті з районним поділом, можуть подавати одну податкову декларацію за місцем перебування платника податку на податковому обліку (міської ради) за викиди, скиди всіма своїми джерелами забруднення та/або розміщення відходів, якщо ці джерела та/або спеціально відведені місця для розміщення відходів розташовані на території такого міста (зазначається код згідно з КОАТУУ), та складають додатки № 1, № 3, № 4 до декларації за кожним джерелом забруднення окремо (тобто кількість додатків № 1, № 3, № 4 відповідає кількості стаціонарних джерел забруднення, спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів).

Викиди не заплановано: подавати декларацію чи ні?

У разі якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, він має повідомити про це згідно з п. 250.9 ст. 250 Податкового кодексу відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. Така заява подається не пізніше граничного терміну подання податкової декларації за І квартал звітного року. Якщо заяву не подано, платник податку має подавати податкові декларації відповідно до вимог Податкового кодексу.

Сплата податку

Суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, перераховуються платниками одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів та забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

Утворення та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів: особливості сплати та подання звітності

Платники податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, перераховують суми податку до державного бюджету, які використовуються відповідно до Закону № 255 та Закону про держбюджет на відповідний рік. Платник податку може прийняти рішення щодо сплати суми податку щомісяця в розмірі однієї третьої частини планового обсягу за квартал із перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду.

Звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал (включаючи вже накопичені до 1 квітня 2009 р.), та фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, погоджується з органом державної санітарно-епідеміологічної служби та органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Вимоги щодо строків подання та змісту зазначеної звітності встановлюються особливими умовами ліцензії. Копії звітності подаються платниками податків разом з податковою декларацією.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42