Податок на прибуток

Амортизация основных средств, находящихся на консервации

У зв’язку з відсутністю замовлень основні засоби підприємства перебувають на консервації. Чи може підприємство продовжувати нараховувати амортизацію на такі активи?


Відповідно до пп. 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу амортизація — це систематичний розподіл вартості основних засобів (далі — ОЗ), інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Тобто для цілей оподаткування амортизація ОЗ нараховується у разі їх експлуатації при здійсненні господарської діяльності платника податку.

Консервація основних засобів підприємств — це комплекс заходів, спрямованих на довгострокове (але не більш як три роки) зберігання ОЗ підприємств у разі припинення виробничої та іншої господарської діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування (п. 2 Положення № 1183).

Витрати на поліпшення ОЗ для відновлення майбутніх економічних вигод, очікуваних від їх використання, визнаються капітальними інвестиціями за умови, що балансова вартість активу не перевищує суми його очікуваного відшкодування (п. 29 розділу 6 Методрекомендацій № 561).

Отже, капіталізовані поліпшення основних засобів визнаються капітальними інвестиціями.

Відповідно до п. 14 ПБО 7 первісна вартість ОЗ збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта.

У п. 9 розділу 2 Методрекомендацій № 561 зазначено, що об’єкти ОЗ, що тимчасово не експлуатуються (капітальний ремонт, реконструкція та інше поліпшення і консервація об’єктів) виділяються в бухгалтерському обліку в окремі групи.

У разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом відбувається ліквідація основних засобів (актив списується з балансу) (п. 40 розділу 8 зазначених Методрекомендацій).

Тобто на період консервації поліпшення ОЗ відбувається припинення їх експлуатації. Крім того, об’єкти, щодо яких проводиться підготовка до продажу для цілей податкового обліку, розцінюються як об’єкти, виведені з експлуатації.

Порядок розрахунку амортизації ОЗ або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування встановлено п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу.

Розрахунок амортизації ОЗ або нематеріальних активів здійснюється згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14, підпунктами 138.3.2 — 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 цього Кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім виробничого методу.

Відповідно до вимог пп. 138.3.2 п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих ОЗ не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування.

Під терміном «невиробничі ОЗ» слід розуміти ОЗ, які не використовуються в господарській діяльності платника податку.

Таким чином, у податковому обліку нарахування амортизації виробничих ОЗ, що перебувають на капіталізованому поліпшенні чи консервації, не відбувається.

Крім того, враховуючи вимоги пп.  138.3.2 п.  138.2 ст.  138 Податкового кодексу, об’єкти, що  виводяться з  експлуатації у  зв’язку з  підготовкою до  продажу для  цілей податкового обліку, вважаються  об’єктами, виведеними з  експлуатації без нарахування амортизації.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42