Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Податок на прибуток підприємств

Нова форма декларації з податку на прибуток

За якою формою необхідно подати декларацію з податку на прибуток за підсумками трьох кварталів поточного року?


Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Наказом Мінфіну України від 08.07.2016 р. № 585, який набрав чинності 19.08.2016 р., внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої власним наказом від 20.10.2015 р. № 897. Зазначимо, що ці зміни внесено з метою реалізації положень Закону України від 24.12.2015 р. № 909. Оскільки зміни в податковому законодавстві, внесені до Податкового кодексу зазначеним Законом, впливають на показники бюджету поточного року, то платникам податку на прибуток підприємств, які звітують щокварталу за звітний (податковий) період — три квартали поточного року, рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою.

Отже, за підсумками трьох кварталів платникам податку, які звітують щокварталу, декларацію з податку на прибуток рекомендовано подавати з урахуванням змін та доповнень, внесених наказом № 585.

 

Авансові внески з податку на прибуток

Чи повинен платник податку, для якого звітним періодом є календарний рік, сплачувати авансові внески з податку на прибуток у розмірі 2/9 за підсумками трьох кварталів?


Слід зауважити, що починаючи з січня 2016 р. щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств вже не сплачуються.

Водночас платники податку з доходом понад 20 млн грн за попередній звітний (податковий рік) повинні звітувати щокварталу, і у податковій декларації за підсумками трьох кварталів 2016 р. такі платники подають розрахунок авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали, та сплачують його до 31 грудня цього року.

Отже, платники, які за новими правилами у 2016 р. подають податкові декларації лише за звітний податковий рік, авансовий внесок у розмірі 2/9 не сплачують.


Зменшення податкового зобов’язання

Чи має право платник податку на прибуток, що звітує щокварталу, на зменшення зобов’язання з цього податку на суму податку на нерухоме майно у квартальній декларації з податку на прибуток? Якщо так, то в яких рядках декларації така сума відображається?


Пунктом 137.6 ст. 137 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) передбачено, що податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, зменшується на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі — податок на нерухоме майно).

Якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку, або сума податку на прибуток менша, ніж сума податку на нерухоме майно, то залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів (абзац другий п. 137.6 ст. 137 цього Кодексу).

Суму податку на нерухоме майно платники податку — юридичні особи обчислюють самостійно станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього самого року подають до контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за встановленою формою у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально (пп. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 цього Кодексу). Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року (пп. 266.6.1 п. 266.6 зазначеної статті).

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно сплачується юридичними особами авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, яке відображається в річній податковій декларації (пп. 266.10.1 п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу).

Зауважимо, що податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 цього Кодексу, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду (п. 137.4 ст. 137 Кодексу).

Отже, платник податку на прибуток, який подає податкову декларацію з цього податку за податковий (звітний) період — календарний квартал, півріччя, три квартали, рік, має право врахувати у зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету за результатами такого звітного періоду, суму податку на нерухоме майно, нарахованого за такий звітний період (квартал, півріччя, три квартали поточного року та рік наростаючим підсумком з початку року).

Врахування суми податку на нерухоме майно у зменшення податку на прибуток відображається у рядку 16.2 додатка ЗП до декларації з податку на прибуток підприємств.


Авансові внески при виплаті дивідендів

Підприємство декларує податок на прибуток щокварталу. Чи мало право таке підприємство на зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток за підсумками I кварталу поточного року на суму сплачених протягом цього кварталу авансових внесків при виплаті дивідендів та на суми неврахованих авансових внесків, сплачених при виплаті дивідендів у минулих періодах?


Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів встановлено пп. 57.11 п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу.

Так, відповідно до пп. 57.11.2 цього пункту (крім випадків, передбачених пп. 57.11.3 зазначеного пункту) емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Податковим кодексом передбачено право на зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток на суму сплаченого авансового внеску при виплаті дивідендів.

Відповідно до п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.

Отже, платник податку мав право на зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток на суму сплачених у I кварталі звітного року авансових внесків при виплаті дивідендів.

Крім того, платник мав право на врахування у зменшення податкового зобов’язання за I квартал звітного року залишок суми сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, не врахованої в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток у попередніх звітних періодах.

 

Невиробничі основні засоби

Чи зазначається в додатку АМ до декларації з податку на прибуток підприємств вартість основних засобів, що не використовуються у господарській діяльності?


Відповідно до пп. 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу амортизацією вважається систематичний розподіл вартості основних засобів (далі — ОЗ), інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизуються, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Відповідно до вимог пп. 138.3.2 п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих ОЗ не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування.

До невиробничих ОЗ відносяться основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності платника податку.

Тобто для цілей оподаткування амортизація ОЗ нараховується у разі їх експлуатації при здійсненні господарської діяльності платника податку.

Слід зазначити, що відповідно до пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу господарською діяльністю вважається діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу, і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Отже, оскільки ОЗ, які не використовуються у господарській діяльності, підпадають під визначення невиробничих, то амортизація на такі ОЗ у податковому обліку відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу не нараховується, тому їх вартість у додатку АМ до декларації з податку на прибуток підприємств не зазначається.


Поворотна фінансова допомога

Чи має право підприємство на зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток на суму поверненої поворотної фінансової допомоги, отриманої від неплатника цього податку, яку раніше було включено до об’єкта оподаткування цим податком?


З 01.01.2015 р. згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями розділу ІІІ зазначеного Кодексу.

Відповідно до п. 18 підрозділу 4 цього Кодексу за операціями, за якими витрати для цілей оподаткування податком на прибуток до 01.01.2015 р. визначалися за датою перерахування коштів на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку, і станом на 1 січня у платника податку була наявна кредиторська заборгованість за такими операціями, при розрахунку об’єкта оподаткування сума коштів, перерахована на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку після 01.01.2015 р., зменшує фінансовий результат до оподаткування.

Отже, платник податку на прибуток має право зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму поверненої поворотної фінансової допомоги. Відображення такої різниці здійснюється у рядку 4.2.10 додатка РI «Різниці» до рядка 03 РІ декларації з податку на прибуток.


Підготувала Ніна ВАСИЛЮК, оглядач «Вісника»,
за сприяння Світлани ТИМОЩУК,
начальника відділу розгляду звернень
Управління вдосконалення методології податку на прибуток підприємств
Департаменту методологічної та нормотворчої роботи
Державної фіскальної служби України