Новини

Інвентаризація об’єктів незавершеного будівництва

Об’єкт незавершеного будівництва — це об’єкт нерухомого майна, не завершений будівництвом. Такий об’єкт не може бути використаний для проживання, розміщення адміністративних офісів, промислового виробництва або торговельних місць, він може бути використаний лише для добудування. Як провадиться інвентаризація таких об’єктів, розглянемо в цій статті.


Оформлення інвентаризаційних описів

Відповідно до п. 4 ПБО 7 капітальними інвестиціями в необоротні матеріальні активи є витрати на будівництво, модернізацію, реконструкцію (інші поліпшення, що збільшують первісну вартість), виготовлення та придбання об’єктів необоротних матеріальних активів. Згідно з п. 52 Методичних рекомендацій № 561 капітальні інвестиції враховуються у складі незавершеного будівництва до моменту введення ОЗ в експлуатацію. Тому при проведенні інвентаризації об’єктів незавершеного будівництва слід керуватися вимогами Положення № 879 щодо порядку інвентаризації незавершених капітальних інвестицій, викладеного у розділі третьому частини третьої цього Положення. Вимоги такі:

наявність і обсяг незавершених капітальних інвестицій (точніше, незавершеного будівництва) визначаються шляхом їх перевірки в натурі (пп. 3.1); 

в інвентаризаційних описах зазначаються назви об’єктів, обсяги виконаних і оплачених робіт у розрізі видів, конструктивних елементів устаткування (пп. 3.2); 

складається окремий інвентаризаційний опис на споруджені об’єкти, введені в експлуатацію повністю або частково, але приймання та введення в експлуатацію не оформлено відповідними документами (акт приймання-передачі (внут-рішнього переміщення) ОЗ форми ОЗ-1, акт готовності об’єкта до експлуатації та ін.), а також на завершені, але з якихось причин не введені об’єкти. В інвентаризаційному описі в цьому випадку потрібно зазначити причини затримки оформлення здавання в експлуатацію цих об’єктів (пп. 3.3);

складаються окремі інвентаризаційні описи на об’єкти, будівництво яких припинено, а також на проектно-дослідницькі роботи з нездійсненого будівництва, які повинні бути списані з балансу. У цьому випадку в інвентаризаційних описах потрібно навести дані про характер виконаних робіт і їх вартість за кош-торисом із зазначенням причин зупинення (нездійснення) будівництва (пп. 3.4);

під час інвентаризації перевіряється наявність у складі незавершеного будівництва устаткування, переданого для монтажу, який фактично не розпочато, а також фіксується стан законсервованих і тимчасово припинених об’єктів, розробок, нематеріальних активів, на які складається окремий інвентаризаційний опис (пп. 3.5).

Строки проведення інвентаризації, склад комісії

Відповідно до вимог, викладених у п. 10 частини першої Положення № 879, інвентаризація незавершених капітальних інвестицій проводиться перед складанням річної фінансової звітності за два місяці до дати балансу (тобто в період з 1 листопада до 31 грудня). При визначенні часу проведення інвентаризації керівнику підприємства також необхідно, з одного боку, забезпечити безперешкодне її проведення (повинен бути доступ усіх членів комісії до об’єктів, що інвентаризуються), з іншого — не допустити необґрунтованого зупинення виробничого процесу. Тому якщо проведення інвентаризації в робочий час без зупинення будівництва на діючих об’єктах неможливо, рекомендується проводити інвентаризацію в неробочий час або вихідні дні.

Під час призначення інвентаризаційних комісій слід керуватися п. 2.1 частини другої Положення № 879, згідно з яким до складу робочих інвентаризаційних комісій включаються представники апарату управління, бухгалтерії та досвідчені працівники підприємства, які знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік.

Слід зазначити, що бухгалтер у складі цієї комісії необхідний для коректного відоб-раження в інвентаризаційних описах назв об’єктів незавершеного будівництва та їх вартості згідно з даними аналітичного обліку, фахівець з будівництва, інженер або виконроб — для визначення вартості об’єктів незавершеного будівництва в певних випадках, наприклад, у разі виявлення раніше неврахованих об’єктів, економіст або інженер з кошторисів потрібні в цій комісії як фахівці, що володіють питаннями формування вартості будівництва.

Дані бухгалтерського обліку для проведення інвентаризації

Підрядні будівельні організації облік витрат на виконання будівельно-монтажних і проектно-дослідницьких робіт ведуть відповідно до Інструкції 291 на рахунку 23 «Виробництво». Аналітичний облік ведеться за видами витрат (доцільно застосовувати класифікацію, наведену в п. 48 Методичних рекомендацій № 561). На великих підприємствах аналітичний облік також може вестися в розрізі підрозділів підприємства та центрів витрат і відповідальності. Це значить, що дебетове сальдо за рахунком 23 на дату проведення інвентаризації, розшифроване в розрізі видів витрат, є обліковими даними, які слід перенести до інвентаризаційного опису або звіряльної відомості під час виведення результатів інвентаризації.

Для обліку витрат на будівництво у інших підприємств (не підрядних будівельних — авт.), здійснюваного як підрядним, так і господарським способами, застосовується субрахунок 151 «Капітальне будівництво». Також на цьому субрахунку обліковується устаткування, що підлягає монтажу під час будівництва. Аналітичний облік ведеться в розрізі об’єктів капітальних вкладень. У цьому випадку також слід застосовувати класифікацію, наведену в п. 48 Методичних рекомендацій № 561. Саме ці дані, сформовані на дату інвентаризації, і підлягають перенесенню до інвентаризаційних документів для виведення результатів інвентаризації.

Оформлення інвентаризаційних описів і звіряльних відомостей

Для проведення інвентаризацій і оформлення результатів інвентаризацій застосовуються форми, передбачені наказом № 193. Для відображення фактичної наявності об’єктів незавершеного будівництва використовується інвентаризаційний опис за формою М-21 «Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей».

Зразок заповнення його табличної частини (фрагмент) наведено нижче.

Відсоток готовності об’єкта визначено як процентне співвідношення вартості об’єкта незавершеного будівництва, сформованого на відповідному рахунку бухгалтерського обліку, до вартості готового об’єкта, запланованого згідно з кошторисом. У нашому прикладі об’єкт незавершеного будівництва «Будівля авторемонтної дільниці» має 100-процентну готовність, тобто підлягає введенню в експлуатацію. І інвентаризаційній комісії потрібно ініціювати оформлення введення в експлуатацію даного об’єкта, попередньо переконавшись у наявності й оформленні документів, що підтверджують готовність об’єкта. Згідно із затвердженими керівництвом підприємства результатами інвентаризації бухгалтерії слід відобразити введення в експлуатацію кореспонденцією рахунків: Дт суб-рахунку 103 «Будівлі та споруди» — Кт суб-рахунку 151 «Капітальне будівництво».

У разі виявлення раніше неврахованих об’єктів незавершеного будівництва такий об’єкт підлягає оприбуткуванню, дана операція відображається таким бухгалтерським записом:

Дт субрахунку 151 — Кт субрахунку 746 «Інші доходи».

У разі виявлення нестачі об’єкта незавершеного будівництва його вартість відноситься на витрати: Дт субрахунку 977 «Інші витрати звичайної діяльності» з одночасним збільшенням суми сальдо забалансового субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі та втрати від псування цінностей».

Також необхідно нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ: Дт субрахунку 977 — Кт субрахунку 641/ ПДВ.

При встановленні винної особи ця сума підлягає віднесенню на винного (винних): Дт субрахунку 375 «Розрахунки з відшкодування заподіяних збитків» — Кт субрахунку 746.

Погашення нестачі відображається записом: Дт субрахунку 301 (661, 311) — Кт субрахунку 375 з одночасним зменшенням сальдо субрахунку 072.


з/п

Номенклатурний
номер

Назва об’єктів

Розмір (тип)

Сорт або марка

Одиниця виміру

Фактична наявність

Ціна

Примітка

1

42321

Будівля складу автозапчастин

100 м2

Цегла

шт

1000

16 450,00

Проект-замовлення № 692/1 від 17/03/2015 р., готовність об’єкта — 75,6%

2

42322

Будівля складу ПММ

150 м2

Залізобетонні конструкції

шт

1

25 670,00

Проект-замовлення № 345/2 від 11.03.2015 р., готовність об’єкта — 90,1%

3

42323

Будівля авторемонтної дільниці

200 м2

Залізобетонні конструкції

шт.

1

34570,00

Проект-замовлення № 582/4 від 24/02/2014 р., готовність об’єкта — 100%