Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Щодо визнання господарських операцій між комісіонером та комітентом резидентами, резидентом і нерезидентом – контрольованими

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визнання господарських операцій між комісіонером та комітентом резидентами, резидентом і нерезидентом - контрольованими та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника подату, що здійснюються:

з пов’язаною особою - нерезидентом;

з нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України;

через комісіонерів - нерезидентів при здійсненні зовнішньоекономічних господарських операцій з продажу товарів.

Підпунктом 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5
п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує
5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Таким чином, господарські операції між комітентом - резидентом та комісіонером - резидентом не підпадають під визначення контрольованих як такі, що здійснюються між резидентами, незалежно від того, чи є вони пов’язаними особами.

Враховуючи те, що продаж товару на умовах комісії не передбачає переходу права власності на такий товар від комісіонера - резидента до покупця - нерезидента, такі операції також не підпадають під визначення контрольованих.

При цьому у разі досягнення критеріїв, встановлених п.п. 39.2.1.7
п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу операції з продажу товарів між комітентом - резидентом та покупцем - нерезидентом підпадають під визначення контрольованих, якщо:

покупець - нерезидент є пов’язаною особою з комітентом - резидентом;

або країна резиденції покупця - нерезидента включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України на момент здійснення такої операції.

У цьому випадку комітент - резидент зобов’язаний в установлений термін подати звіт про контрольовані операції, здійснені протягом звітного податкового періоду.