Рентна плата

Відповідальність платників рентної плати

Податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені Податковим кодексом. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податків, крім випадків, визначених цим Кодексом (пункти 36.1, 36.5 ст. 36 Кодексу).


Фінансова відповідальність

Главою 11 Податкового кодексу встановлено загальні засади фінансової відповідальності, поняття правопорушення, види стягнень та їх застосування, а також норми, які визначають конкретний склад податкових правопорушень та стягнення за їх вчинення.

Зокрема, п. 120.1 ст. 120 зазначеного Кодексу передбачено відповідальність (штраф) за неподання або несвоєчасне подання платником податків податкової декларації у розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Відповідно до п. 126.1 ст. 120 Податкового кодексу у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання та/або авансових внесків з рентної плати протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у розмірах:

  • при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;
  • при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Також згідно з пп. 54.3.2 п. 54.3 ст. 54 та п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу у разі якщо дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання та застосовує штраф у розмірі 25% суми визначеного податкового зобов’язання. Повторне протягом 1095 днів визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50% суми нарахованого податкового зобов’язання.

Самостійне виправлення помилок платником податків

Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлено.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, встановлених п. 50.2 цієї статті:

  • або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
  • або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період або подає у наступних податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, то штрафи, визначені у цьому пункті, не застосовуються.

Нюанси нарахування пені при самостійному обчисленні суми грошового зобов’язання платником

При виявленні факту заниження суми податкового зобов’язання минулих податкових періодів та її уточненні на суму недоплати відповідно до ст. 129 Податкового кодексу нараховується пеня.

При цьому Законом № 655 внесено зміни до пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу, які набрали чинності з 01.09.2015 р.

Так, після закінчення встановлених п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Законом № 655 передбачено, що нарахування пені розпочинається при самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання платником податків — після закінчення 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного Податковим кодексом.

Відповідно до частини першої ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Рішенням № 1-рп/99 визначено, що положення частини першої ст. 58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, треба розуміти так, що воно стосується людини і громадянина (фізичної особи).

За загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплено у частині першій ст. 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі слід розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

Але це не означає, що такий конституційний принцип не може поширюватися на закони та інші нормативно-правові акти, які пом’якшують або скасовують відповідальність юридичних осіб. Надання зворотної дії в часі таким нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або іншому нормативно-правовому акті.

Враховуючи відсутність прямої вказівки у Податковому кодексі на зворотну дію у часі Закону № 655, положення пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 у редакції, яка діє з 01.09.2015 р., застосовується до правовідносин, що виникли з 01.09.2015 р., тобто до самостійно нарахованих сум грошових зобов’язань платників податків, щодо яких граничний строк сплати припадає на дату починаючи з 01.09.2015 р.

Визначення строку сплати податкового зобов’язання

При визначенні строку сплати податкового зобов’язання у разі, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, необхідно враховувати правову позицію Верховного Суду України (далі — ВСУ), викладену у постанові № 21-18а15.

Так, у разі якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, граничним строком подання такої декларації є перший після нього робочий день. При цьому початок перебігу десятиденного строку для сплати визначеного у декларації податкового зобов’язання, встановленого п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу, пов’язаний саме із таким першим робочим днем. Тобто позиція ВСУ полягає в тому, що десятиденний строк для сплати податку слід починати рахувати від фактичної дати останнього дня подання податкової декларації за відповідний період.

Особливості контролю за справлянням рентної плати

За фактами, які відбуваються протягом шести місяців, щодо невнесення, несвоєчасного внесення платником рентної плати сум податкових зобов’язань або невиконання платником податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, контролюючий орган порушує перед відповідним центральним органом виконавчої влади питання про зупинення дії відповідного спеціального дозволу (пп. 258.2.2 п. 258.2 ст. 258 Податкового кодексу).

У разі несплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України або сплати її в неповному обсязі платниками рентної плати протягом шести місяців контролюючі органи подають інформацію про таких платників до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, для вжиття до них заходів згідно із законодавством (пп. 258.2.4 п. 258.2 ст. 258 Податкового кодексу).

Так, ст. 58 Закону № 1770 передбачено, що у разі несплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України протягом шести місяців відповідна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, а також дозволи на експлуатацію анулюються без компенсації збитків користувачу такого ресурсу зі стягненням суми заборгованості в судовому порядку.

У разі несплати рентної плати за спеціальне використання води або сплати її не в повному обсязі протягом шести місяців контролюючі органи подають інформацію про платників рентної плати до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування, для вжиття до них заходів згідно із законом (пп. 258.2.5 п. 258.2 ст. 258 Податкового кодексу).

Систематичне невнесення плати за спеціальне використання води в строки, визначені законодавством, є відповідно до ст. 55 Водного кодексу підставою для припинення права юридичних та фізичних осіб на спеціальне водокористування.

Податкові правопорушення та стягнення за їх вчинення

Порушення

Штраф

Повторне порушення

Підстава

Неподання або несвоєчасне подання податкової декларації

170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання

При повторному порушенні протягом року — 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання

Пункт 120.1 ст. 120 Податкового кодексу

Несплата узгодженої
суми грошового зобов’язання та/або авансових внесків з рентної плати протягом строків, визначених Податковим кодексом

При затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу

 

Пункт 126.1 ст. 126 Податкового кодексу

Заниження або завищення суми податкових зобов’язань, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках

Штраф у розмірі 25% суми визначеного податкового зобов’язання

При повторному порушенні протягом 1095 днів — штраф у розмірі 50% суми нарахованого податкового зобов’язання

Підпункт 54.3.2 п. 54.3 ст. 54 та п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу

 

 

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42