Інші податки

Зміни у Порядку обліку осіб

Наказом № 552, який набрав чинності з 31.08.2015 р., затверджено Порядок обліку осіб, які здійснюють операції з товарами (далі — Порядок обліку), та визнано таким, що втратив чинність, наказ № 634. Новою редакцією Порядку обліку забезпечено реалізацію норм ст. 455 Митного кодексу та вдосконалено процедури, пов’язані з обліком осіб, які здійснюють операції з товарами. Розглянемо основні зміни, яких зазнав такий Порядок.


Облік осіб, які здійснюють операції з товарами

Нормами Порядку обліку розширено перелік митниць, до яких може звернутися особа для взяття на облік. Починаючи з 31.08.2015 р. взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами, проводитиметься одноразово у відповідному підрозділі будь-якої митниці:

 • за зверненням таких осіб, у тому числі засобами електронного зв’язку, до відповідних підрозділів митниць;
 • при першому здійсненні такими особами операцій з товарами, контроль за якими відповідно до Митного кодексу та інших актів законодавства України покладено на митниці ДФС.

Для взяття на облік особа, яка здійснює операції з товарами (або її представник, повноваження якого підтверджені довіреністю або письмовим договором між ним та особою, яку він представляє), може звернутися до відповідного підрозділу будь-якої митниці.

Особа, яка здійснює операції з товарами, також може надіслати заяву засобами електронного зв’язку на адресу Інформаційного порталу ДФС України з використанням надійних засобів ЕЦП з посиленими сертифікатами відкритих ключів.

Які документи подаються для взяття на облік?

Для взяття на облік подається (направляється засобами електрон-ного зв’язку) заява про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами (форма № 1-ЗЕД).

При цьому Порядком обліку запроваджено такі новації:

 • форму заяви за формою № 1-ЗЕД скорочено з трьох сторінок до однієї;
 • виключено норму щодо надання копій реєстраційних, статутних документів, а також довідок про перебування платника податків на податковому обліку в контролюючих органах;
 • скасовано картку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами.

Єдиним документом, який додається до заяви, є довіреність або письмовий договір на підтвердження повноважень представника особи у разі подання заяви до відповідного підрозділу митниці таким представником.

Заяву повернуто на доопрацювання

Відповідний підрозділ митниці або ДФС повертає заяву на до-опрацювання без включення даних про особу до Реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами (далі - Реєстр) в таких випадках:

 • заяву подано або заповнено з порушенням вимог, установлених п. 2 розділу ІІ Порядку обліку;
 • відомості, зазначені в заяві, не відповідають даним ДРФО та/або Єдиного банку даних юридичних осіб.

Повернення заяви на доопрацювання не обмежує можливості повторного звернення особи, яка здійснює операції з товарами, з метою взяття на облік згідно з Порядком обліку.

Випадки, за яких у реєстрації відмовлено

Відповідний підрозділ митниці або ДФС відмовляє в реєстрації особи без включення даних про особу до Реєстру в таких випадках:

 • особа, яка здійснює операції з товарами, перебуває в процесі припинення, склала розподільчий або ліквідаційний баланс, передавальний акт, які затверджено в установленому законодавством порядку, та отримала довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів за формою №  22-ОПП або припинила підприємницьку діяльність (за даними Єдиного банку даних юридичних осіб або ДРФО, у тому числі Реєстру самозайнятих осіб);
 • заяву про взяття на облік подано особою, яка вже перебуває на обліку, або заяву про внесення змін - особою, яка не перебуває на обліку;
 • відомості про уповноважену особу, щодо якої відкликається право представляти інтереси особи, яка здійснює операції з товарами, не включено до Ре-єстру.

Реєстрація (взяття на облік)

Якщо підстави для повернення заяви на доопрацювання або відмови в реєстрації особи відсутні, то відповідний підрозділ митниці в день отримання заяви вносить до Реєстру дані про особу із заяви, а також дані, отримані у взаємодії з Єдиним банком даних юридичних осіб та/або ДРФО. Дані про особу, яка подала заяву засобами електронного зв’язку, вносяться до Реєстру автоматично.

Взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами, проводиться не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви шляхом присвоєння таким особам облікового номера.

За результатами розгляду кожної отриманої заяви не пізніше наступного робочого дня після її отримання відповідний підрозділ митниці або ДФС інформує особу про:

 • взяття особи на облік та повідом-ляє її обліковий номер шляхом видачі або направлення поштою витягу з Реєстру (далі - витяг). У разі подання заяви про взяття на облік засобами електронного зв’язку витяг також направляється засобами електронного зв’язку;
 • повернення заяви на доопрацювання з обов’язковим зазначенням причин, визначених п. 5 розділу ІІ Порядку обліку;
 • відмову у реєстрації особи з обов’язковим зазначенням причин, визначених п. 6 розділу ІІ Порядку обліку.

Підтвердження реєстрації

У зв’язку з відміною картки обліку Порядком обліку затверджено новий документ, який підтверд-жує взяття на облік особи, - це витяг із Реєстру.

Водночас встановлено, що дійсні на дату набрання чинності наказом № 552 картки обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, застосовуються як витяги із Реєстру до внесення змін до такого Реєстру щодо відомостей, зазначених у картці обліку осіб чи отримання витягу з Реєстру.

Внесення змін до облікових даних осіб, які здійснюють операції з товарами

У разі виникнення змін у даних про особу, яка здійснює операції з товарами, така особа (або її представник) звертається до відповідного підрозділу будь-якої митниці із заявою безпосередньо або засобами електронного зв’язку.

Заява подається, приймається та опрацьовується в такому самому порядку, як і при взятті на облік особи, яка здійснює операції з товарами.

Якщо заява подається в паперовому вигляді, то електронну копію такої заяви може бути подано без застосування ЕЦП.

У разі наявності змін у даних про особу, яка здійснює операції з товарами, обліковий номер особи не змінюється, крім випадків зміни коду за ЄДРПОУ чи для фізичних осіб - підприємців - ре-єстраційного номера облікової картки платника податків у випадках, передбачених законодавством.

У разі подання особою, яка здійснює операції з товарами, заяви про зміну коду за ЄДРПОУ чи для фізичних осіб - підприємців - реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідний підрозділ митниці не пізніше наступного робочого дня після прийняття заяви вносить такі зміни до Реєстру та у день внесення таких змін інформує особу про зміну облікового номера шляхом видачі або відправлення поштою витягу. При цьому якщо заява про внесення змін до облікового номера особи подається засобами елект-ронного зв’язку, то витяг також направляється засобами електронного зв’язку.

Зняття з обліку осіб, які здійснюють операції з товарами

Зняття з обліку особи, яка здійснює операції з товарами, проводиться відповідним підрозділом митниці за місце-знаход-женням (місцем проживання) особи шляхом внесення відповідного запису до Реєстру та анулювання облікового номера особи, яка здійснює операції з товарами.

Зняття з обліку особи, яка здійснює операції з товарами, здійснюється із одночасним анулюванням облікового номера у таких випадках:

 • прийняття особою рішення про припинення діяльності, пов’я-заної зі здійсненням операцій з товарами;
 • державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи державної реєстрації припинення юридичної особи;
 • прийняття рішення про припинення юридичної особи чи припинення діяльності іншої особи, яка здійснює операції з товарами.

У першому випадку зняття з обліку здійснюється за зверненням особи, у другому та третьому - за зверненням особи або за рішенням митниці ДФС за місцезнаход-женням (місцем проживання) особи.

Про факт зняття з обліку та анулювання облікового номера особи, яка здійснює операції з товарами, відповідний підрозділ митниці письмово або засобами електронного зв’язку інформує таку особу чи її правонаступників у триденний строк.

Надання витягів з Реєстру

За запитом особи, яка здійснює операції з товарами, відповідний підрозділ митниці надає протягом доби витяг на безоплатній основі. Запит подається особою до відповідного підрозділу будь-якої митниці в довільній формі та обов’язково має бути підписаний цією особою або її представником із зазначенням дати.

У такому самому порядку надається витяг за запитом розпорядника майна, ліквідатора або голови комісії з припинення особи, яка здійснює операції з товарами.

Витяг дійсний до внесення змін до Реєстру щодо відомостей, які зазначені в цьому витягу.

Без звернення особи, яка здійснює операції з товарами, відповідний підрозділ митниці видає або направляє особі витяг у разі взяття на облік або зміни облікового номера.

У формі витягу зазначаються:

 • найменування або прізвище, ім’я та по батькові особи;
 • обліковий номер особи, яка здійснює операції з товарами;
 • дата взяття на облік особи;
 • дата внесення останніх змін;
 • найменування митниці ДФС, яка видала витяг.

У разі зняття з обліку особи у витягу зазначаються дата та причина зняття з обліку особи.

Витяг підписується посадовою особою відповідного підрозділу митниці та скріплюється її особистою номерною печаткою. У разі формування витягу засобами ЄАІС застосовується ЕЦП Інформаційного порталу ДФС.

За бажанням особи, яка здійснює операції з товарами, витяг може бути направлений відповідним підрозділом митниці на електронну адресу особи.