Новини

Відпустки у зв’язку з навчанням

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, роботодавець зобов’язаний надавати додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Право на додаткову відпустку у зв’язку з навчанням закріплено Конвенцією № 140, ратифікованою Законом № 174, КЗпП та Законом про відпустки.
У Конвенції № 140 термін «оплачувана учбова відпустка» означає відпустку, яка надається працівникові з метою навчання на визначений період у робочий час з виплатою відповідної грошової допомоги.


Підстави для надання відпустки

Для того щоб отримати додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням (далі — навчальна відпустка), працівнику-студенту необхідно надати роботодавцю довідку-виклик навчального закладу на сесію та написати заяву про надання такої відпустки.

У довідці-виклику має бути зазначено: форму навчання; рівень акредитації навчального закладу; курс, на якому працівник навчається; період сесії, встановлений навчальним закладом; підставу для надання такої відпустки (наприклад, для складання заліків та іспитів).

Згідно зі ст. 17 Закону про освіту планування навчального процесу належить до компетенції навчальних закладів, тобто вони мають право розподіляти встановлену законом тривалість навчальної відпустки протягом навчального року. Тому роботодавець зобов’язаний надавати працівнику таку відпустку саме в той час, який визначено навчальним закладом. Ненадання відпустки у цей час не може бути обґрунтовано виробничою необхідністю для підприємства, оскільки за ст. 202 КЗпП на роботодавця покладається обов’язок створювати працівникам необхідні умови для поєднання роботи з навчанням.

Навчальна відпустка надається незалежно від щорічних основної та додаткової відпусток. Порядок їх надання не залежить один від одного.

На відміну від щорічних відпусток, навчальні відпустки не підлягають поділу на частини, перенесенню на інший період, продовженню на святкові та неробочі дні. Також за невикористані дні таких відпусток не виплачується грошова компенсація.

Оплата відпусток

На час навчальних відпусток за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата (ст. 217 КЗпП).

Нарахування заробітної плати за час навчальної відпустки (далі — відпускні) провадиться згідно з наказом роботодавця про надання відпустки. Виплата цих відпускних проводиться не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП, ст. 21 Закону про відпустки).

Обчислення середньої заробітної плати для нарахування відпускних за дні навчальної відпустки не відрізняється від нарахування відпускних за дні щорічної відпустки і здійснюється відповідно до Порядку № 100.

Види відпусток

Залежно від статусу закладу, в якому навчається працівник, виду навчання, порядку оплати тощо існує декілька видів навчальних відпусток.

Види навчальних відпусток:

  • відпустка у зв’язку з навчанням у середніх закладах освіти;
  • відпустка у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах;
  • відпустка у зв’язку з профспілковим навчанням;
  • відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі;
  • відпустка у зв’язку з навчанням для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах, де навчальний процес має свої особливості;
  • відпустка у зв’язку з навчанням без збереження заробітної плати.

Відпустка у зв’язку з навчанням у середніх закладах освіти

Надання відпусток

Стаття 211 КЗпП та ст. 13 Закону про відпустки визначають право на відпустку за працівниками, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах.

Зазначеній категорії працівників надається оплачувана навчальна відпустка на період складання випускних та перевідних іспитів.

 

Таблиця 1

Тривалість додаткової відпустки у зв’язку з навчанням у середніх закладах освіти

№ 
з/п

Період навчання
(категорії працівників)

Тривалість відпустки
(календарні дні, к. д.)

1

Період складання випускних іспитів в основній школі*

10 к. д.

2

Період складання випускних іспитів у старшій школі**

23 к. д.

3

Період складання перевідних іспитів в основній та старшій школах

Від 4 до 6 к. д. без урахування вихідних

4

Працівникам, які складають іспити екстерном:

за основну школу;

за старшу школу21 к. д.
28 к. д.

*Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту (ст. 36 Закону про освіту).
**Старша школа забезпечує повну загальну середню освіту (ст. 36 Закону про освіту).

 

Надання вільних від роботи днів

Для працівників, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період навчального року встановлюється скорочений робочий тиждень на один робочий день або на відповідну йому кількість робочих годин (при скороченні робочого дня протягом тижня). Ці особи звільняються від роботи протягом навчального року не більш як на 36 робочих днів при шестиденному робочому тижні або на відповідну їм кількість робочих годин. При п’ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні кількості вільних від роботи годин.

Зазначеним працівникам за час звільнення від роботи виплачується 50% середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не нижче мінімального розміру заробітної плати (ст. 209 КЗпП).

Також цим працівникам за їх бажанням роботодавець може надавати без шкоди для виробничої діяльності у період навчального року без збереження заробітної плати один-два вільних від роботи дні на тиждень (ст. 210 КЗпП).

Відпустка у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах

У ст. 213 КЗпП та ст. 14 Закону про відпустки встановлено право працівників на відпустку у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах. Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях зазначених закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року.

Перелік професійно-технічних навчальних закладів наведено у ст. 41 Закону про освіту. До цього переліку, зокрема, включено: професійно-технічне училище відповідного профілю; професійне училище соціальної реабілітації; вище професійне училище; професійний ліцей; професійний ліцей відповідного профілю; професійно-художнє училище; художнє професійно-технічне училище; вище художнє професійно-технічне училище; училище-агрофірма; вище училище-агрофірма; училище-завод; центр професійно-технічної освіти; центр професійної освіти; навчально-виробничий центр; центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; навчально-курсовий комбінат; навчальний центр.

Відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі

Надання відпусток

Стаття 216 КЗпП та ст. 15 Закону про відпустки визначають право працівників на відпустку у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі. Перелік вищих навчальних закладів (далі — ВНЗ) наведено у ст. 43 Закону про освіту. До нього включено університет, академію, інститут, коледж.

Зазначені відпустки надаються лише працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у ВНЗ з вечірньою та заочною формами навчання.

Тривалість зазначеної відпустки диференціюється за низкою критеріїв: форма навчання; рівень акредитації ВНЗ; курс, на якому працівник навчається, тощо.

Таблиця 2 

Тривалість відпустки у зв’язку з навчанням у ВНЗ та аспірантурі


з/п

Період навчання
(категорії працівників)

Тривалість відпустки, (календарні дні, к. д.)

І та ІІ рівні
акредитації ВНЗ

ІІІ та ІV рівні
акредитації ВНЗ

1

Для працівників, які навчаються на I та II курсах у ВНЗ на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів

Вечірня форма

10 к. д.

20 к. д.

Заочна форма — 30 к. д.

2

Для працівників, які навчаються на ІII та наступних курсах у ВНЗ на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів

Вечірня форма

20 к. д.

30 к. д.

Заочна форма — 40 к. д.

3

На період складання державних іспитів

30 к. д.

4

На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи)

Два місяці

Чотири місяці

5

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів

Один раз на рік з розрахунку 10 к. д. на кожний іспит

6

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки

30 к. д.

 

Навчальні відпустки, зазначені у пунктах 1, 2 та 6 табл. 2, надаються працівникам протягом навчального року в строки, що визначаються навчальними закладами.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та ВНЗ, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на III і наступних курсах ВНЗ відповідного рівня акредитації.

Відпустка, яка надається на період підготовки та захисту дипломного проекту або дипломної роботи, має цільове призначення. Тому у випадку захисту дипломного проекту (роботи) до закінчення встановленого строку навчальної відпустки працівник зобов’язаний вийти на роботу на наступний день після захисту (з урахуванням можливості виїхати до місця роботи).

Надання вільних від роботи днів

Відповідно до ст. 218 КЗпП працівникам, які навчаються на останніх курсах ВНЗ, протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів надається щотижнево при 6-денному робочому тижні один вільний від роботи день для підготовки до занять з оплатою його в розмірі 50% одержуваної заробітної плати, але не нижче мінімального розміру заробітної плати. При 5-денному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни за умови збереження загальної кількості вільних від роботи годин.

Протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів працівникам за їх бажанням може бути надано додатково ще один-два вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, за їх бажанням протягом чотирьох років навчання надається один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50% середньої заробітної плати працівника. Також цій категорії працівників протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням додатково ще один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

Оплата проїзду до місця навчання

Згідно зі ст. 219 КЗпП на роботодавця (незалежно від форми власності підприємства) покладається обов’язок оплачувати працівникам, які навчаються у ВНЗ з вечірньою та заочною формами навчання, проїзд до місцезнаходження ВНЗ і назад один раз на рік на настановні заняття, для виконання лабораторних робіт і складання заліків та іспитів — у розмірі 50% вартості проїзду. У такому самому розмірі провадиться оплата проїзду для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів.

Відпустка у зв’язку з навчанням для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах, де навчальний процес має свої особливості

Для працівників, які навчаються у ВНЗ з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість навчальних відпусток (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону про відпустки).

Пунктом 1 Порядку № 634 установлено, що для працівників, які успішно навчаються у ВНЗ усіх рівнів акредитації за вечірньою та заочною формами навчання, з деяких напрямів підготовки, де навчальний процес має свої особливості, понад відпустки, передбачені ст. 216 КЗпП і ст. 15 Закону про відпустки, надаються додаткові навчальні відпустки.

Таблиця 3

Тривалість додаткових навчальних відпусток для працівників, які навчаються у ВНЗ, де навчальний процес має свої особливості


з/п

Напрями підготовки, де навчальний процес має свої особливості

Тривалість відпусток та порядок їх оплати

1

Культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання)

Щороку по 10 календарних днів із збереженням заробітної плати та по 10 календарних днів без збереження заробітної плати

2

Театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно- і телемистецтво (кінорежисура, телережисура, кіно- і телеоператорство)

Щороку по 20 календарних днів із збереженням заробітної плати та по 10 календарних днів без збереження заробітної плати

3

Філологія (мова та література)

Щороку по 10 календарних днів без збереження заробітної плати

 

Вищезазначені відпустки надаються відповідно на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, державних іспитів, підготовки та захисту дипломного проекту (роботи).

Порядком № 634 дозволено ВНЗ у разі потреби здійснювати перерозподіл додаткових відпусток між курсами навчання в межах загальної тривалості навчального процесу.

Відпустка у зв’язку з профспілковим навчанням

Статтею 151 Закону про відпустки передбачено додаткову оплачувану відпустку тривалістю до 6 календарних днів, яка надається на час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства.

Конкретного порядку надання такої відпустки законодавчо не визначено. Ця відпустка має цільове призначення і відповідно до розділу ІІІ Закону про відпустки належить до додаткових навчальних відпусток. Тому, на нашу думку, вона може надаватися щороку на час профспілкового навчання, але загальна її тривалість не може перевищувати 6 календарних днів на рік.

Підтвердним документом у цьому випадку може бути лист-запрошення на профспілкове навчання із зазначенням конкретної дати початку та тривалості цього навчання, який подається разом із заявою працівника, обраного до складу виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації, з проханням про надання цієї відпустки.

Відпустка у зв’язку з навчанням без збереження заробітної плати

Крім оплачуваних навчальних відпусток, ст. 214 КЗпП та ст. 25 Закону про відпустки передбачено надання відпустки без збереження заробітної плати за бажанням працівника в обов’язковому порядку:

працівникам, допущеним до вступних іспитів у ВНЗ, — тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, — тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження ВНЗ або закладу науки і назад.

Надання відпусток у разі навчання працівника одночасно у двох навчальних закладах

Бувають випадки, коли працівник підприємства одночасно навчається на заочному відділенні двох (декількох) ВНЗ. Яким чином мають надаватися навчальні відпустки у цій ситуації та чи є обмеження сумарної кількості днів навчальних відпусток?

Відповідно до ст. 6 Закону про освіту основними принципами освіти в Україні є доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку.

Отже, особа має право на здобуття освіти одночасно в декількох ВНЗ і відповідно на додаткові оплачувані відпустки, передбачені ст. 216 КЗпП та ст. 15 Закону про відпустки, як в одному ВНЗ, так і в іншому.

Обмеження щодо кількості днів відпусток у зв’язку з навчанням для працівників, які одночасно здобувають другу вищу освіту в декількох навчальних закладах, чинним законодавством не передбачено.

Надання відпусток у разі навчання працівника за кордоном

Деякі працівники навчаються у ВНЗ, розташованих за кордоном. Тому у їхніх роботодавців виникає запитання: чи надається навчальна відпустка таким працівникам для участі в сесії закордонного ВНЗ?

У зазначеній ситуації слід враховувати таке.

Згідно зі ст. 2 Конвенції № 140 кожний член організації розробляє і здійснює політику, що сприяє наданню оплачуваних учбових відпусток, методами, які відповідають національним умовам і практиці.

Як зазначалося вище, в Україні умови надання таких відпусток при навчанні працівників у ВНЗ визначено ст. 216 КЗпП та ст. 15 Закону про відпустки, згідно з якими працівникам надаються навчальні відпустки, тривалість яких залежить, зокрема, від рівня акредитації навчального закладу. Підставою для надання такої відпустки є заява працівника та довідка-виклик навчального закладу, в якій має бути зазначено, зокрема, рівень акредитації навчального закладу.

Положення № 978 поширюється на ВНЗ, вищі професійні училища незалежно від форм власності та підпорядкування, які здійснюють підготовку (перепідготовку) фахівців за певними спеціальностями певних освітньо-кваліфікаційних рівнів на підставі ліцензії Міносвіти і науки України.

Враховуючи викладене, проблема щодо надання додаткових оплачуваних навчальних відпусток працівникам, які працюють на підприємствах України, а навчаються у навчальних закладах за кордоном, полягає у відмінностях законодавства про освіту, в тому числі щодо визначення рівня акредитації навчального закладу та порядку його надання (на підставі якого роботодавець має надати працівникові навчальну відпустку).

Працівникам, які навчаються у навчальних закладах за кордоном, додаткові оплачувані навчальні відпустки можуть надаватися лише за умови, якщо навчання здійснюється у порядку, встановленому законодавством відповідної держави, і закінчується видачею диплома, еквівалентного диплому українського ВНЗ, тобто який визнається в Україні.

Надання відпустки під час перебування у відпустці для догляду за дитиною

Відповідно до ст. 18 Закону про відпустки після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Чинним законодавством не передбачено підстав для відмови жінці в перериванні за основним місцем роботи відпустки для догляду за дитиною для отримання навчальної відпустки, право на яку підтверджено довідкою-викликом. При цьому вона повинна подати відповідну заяву на ім’я керівника. На підставі цієї заяви має бути видано наказ про надання навчальної відпустки. Аналогічним чином жінка може до дня виповнення дитині трирічного віку знову оформити відпустку для догляду за дитиною. Відпустка для догляду за дитиною не подовжується на кількість днів, протягом яких жінка перебувала у навчальній відпустці.

Якщо жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, виходить на роботу на умовах неповного робочого часу на підприємство, що є місцем роботи за сумісництвом, то чинним законодавством не передбачено можливості надання оплачуваної навчальної відпустки за місцем роботи за сумісництвом. У цьому разі працівниця, яка бажає скористатися правом на навчальну відпустку, має право перервати відпустку для догляду за дитиною за основним місцем роботи й отримати оплачувану навчальну відпустку. На період навчальної відпустки за основним місцем роботи на роботі за сумісництвом слід надавати відпустку без збереження заробітної плати згідно з п. 14 частини першої ст. 25 Закону про відпустки, яка надається в обов’язковому порядку працівнику-суміснику на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи.

Гарантії працівникам, які навчаються без відриву від виробництва

Відповідно до ст. 212 КЗпП та ст. 10 Закону про відпустки працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.

Працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва та бажають приєднати відпустку до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою, щорічні відпустки повної тривалості за перший рік роботи надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

Статтею 220 КЗпП встановлено, що працівників, які навчаються без відриву від виробництва в середніх і професійно-технічних навчальних закладах, забороняється залучати в дні занять до надурочних робіт.

Слід також зауважити, що пільги, визначені чинним законодавством для студентів, які навчаються у ВНЗ, не поширюються на працівників, які навчаються за дистанційною формою навчання та в екстернаті.

Також немає законодавчо визначених підстав для надання навчальних відпусток працівникам, які навчаються у духовних навчальних закладах.

Частиною другою ст. 11 Закону № 987 визначено права і пільги громадянам, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах, однак право на оплачувані додаткові навчальні відпустки не передбачено.

Згідно зі ст. 35 Конституції церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви.

Творчі відпустки

Статтею 16 Закону про відпустки також передбачено надання працівникам творчої відпустки для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, встановлених законодавством.

Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток затверджено постановою № 45.

Творча відпустка для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук тривалістю до трьох місяців та на здобуття наукового ступеня доктора наук — до шести місяців надається працівнику, який успішно поєднує основну діяльність із науковою роботою. Ця творча відпустка надається на підставі заяви працівника та рекомендації наукової (науково-технічної) ради центрального органу виконавчої влади або вченої ради ВНЗ III — IV рівня акредитації чи науково-дослідного інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої відпустки.

Така відпустка не надається для закінчення дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук особам, які закінчили відповідно аспірантуру чи докторантуру, а також здобувачу одного й того самого наукового ступеня повторно.

Творча відпустка для написання підручника чи наукової праці тривалістю до трьох місяців надається працівнику, який успішно поєднує основну діяльність із творчою роботою. Ця творча відпустка надається на підставі заяви працівника та довідки видавництва про включення підручника чи наукової праці до плану випуску видань на поточний рік.

Творчі відпустки надаються працівникам разом з іншими відпустками, передбаченими законодавством, і оформлюються наказом роботодавця підприємства, установи, організації.

На час творчих відпусток за працівниками зберігаються місце роботи (посада) та заробітна плата.

«Гарячі лінії»

Дата: 12 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42