Податок на прибуток

Особливості оподаткування прибутку підприємств

Раніше обчислення податку на прибуток здійснювалося за окремими правилами, встановленими Податковим кодексом, і тому для платників податку існувало два обліки — податковий та бухгалтерський.
З метою усунення розбіжностей між правилами податкового обліку і положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку щодо визнання й оцінки доходів та витрат оновленою редакцією розділу ІІІ цього Кодексу ці два обліки практично гармонізовано. Але при визначенні фінансового результату до оподаткування різниці все-таки виникають, саме про це йтиметься у статті.


Визначення об’єкта оподаткування

Нагадаємо, що відповідно до ст. 134 Податкового кодексу у редакції, яка діяла до 01.01.2015 р., об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств був прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначався шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суми інших витрат звітного податкового періоду, та дохід (прибуток) нерезидента із джерелом походження з України.

З 01.01.2015 р. порядок обчислення податку на прибуток змінився. Із зазначеної дати податок на прибуток визначається за правилами бухгалтерського обліку. Тобто об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Податкового кодексу.

Це означає, що для того щоб визначити об’єкт оподаткування за звітний період, необхідно фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток) відкоригувати на різниці, установлені цим розділом, а саме збільшити або зменшити фінансовий результат до оподаткування (залежно від виду різниці) на суму такої різниці.

Ставки податку на прибуток

Відповідно до п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу базова (основна) ставка податку на прибуток становить 18%.

Під час провадження страхової діяльності юридичних осіб — резидентів одночасно із базовою ставкою 18% застосовуються інші ставки податку на дохід (схема).

Коригування фінансового результату на різниці

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу коригування на різниці (за винятком різниці у вигляді податкових збитків минулих податкових (звітних) років) можуть не проводити платники податків, що відповідають одночасно двом умовам:

  • обсяг доходу від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, за вирахуванням непрямих податків не повинен перевищувати 20 млн. грн.;
  • платником прийнято рішення про незастосування коригувань (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування).

Порядок прийняття рішення про незастосування коригувань

Рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці приймається платником податків не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, у кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу.

Факт прийняття рішення має бути відображений у звітності з податку на прибуток підприємств, яка подається за перший рік такої безперервної сукупності років. У проекті нової форми податкової декларації з податку на прибуток для цього передбачено спеціальне поле, яке заповнюватиме платник податку у разі використання права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці.

Якщо дохід платника податків, який вирішив не застосовувати коригування фінансового результату до оподаткування, в будь-якому році перевищить 20 млн.  грн., то починаючи з такого звітного року платник податку повинен визначити об’єкт оподаткування з урахуванням коригувань на всі різниці (пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу).

Класифікація різниць

Для зручності у практичному застосуванні положень Податкового кодексу щодо збільшення/зменшення фінансового результату до оподаткування класифікацію різниць наведено у табл.

Різниці, на які платники податків із річним доходом понад 20 млн. грн. коригують фінансовий результат до оподаткування для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток, класифікуються таким чином.

Збільшує фінансовий результат до оподаткування (+)

Зменшує фінансовий результат до оподаткування (-)

Збільшує фінансовий результат до оподаткування (+)

Зменшує фінансовий результат до оподаткування (-)

1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (ст. 138 Податкового кодексу)

 

Сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу)

 

Сума розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу (п. 138.2 цієї статті)

 

Сума уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу)

 

Сума дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу)

 

Сума залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта (п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу)

 

Сума залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Податкового кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта (п. 138.2 цієї статті)

2. Різниці, які виникають при формуванні резервів (забезпечень) (статті 139 та 141 Податкового кодексу)

Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу)

 

Сума витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2, 139.3 ст. 139 Податкового кодексу) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 139.1.1 п. 139.1 цієї статті)

 

Сума витрат (крім оплати відпусток працівникам та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 та 139.3 ст. 139 Податкового кодексу), які відшкодовано за рахунок резервів та забезпечень, сформованих відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 139.1.2 п. 139.1 цієї статті)

 

 

 

Сума коригування (зменшення) резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 та 139.3 ст. 139 Податкового кодексу), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 139.1.2 п. 139.1 цієї статті)

Резерв сумнівних боргів (п. 139.2 ст. 139 Податкового кодексу)

 

Сума витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Податкового кодексу)

 

Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Податкового кодексу)

 

Сума витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів (пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу)

 

 

Страховий резерв банків (п. 139.3 ст. 139 Податкового кодексу)

 

Сума перевищення розміру резерву банку або небанківської фінансової установи станом на кінець податкового (звітного) періоду над лімітом, який визначається відповідно до пп. 139.3.3 п. 139.3 ст. 139 Податкового кодексу

 

Сума списання активу банком або небанківською фінансовою установою, який відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, у розмірі, що відшкодовується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом (пп. 139.3.4 п. 139.3 ст. 139 Кодексу)

 

Сума використання резерву банком або небанківською фінансовою установою для списання (відшкодування) активу, який не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, крім суми, що списується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом (пп. 139.3.3 п. 139.3 ст. 139 Кодексу)

 

Сума списання банком або небанківською фінансовою установою у попередніх звітних періодах активу, який у звітному періоді набув ознак, визначених пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу (пп. 139.3.4 п. 139.3 ст. 139 Кодексу)

 

 

 

Сума зменшення витрат банком або небанківською фінансовою установою від розформування (зменшення) тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом (пп. 139.3.4 п. 139.3 ст. 139 Податкового кодексу)

 

 

 

Сума доходів (зменшення витрат) банку або небанківської фінансової установи від погашення заборгованості, списаної за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом (пп. 139.3.4 п. 139.3 ст. 139 Податкового кодексу)

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (ст. 140 Податкового кодексу)

 

Сума перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями над 50% суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів (п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу)

 

Сума процентів у сумі, зменшеній щороку на 5%, яка збільшила фінансовий результат до оподаткування минулих періодів (п. 140.3 ст. 140 Податкового кодексу)

 

 

 

Сума нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств (пп. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу

 

 

 

Сума дивідендів, яка підлягає виплаті на користь платника від інших платників податку на прибуток (пп. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу)

 

 

 

Сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу)

 

Сума відсотків та дооцінки, врахованих у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов’язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 140.5.8 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу)

 

Сума уцінки, врахованої у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов’язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 140.4.3 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу)

 

Сума перевищення звичайних цін над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 Податкового кодексу (пп. 140.5.1 п. 140.5 ст. 140 Кодексу)

 

 

Сума перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над звичайною ціною при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 Податкового кодексу (пп. 140.5.2 п. 140.5 ст. 140 Кодексу)

 

 

Сума втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації (пп. 140.5.3 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу)

 

 

Сума 30% вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ. У разі якщо сума операцій перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, коригування фінансового результату до оподаткування проводяться на всю суму операцій (пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу)

 

 

Сума 30% вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу (пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу)

 

 

Сума витрат з нарахування роялті (підпункти 140.5.5 — 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу)

 

 

Сума коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу)

 

4. Інші різниці

Страхові резерви страховиків (ст. 141 Податкового кодексу)

 

Сума витрат страховика на формування страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 141.1.3 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу)

 

Сума страхового резерву (технічного або математичного), сформованого страховиком у розмірі та порядку, передбачених методикою, яка визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (пп. 141.1.4 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу)

 

Сума коригування (зменшення) страховиком страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до методики, яка визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (пп. 141.1.3 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу)

 

Сума коригування (зменшення) страховиком страхових резервів (технічних або математичних), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 141.1.4 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу)

Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (ст. 141 Податкового кодексу)

 

Сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах) (пп. 141.2.5 п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу)

 

Сума позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 141.2.2 п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу)

 

Сума уцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), інвестиційної нерухомості і біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, відображених у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів (пп. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу)

 

 

 

Сума від’ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу)

 

 

Інші різниці, передбачені розділом ІІІ Податкового кодексу

 

 

 

Сума нарахованого страховиком податку на дохід за ставкою, визначеною пп. 136.2.1 п. 136.2 ст. 136 Податкового кодексу (пп. 141.1.1 п. 141.1 ст. 141 Кодексу)

Різниці, передбачені розділом І Податкового кодексу

 

Сума зворотного коригування доходів з метою трансфертного ціноутворення (пп. 39.5.5 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу)

 

Сума пропорційного коригування доходів з метою трансфертного ціноутворення (пп. 39.5.5 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу)

 

 

Сума зворотного коригування витрат з метою трансфертного ціноутворення (пп. 39.5.5 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу)

 

Сума пропорційного коригування витрат з метою трансфертного ціноутворення (пп. 39.5.5 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу)

 

Різниці, передбачені розділом ІІ Податкового кодексу

 

Сума сплачених платежів, внесків, премій за договором довгострокового страхування життя чи договором страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення (ст. 1231 Податкового кодексу)

 

 

Різниці, передбачені Перехідними положеннями Податкового кодексу

 

Сума амортизації, нарахована в бухгалтерському обліку на необоротні активи, що залишилися не введеними в експлуатацію станом на 01.01.2015 р., вартість яких у бухгалтерському обліку збільшена на суму витрат, що враховані при визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту «з» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015 р. (п. 19 підрозділу 4 Кодексу)

 

 

 

Сума визнаних втрат від зменшення корисності тих необоротних активів, що залишилися не введеними в експлуатацію станом на 1 січня 2015 р., вартість яких у бухгалтерському обліку збільшена на суму витрат, що враховані при визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до пп. «з» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015 р. (п. 19 підрозділу 4 Кодексу)

 

 

 

Сума витрат з розвідки/дорозвідки та облаштування нафтових та газових родовищ, які визнані в бухгалтерському обліку витратами звітного періоду у зв’язку з технічною неможливістю та/або економічною недоцільністю подальшого видобутку корисних копалин та були враховані при визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до пп. «з» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015 р. (п. 19 підрозділу 4 Кодексу)

 

 

 

Сума заборгованості (її частини), попередньо віднесеної платником до зменшення доходу згідно з пп. 159.1.1 п. 159.1 ст. 159 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015 р. (пп. 1.1 п. 17 підрозділу 4 Кодексу)

 

Сума собівартості (її частини, визначеної пропорційно сумі заборгованості, включеної до доходу відповідно до п. 17 підрозділу 4 Податкового кодексу) товарів, робіт, послуг, за якими виникла така заборгованість, попередньо віднесена платником до зменшення витрат відповідно до п. 159.1 ст. 159 Кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015 р. (пп. 1.1 п. 17 підрозділу 4 Кодексу)

 

Сума заборгованості, визнана судом чи за виконавчим написом нотаріуса (п. 17 підрозділу 4 Податкового кодексу)

 

 

 

 

 

Сума погашеної платником-покупцем заборгованості (її частини) (абзац перший пп. 1.2 п. 17 підрозділу 4 Податкового кодексу)

 

Сума заборгованості (її частина), погашена покупцем (абзац другий пп. 1.2 п. 17 підрозділу 4 Податкового кодексу)

 

Сума собівартості (її частини, визначеної пропорційно сумі погашеної заборгованості) товарів, робіт, послуг (абзац другий пп. 1.2 п. 17 підрозділу 4 Податкового кодексу)

 

Сума коштів, що надійшла на банківський рахунок або в касу платника податку після 01.01.2015 р. (абзац перший п. 18 підрозділу 4 Податкового кодексу)

 

Сума коштів, що була перерахована на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку після 01.01.2015 р. (абзац другий п. 18 підрозділу 4 Податкового кодексу)

 

Сума частки позитивної різниці між резервом, розрахованим відповідно до розділу ІІІ Кодексу на кінець 2014 р., та резервом на 01.01.2015 р., визнаним для оподаткування згідно з п. 21 підрозділу 4 Податкового кодексу (п. 21 підрозділу 4 Кодексу)

 

Сума частки від’ємної різниці між резервом, розрахованим відповідно до розділу ІІІ Податкового кодексу на кінець 2014 р., та резервом на 01.01.2015 р., визнаним для оподаткування згідно з п. 21 підрозділу 4 Податкового кодексу (п. 21 підрозділу 4 Кодексу)

 

 

 

Витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, які відшкодовані після 01.01.2015 р. за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 01.01.2015 р. відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об’єкта оподаткування до 01.01.2015 р. (п. 24 підрозділу 4 Податкового кодексу)