Єдиний податок

Особливості обліку витрат фізичної особи — підприємця

Під час здійснення господарської діяльності фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування,  здійснюють різноманітні витрати, зокрема на мобільний зв’язок, фінансовий лізинг, придбання необхідної  літератури, послуги Інтернету тощо. Про те, чи враховуються зазначені витрати для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб у складі витрат, йтиметься у цій статті.


Мобільний зв’язок

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу.

Так, об’єктом оподаткування фізичної особи — підприємця відповідно до п. 177.2 цієї статті є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Пунктом 177.4 зазначеної статті визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, зокрема витрати на послуги зв’язку та реклами, прямо пов’язані з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, зокрема на підставі первинних чи інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (ст. 44 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 177.10 ст. 177 цього Кодексу фізичні особи — підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтвердні документи щодо походження товару.

Форму та Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат затверджено наказом № 481, пп. 5 п. 6 якого встановлено, що документами, які підтверджують понесені витрати, безпосередньо пов’язані з отриманим доходом, є платіжні доручення, квитанція, фіксований чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвідчують факт оплати товарів, робіт, послуг.

Тобто фізична особа — підприємець має право відносити до витрат господарської діяльності витрати на мобільний зв’язок (у межах вартості мобільних розмов) у разі якщо використання такого зв’язку безпосередньо пов’язано з господарською діяльністю та документально підтверджено фактом сплати. Документами, які підтверджують понесені витрати, є: угоди, розрахункові документи, що надаються оператором мобільного зв’язку абоненту, у яких відображаються час переговорів, номер адресата, а також вартість розмов, тощо.


ДОВІДКОВО

Документами, які підтверд-жують понесені витрати при використанні мобільного зв’язку, є: угоди, розрахункові документи, що надаються оператором мобільного зв’язку абоненту, у яких відображаються час переговорів, номер адресата, а також вартість розмов.


Фінансовий лізинг

Підпунктом 14.1.97 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що лізингова (орендна) операція — це господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк. Лізинг (орендні) операції здійснюються у вигляді: оперативного лізингу (оренди), фінансового лізингу (оренди), зворотного лізингу (оренди), оренди житла з викупом, оренди земельних ділянок та оренди будівель, у тому числі житлових приміщень.

Тобто згідно із пп. 14.1.97 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу операції з фінансового лізингу (оренди) здійснюють фізичні або юридичні особи, фізичні особи — підприємці такі операції не здійснюють.

Крім того, на сьогодні відносини, пов’язані з правом власності, регулюються Конституцією та Цивільним кодексом. Суб’єктом права приватної власності згідно зі ст. 325 цього Кодексу є фізичні особи. Статтею 26 зазначеного Кодексу встановлено, що фізична особа має всі особисті немайнові права та здатна мати всі майнові права, передбачені Конституцією, цим Кодексом та іншими законами.

При цьому відповідно до частини першої ст. 2 та ст. 318 Цивільного кодексу передбачено, що учасниками цивільних відносин та суб’єктами права власності є фізичні особи. Тобто Цивільний кодекс не виокремлює такого суб’єкта права власності, як фізична особа — підприємець, набуття такого статусу дає змогу лише здійснювати господарську діяльність.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб — підприємців визначено ст. 177 Податкового кодексу, відповідно до п. 177.10 якої фізичні особи — підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат.

Пунктом п. 2 ст. 3 Закону про бухоблік передбачено, що бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством.

Однак дія цього Закону не поширюється на таку категорію суб’єктів господарювання, як фізичні особи — підприємці. Відповідно, законодавством не передбачено ведення балансового обліку придбаного, спорудженого (збудованого) нерухомого або рухомого майна з метою документального підтвердження результатів господарської діяльності.

Отже, фізичні особи — підприємці не мають права здійснювати операції з фінансового лізингу та відносити на витрати суми сплачених лізингових платежів згідно з фінансовим договором, оскільки для них відповідно до ст. 177 Податкового кодексу не передбачено ведення балансового обліку придбаного рухомого та нерухомого майна.

Придбання літератури, послуги через Інтернет

Як уже зазначалося вище, об’єктом оподаткування фізичної особи — підприємця є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої особи.

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичної особи — підприємця, які провадять діяльність на загальній системі оподаткування, визначено п. 177.4 цієї статті, зокрема передбачено інші витрати на послуги зв’язку, реклами.

Доходи та витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів або здійснення витрат, обов’язковість ведення і зберігання відповідно до п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу.

Таким чином, доходи (витрати) при отриманні послуги через Інтернет та вартість придбаної літератури враховуються у складі доходу (витрат) платника податку за умови, що вони безпосередньо пов’язані з отриманням доходів фізичної особи — підприємця від господарської діяльності та за наявності первинних документів, а саме: документів, які фіксують факт витрачання коштів на придбання таких послуг, тобто відповідних платіжних документів (банківських платіжних документів, роздруківки про рух коштів від банківської установи із зазначенням даних контрагентів та вартості товарів (робіт, послуг), касового чека, угоди тощо).


ВАЖЛИВО

Фізичні особи — підприємці не мають права здійснювати операції з фінансового лізингу та відносити на витрати суми сплачених лізингових платежів згідно з фінансовим договором.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42