Новини

Інвента­ризація: бухгалтерський та податковий облік

Інвентарізація є одним із способів контролю, за допомогою якого можна виявити й врахувати фактичний стан і наявність основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, запасів, а також обсягів незавершеного виробництва підприємства. Про особливості її проведення та оформлення читайте у цій статті.


Проведення інвентаризації забезпечується власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою), що здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів, який створює необхідні умови для її здійснення, визначає об’єкти, періодичність і строки проведення інвентаризації.

Проте існують випадки, за яких проведення інвентаризації є обов’язковим.

Під час інвентаризації активів і зобов’язань забезпечуються:

  • виявлення фактичної наявності активів та перевірка повноти відображення зобов’язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх періодів;
  • встановлення надлишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх наявності з даними бухгалтерського обліку;
  • виявлення активів, які частково втратили первісну якість і споживчу властивість, застарілих, а також матеріальних та нематеріальних активів, що не використовуються, невикористаних сум забезпечення;
  • виявлення активів і зобов’язань, які не відповідають критеріям визнання.

Інвентаризація перед складанням річної фінансової звітності

Інвентаризація активів та зобов’язань перед складанням річної фінансової звітності проводиться до дати балансу в період:

Три місяці

Для необоротних активів (крім незавершених капітальних інвестицій, об’єктів основних засобів, які на момент інвентаризації знаходитимуться поза підприємством, зокрема автомобілів, морських і річкових суден, які вирушать у тривалі рейси, тощо);

запасів (крім незавершеного виробництва та напівфабрикатів, інших матеріальних цінностей, які на момент інвентаризації знаходитимуться поза підприємством);

поточних біологічних активів;

дебіторської та кредиторської заборгованості;

витрат і доходів майбутніх періодів;

зобов’язань (крім невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)

Два місяці

Для незавершених капітальних інвестицій;

незавершеного виробництва;

напівфабрикатів;

фінансових інвестицій, коштів, коштів цільового фінансування

зобов’язань у частині невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

До тимчасового вибуття

Вибуття з підприємства об’єктів основних засобів, зокрема автомобілів, морських і річкових суден, які вирушать у тривалі рейси, інших матеріальних цінностей, які на дату інвентаризації знаходитимуться поза підприємством

 

Строки проведення інвентаризації для різних груп активів

Раз на три роки

Земельні ділянки, будівлі, споруди та інші нерухомі об’єкти (крім нерухомого майна державних підприємств, їх об’єднань, установ та організацій, у тому числі того, що передано в оренду, концесію, та державного майна, яке не увійшло до статутного капіталу господарських організацій, утворених у процесі приватизації та корпоратизації, інвентаризація яких проводиться відповідно до вимог законодавства щодо інвентаризації об’єктів державної власності)

Щороку (за рішенням керівника підприємства)

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) в обсязі не менше 30% усіх зазначених об’єктів

Протягом трьох років із 100-відсотковим охопленням

100-відсоткове охоплення інвентаризацією всіх інструментів, приладів, інвентарю (меблів)

Відповідно до строків, установлених центральним органом виконавчої влади, який здійснює формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей

Музейні цінності

Протягом року (за рішенням керівника підприємства за встановленим ним графіком)

Бібліотечні фонди

Щороку

Книжкові пам’ятки

Протягом п’яти років з охопленням щороку не менше 20% одиниць

Бібліотечні фонди за наявності обсягу від 100 до 500 тис. одиниць

Протягом десяти років з охопленням щороку не менше 10% одиниць

Бібліотечні фонди за наявності обсягу понад 500 тис. одиниць

 

Порядок проведення інвентаризації

Для проведення інвентаризації на підприємстві розпорядчим документом керівника підприємства створюється інвентаризаційна комісія з представників апарату управління підприємства, бухгалтерської служби та досвідчених працівників підприємства, які знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери). Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства.

Фіксування наявності, стану й оцінки активів підприємства й тих активів, які належать іншим підприємствам і обліковуються поза балансом, здійснюється в інвентаризаційних описах.

Інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості оформляються відповідно до вимог, установлених Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом № 88. Так, згідно з пунктами 2.10, 2.11 розділу 2 цього Положення записи у первинних документах, облікових регістрах повинні здійснюватися тільки в темному кольорі чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та іншими засобами, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого строку зберігання документів та запобігли внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень. Вільні рядки в первинних документах підлягають обов’язковому прокреслюванню.


ДОВІДКОВО

У разі виявлення надлишків об’єктів нематеріальних активів такі активи вносяться до інвентаризаційного опису із зазначенням необхідних даних. Оцінка таких об’єктів проводиться за справедливою вартістю.


Інвентаризація основних засобів

При інвентаризації необоротних активів до початку її проведення слід перевірити наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації на основні засоби (далі - ОЗ), наявність документів на ОЗ, здані чи прийняті підприємством в оренду, на зберігання, у тимчасове користування.

Під час інвентаризації складають інвентаризаційний опис, який формується за об’єктами ОЗ чи групами та окремо за кожною матеріально відповідальною особою.

У разі встановлення факту невідображення виконаних робіт капітального характеру (добудова поверхів, прибудова нових приміщень тощо) або часткової ліквідації будівель і споруд (знесення окремих конструктивних елементів) у бухгалтерському обліку підприємства визначається сума збільшення або зменшення балансової вартості об’єкта і в описі відображаються дані про проведені зміни.

Під час проведення інвентаризації земельних ділянок, будівель, споруд, іншої нерухомості, водоймищ та інших об’єктів природних ресурсів перевіряється наявність документів, що підтверджують право власності підприємства на ці об’єкти.

У разі виявлення об’єктів, які не перебувають на обліку, а також об’єктів, дані про які відсутні в обліку, до інвентаризаційного опису вносяться відсутні відомості й технічні показники про такі об’єкти, наприклад: про будівлі - зазначаються їх призначення, основні матеріали, з яких вони побудовані, обсяг (зовнішній чи внутрішній обмір), площа (загальна корисна площа), кількість поверхів, підвалів, напівпідвалів, рік побудови тощо.

Оцінка виявлених об’єктів проводиться за справедливою вартістю.

Інвентаризація нематеріальних активів

При інвентаризації нематеріальних активів їх наявність установлюється за документами, що були підставою для оприбуткування, або за документами, якими оформлено майнові права. До інвентаризаційного опису вносяться дані про назву нематеріального активу, характеристика, призначення, дата придбання (введення в експлуатацію), первісна (переоцінена) вартість, сума накопиченої амортизації, строк корисного використання, кількість і вартість об’єкта чи групи обсяг нематеріальних активів. Інвентаризаційний опис складається за об’єктами нематеріальних активів чи групами однотипних за призначенням і умовами використання об’єктів нематеріальних активів та окремо за кожною матеріально відповідальною особою.

У разі виявлення надлишків об’єктів нематеріальних активів такі активи вносяться до інвентаризаційного опису із зазначенням необхідних даних. Оцінка таких об’єктів проводиться за справедливою вартістю.

Інвентаризація запасів

Інвентаризація запасів проводиться за місцями їх зберігання та окремо за матеріально відповідальними особами. На малоцінні та швидкозношувані предмети, які обліковуються в оперативному порядку, інвентаризаційні описи не складаються, а перевіряється фактична наявність цих предметів у матеріально відповідальних осіб шляхом зіставлення з відомістю оперативного обліку. Виявлена при цьому нестача предметів оформляється актом.

У разі якщо під час інвентаризації виявляються непридатні або зіпсовані запаси, то вони вносяться до окремого інвентаризаційного опису, в якому зазначаються їх найменування, кількість, причини, ступінь і характер псування. Вносяться пропозиції щодо їх знецінення, списання або можливості використання таких запасів у господарських цілях.

Окремими інвентаризаційними описами оформляються також запаси, що перебувають у дорозі, не оплачена у строк покупцями відвантажена продукція (товари) та запаси, що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці), сировина, матеріали і покупні напівфабрикати, що перебувають біля робочих місць і не піддавались обробці.

При інвентаризації тари необхідно в описі зазначати її види, цільове призначення та якісний склад, наприклад нова, або була у вжитку, або потребує ремонту тощо На тару, що стала непридатною, складається акт на списання із зазначенням причин псування.

Інвентаризація каси

Інвентаризація каси на підприємстві проводиться відповідно до п. 4.10 Положення № 637. При інвентаризації готівкових коштів, цінних паперів, грошових документів (оплачених санаторно-туристичних путівок, поштових марок тощо) і бланків документів суворої звітності їх наявність оформляється актом інвентаризації (додаток 7 до Положення № 637). Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства, другий залишається у матеріально відповідальної особи.

У разі якщо під час проведення інвентаризації комісія виявляє розбіжності між фактичними залишками коштів та інших цінностей, що знаходяться в касі, та даними бухгалтерського обліку, зокрема виявляє надлишки коштів, то такі кошти підлягають оприбутковуванню в касу. Відповідно на суму надлишку збільшується дохід підприємства. Якщо виявляється недостача коштів та інших цінностей, така недостача стягується з матеріально-відповідальних осіб, а за умов, коли винних не встановлено або у стягнені з винних осіб відмовлено судом, зараховуються до витрат підприємства.


ДОВІДКОВО

Для відображення кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання, складається окремий акт інвентаризації.


Дебіторська та кредиторська заборгованості

Під час проведення інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованостей вони перевіряються щодо дотримання строку позовної давності, обґрунтованості сум, які обліковуються на рахунках обліку розрахунків з покупцями, замовниками, постачальниками, підрядниками, одержаних і виданих векселів, одержаних позикових коштів, наданих кредитів (позик), з підзвітними особами, депонентами, іншими дебіторами і кредиторами.

Для відображення кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання, окремо складається акт інвентаризації.

Після закінчення інвентаризації оформлені інвентаризаційні описи (акти інвентаризації) здаються до бухгалтерської служби для перевірки, виявлення і відображення в обліку результатів інвентаризації.

Підприємства, розміщені на тимчасово окупованій території та/або на території проведення АТО (або їхні структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов’язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображено зобов’язання та власний капітал цих підприємств.

Зазначені підприємства зобов’язані провести інвентаризацію станом на 1 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду (п. 8 Положення № 879).

Оформлення результатів інвентаризації

Після закінчення інвентаризації бухгалтерською службою складаються звіряльні відомості активів і зобов’язань, у яких відображаються розбіжності між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів (актів інвентаризації).

Висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю активів і зобов’язань та даними бухгалтерського обліку, які наводяться в звіряльних відомостях, та пропозиції щодо їх врегулювання відображаються інвентаризаційною комісією у протоколі, що складається після закінчення інвентаризації та передається на розгляд і затвердження керівнику підприємства.

У протоколі зазначаються: причини нестач, втрат, надлишків, а також пропозиції щодо заліку внаслідок пересортиці, списання нестач у межах норм природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням причин та вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам. Підприємства можуть додавати до протоколів іншу інформацію, яка є суттєвою для прийняття рішень щодо визнання й оцінки активів і зобов’язань та розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності.

Протокол інвентаризаційної комісії затверджується керівником підприємства протягом п’яти робочих днів після завершення інвентаризації.

Результати інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії відображаються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності того звітного періоду, в якому закінчено інвентаризацію.

Відображення бухгалтерському обліку

Виявлені під час інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю активів і зобов’язань та даними бухгалтерського обліку регулюються таким чином:

Основні засоби, нематеріальні активи, які виявлено в надлишках

Оприбутковуються зі збільшенням доходів майбутніх періодів (доходів спеціального фонду бюджетної установи)

Цінні папери, кошти, їх еквіваленти та інші оборотні матеріальні цінності, які виявлено в надлишках

Підлягають оприбуткуванню зі збільшенням доходу звітного періоду підприємства (доходу спеціального фонду бюджетної установи)

Нестача запасів у межах установлених норм природного убутку

Списується за розпорядженням керівника підприємства на витрати.

Норми природного убутку можуть застосовуватися лише у разі виявлення фактичних нестач і після взаємозаліку нестач цінностей і надлишків внаслідок пересортиці. За відсутності норм природного убутку втрата розглядається як нестача понад норму

Нестача цінностей понад норму природного убутку, а також втрати від псування цінностей

Списуються з балансу та відносяться на рахунок винних осіб у розмірі, визначеному відповідно до законодавства; у разі якщо винних осіб не встановлено, вони зараховуються на позабалансовий рахунок до моменту встановлення винних осіб або закриття справи згідно із законодавством

Нестачі або втрати, які виникли внаслідок зловживань

Для бюджетних установ - відповідні матеріали протягом п’яти днів після встановлення нестач і втрат передаються правоохоронним органам, а на суму виявлених нестач і втрат подається цивільний позов

 

Результати інвентаризації необоротних активів відображаються таким чином:

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Відображено нестачу ОЗ (МНМА)

Відображено нестачу МНМА за залишковою вартістю

976

10, 112

Відображено списання зносу

131, 132

10, 112

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

976

641

Відображено на позабалансовому рахунку суму нестачі

072

-

Списано на винну особу суму нестачі

375

746

Списано з позабалансового рахунку суму нестачі

-

072

Утримано суму нестачі із зарплати винної особи за її заявою (чи внесено добровільно до каси
(на поточний рахунок) підприємства

661 (301, 311)

375

Оприбутковано надлишки ОЗ, МНМА

Оприбутковано об’єкт ОЗ, МНМА

10, 112

424

 

Результати інвентаризації нематеріальних активів відображаються таким чином:

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Оприбутковано надлишки

Оприбутковано виявлений за результатами інвентаризації об’єкт нематеріальних активів

12

69, 424, 746

Списано нестачі

Відображено списання об’єкта нематеріальних активів

976

12

Списано нарахований знос

133

Відображено на позабалансовому рахунку суму нестачі

072

-

Відображено заборгованість матеріально відповідальної особи з відшкодування шкоди

375

746

Списано з позабалансового рахунку суму нестачі

-

072

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

976

641

Відображено утримання заборгованості матеріально відповідальної особи із зарплати (чи внесено добровільно до каси (на поточний рахунок) підприємства

661 (301, 311)

375

 

Результати інвентаризації запасів відображаються таким чином:

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Оприбутковано надлишки запасів, виявлених під час інвентаризації

20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28

719

Відображено нестачі запасів у межах норм природного убутку

947

20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28

Відображено нестачі запасів понад норми природного убутку

Відображено суми нестач за балансом до прийняття рішення щодо конкретних винних осіб

072

-

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (пропорційно вартості запасів, щодо яких виявлено нестачу понад норми природного убутку або щодо яких такі норми не встановлено)

947

641

Визнано дохід у сумі нестачі, що підлягає відшкодуванню винними особами (з урахуванням ПДВ)

375

716

Списано з позабалансового рахунку суми нестач, які підлягають відшкодуванню

-

072

Отримано відшкодування від винної особи (у касу, на поточний рахунок) або шляхом утримання із заробітної плати

301, 311, 661

375

 

Результати інвентаризації каси відображаються таким чином:

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Визнано дохід у сумі надлишку готівки (якщо в операційній касі - рахунок 301, якщо в головній - рахунок 303)

301, 303

719

Списано суму нестачі на матеріально відповідальну особу

375

301, 303

Утримано із заробітної плати касира суму нестачі

661

375

Внесено до каси суму нестачі

301, 303

375

 

Результати інвентаризації заборгованостей відображаються таким чином:

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

За дебіторською заборгованістю

Відкореговано резерв сумнівних боргів

944

38

Списано суму дебіторської заборгованості, яку визнано безнадійною

 

 

За рахунок резерву сумнівних боргів

38

34, 36, 37

У сумі, що перевищує резерв сумнівних боргів

944

34, 36, 37

Відображено на позабалансовому рахунку списану дебіторську заборгованість

071

-

За кредиторською заборгованістю

списано кредиторську заборгованість, визнану безнадійною

50, 51, 52, 55, 61, 62, 63, 68

717

 

Відображення в податковому обліку

Змінами, внесеними Законом № 71 до Податкового кодексу, в новій редакції викладено розділ ІІІ цього Кодексу, яким передбачено, що об’єкт оподаткування податком на прибуток підлягає визначенню на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, відповідно до положень такого розділу.

Податковий кодекс не регламентує окремого порядку визначення доходів і витрат, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток.

У зв’язку з цим результати інвентаризації відображаються в доходах і витратах суб’єкта господарювання згідно з правилами бухгалтерського обліку. При цьому фінансовий результат до оподаткування коригується на чітко визначені Податковим кодексом різниці, а саме:

Фінансовий результат до оподаткування збільшується:

Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

Різниці, що виникають із ОЗ та нематеріальними активами відповідно до ПБО або МСФЗ

на суму нарахованої амортизації ОЗ або нематеріальних активів

на суму розрахованої амортизації ОЗ або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу

на суму уцінки та втрат від зменшення корисності ОЗ або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду

на суму залишкової вартості окремого об’єкта ОЗ або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Податкового кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта

на суму залишкової вартості окремого об’єкта ОЗ або нематеріальних активів у разі ліквідації або продажу такого об’єкта

 

на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності ОЗ або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності ОЗ або нематеріальних активів

Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) відповідно до ПБО або МСФЗ

на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів

на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування

 

на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42