Бухоблік

Підвищено вартісний критерій для основних засобів

Вартісний критерій, який застосовується у податковому обліку для віднесення матеріальних активів до складу основних засобів (далі — ОЗ), з 01.09.2015 р. підвищено до 6000 грн. Як це вплине на облік ОЗ та які зміни доцільно внести підприємству до наказу про облікову політику, йтиметься у цій статті.


Вартість основних засобів — понад 6000 грн.

Відповідно до пп. 2 п. 1 розділу І Закону № 655 у пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу цифру «2500» було замінено на «6000». Внаслідок цього з дня набрання чинності цим Законом, тобто з 01.09.2015 р., збільшено вартісний критерій, який застосовується для віднесення матеріальних активів до складу ОЗ у цілях застосування Податкового кодексу, тобто в податковому обліку.

Таким чином, у податковому обліку до ОЗ належать матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 грн., невиробничих ОЗ і нематеріальних активів), що призначаються для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Тобто якщо вартість матеріальних активів не перевищує 6000 грн., то у податковому обліку вони не вважаються ОЗ. Відповідно, малоцінні необоротні матеріальні активи (далі — МНМА), вартість яких не перевищує 6000 грн., у податковому обліку не вважаються ОЗ.

Зауважимо також, що з 6000 грн. слід порівнювати первісну вартість ОЗ. При цьому до первісної вартості включаються не лише суми, сплачені постачальникам таких активів, а й реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт ОЗ, суми ввізного мита, витрати на транспортування, установку, монтаж, налагод-ження таких активів та інші витрати, передбачені ПБО 7.

Якщо після чергового нарахування амортизації залишкова вартість певного об’єкта ОЗ стане нижчою ніж 6000 грн., то переводити цей об’єкт до складу МНМА не потрібно, адже його первісна вартість все одно перевищуватиме розмір цього вартісного критерію.

Особливості бухгалтерського обліку МНМА

Щодо бухгалтерського (фінансового) обліку, то у ньому МНМА належать до ОЗ, хоча і мають певні особливості, які стосуються насамперед їх вартості. Нагадаємо, що у бухгалтерському обліку згідно з п. 4 ПБО 7 ОЗ — це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Як видно з наведеного, у цьому визначенні ОЗ, яке застосовується для цілей бухгалтерського обліку, взагалі відсутній вартісний критерій, який би давав змогу відокремити МНМА від інших ОЗ.

Відповідно до п. 5 ПБО 7 для цілей бухгалтерського обліку ОЗ можна поділити на групи:

перша група — до складу цієї групи належать земельні ділянки, будівлі, машини та обладнання тощо. Такі об’єкти відоб-ражаються на рахунку 10 «Основні засоби»;

друга група — інші необоротні матеріальні активи. До складу цієї групи належать бібліотечні фонди, МНМА, тимчасові (нетитульні) споруди тощо. Ці об’єкти відоб-ражаються на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

Звернемо увагу, що п. 5 ПБО 7 визначено, що підприємства можуть установлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу МНМА.

Отже, якщо у податковому обліку вартісні ознаки встановлено імперативно (тобто 6000 грн. згідно з пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу), то для цілей бухгалтерського обліку підприємству надано право встановлювати такі вартісні ознаки на власний розсуд.

Вартісні ознаки предметів, що входять до складу МНМА, підприємство встановлює в наказі про облікову політику. Підприємство може прийняти рішення щодо зміни вартісних ознак предметів, що входять до складу МНМА, не обов’язково з початку нового року, але з 01.09.2015 р.

Враховуючи те, що з 01.09.2015 р. у податковому обліку до складу ОЗ належать матеріальні цінності, вартість яких перевищує 6000 грн., суб’єктам господарювання доцільно підвищити у бухгалтерському обліку розмір вартісних ознак предметів, що входять до складу МНМА, до 6000 грн. (звісно, якщо до цього такий розмір вартісних ознак був у них меншим, наприклад, становив 2500 грн.). Таке підвищення дасть змогу зменшити кількість розбіжностей, що виникають між даними бухгалтерського (фінансового) і податкового обліку.

Як зазначалося вище, МНМА у податковому обліку не вважаються ОЗ, оскільки вони не відповідають вартісному критерію, установленому у пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу для ОЗ. Такі активи належать до інших необоротних активів, і відповідно до пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 цього Кодексу вони належать до групи 11 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». Особливістю об’єктів, які належать до цієї групи, є те, що для них Податковим кодексом не встановлено мінімально допустимих строків корисного використання (амортизації).

Згідно з п. 27 ПБО 7 у бухгалтерському обліку при нарахуванні амортизації МНМА дозволяється застосовувати такі методи: прямолінійний метод; виробничий метод, згідно з яким суму амортизації нараховують у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50% його вартості, яка амортизується, та у місяці його вилучення з активів (списання з балансу) — у сумі решти 50%; метод, відповідно до якого суму амортизації нараховують у першому місяці використання об’єкта в розмірі 100% його вартості, яка амортизується.

Згідно з пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу при розрахунку амортизації застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу. Це обмеження однозначно стосується амортизації ОЗ, проте, враховуючи певну нечіткість формулювання норми цього підпункту, воно може бути також поширене на амортизацію МНМА, які у податковому обліку, як зазначалося вище, не належать до ОЗ.

Щодо суб’єктів господарювання, які бажають якнайшвидше списати вартість МНМА на витрати, то їм можна порекомендувати застосовувати при амортизації таких активів такі два методи амортизації — «100%» або «50% × 50%», використання яких дозволено як ПБО 7, так і Податковим кодексом.

Слід зауважити, що у загальному випадку при амортизації ОЗ нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому такий об’єкт став придатним для корисного використання (п. 29 ПБО 7). Таким чином, відповідно до цієї норми нарахування амортизації ОЗ перший раз здійснюється у місяці, наступному за місяцем введення об’єкта в експлуатацію. Проте при застосуванні щодо МНМА методів амортизації «100%» або «50% × 50%» нарахування амортизації перший раз (а для методу «100%» — перший і останній раз) здійснюється у першому місяці використання об’єкта, оскільки такі спеціальні правила передбачено п. 27 ПБО 7. Першим місяцем використання об’єкта слід вважати місяць, у якому об’єкт МНМА введено в експлуатацію.

Отже, існують достатньо вагомі аргументи на користь того, щоб суб’єкти господарювання підвищили у бухгалтерському обліку розмір вартісних ознак предметів, що входять до складу МНМА, до 6000 грн.

Об’єкти, не введені в експлуатацію до 01.09.2015 р.

У разі якщо об’єкт ОЗ, вартість якого без урахування ПДВ становить 3000 грн. (тобто більше ніж 2500 грн., але менше ніж 6000 грн.), було оплачено та оприбутковано до 01.09.2015 р. (коли вартісний критерій був 2500 грн.), а введення в експлуатацію цього об’єкта було здійснено після дати, коли вартісний критерій став вже 6000 грн., при цьому такий розмір вартісного критерію підприємство самостійно установило і в бухгалтерському обліку. Як за таких обставин класифікувати такий об’єкт після введення в експлуатацію — як ОЗ чи МНМА?

Відповідно до п. 10 Методрекомендацій № 561 підставою для зарахування на баланс ОЗ є акт приймання-передачі (введення в експлуатацію) таких активів.

Таким чином, об’єкт вважається зарахованим на баланс як ОЗ лише після введення в експлуатацію. Нагадаємо, що згідно з Наказом № 352 для обліку введення ОЗ в експлуатацію (у тому числі введення в експлуатацію МНМА, які у бухгалтерському обліку також належать до ОЗ) застосовується акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1).

Враховуючи це, ОЗ з вартісним критерієм 6000 грн. слід порівнювати на дату введення в експлуатацію незалежно від того, коли його було оплачено або оприбутковано. Тому якщо, наприклад, підприємство раніше сплатило аванс за об’єкт вартістю 3000 грн. (без урахування ПДВ) та оприбуткувало його до 01.09.2015 р., а ввело в експлуатацію вже після цієї дати, то такий об’єкт і в податковому, і в бухгалтерському обліку вважатиметься МНМА.

Чи переводити ОЗ до складу МНМА

Виникає питання, якщо до ОЗ належать ті матеріальні активи, вартість яких перевищує 6000 грн., то чи потрібно переводити до складу МНМА ту частину ОЗ, які вже знаходяться в експлуатації на підприємстві (було введено в експлуатацію до 01.09.2015 р.), але первісна вартість яких є нижчою від 6000 грн.? У зв’язку з цим нагадаємо, що не так давно ми зтикалися з подібною ситуацією, коли з 01.01.2012 р. у пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу вартісний критерій для віднесення матеріальних активів до ОЗ у податковому обліку з 1000 грн. збільшився до 2500 грн. У листі № 31-08410-07-25/12004 було надано роз’яснення, що зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу МНМА, розглядається як зміна облікових оцінок. У зв’язку із зміною вартісних ознак зміни в бухгалтерському обліку щодо ОЗ, зарахованих на баланс, не проводяться.

Отже, незважаючи на те що частина введених в експлуатацію до 01.09.2015 р. ОЗ може мати первісну вартість, яка є нижчою або дорівнює 6000 грн., переводити такі об’єкти до складу МНМА не потрібно.

 

Читай «Основні засоби на підприємстві» («Вісник»2016, № 32/Д)