Інші податки
Тема: ПДВ

Особливості реєстрації осіб як платників ПДВ та анулювання такої реєстрації

З 01.01.2011 р. після набрання чинності Податковим кодексом реєстрація осіб як платників ПДВ та анулювання такої реєстрації починаючи із зазначеної дати регулюються нормами цього Кодексу та регламентуються Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом № 978.


До категорій осіб, які можуть бути зареєстровані як платники ПДВ, належать:

  • суб'єкт господарської діяльностіюридична особа, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями (незалежно від форми та часу внесення таких інвестицій);{h} З 01.01.2012 р. відповідно до змін, внесених до пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу Законом № 4014, з категорії осіб, котрі можуть бути зареєстровані як платники ПДВ, виключено деякі категорії юридичних та фізичних осібпідприємців, які застосовуватимуть спрощену систему оподаткування.{/h}
  • інша юридична особа, що не є суб'єктом господарської діяльності;
  • фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької (крім фізичних осіб, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва відповідно до законодавства), та/або ввозить товари на митну територію України; {h} З 01.01.2012 р. відповідно до змін, внесених до пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу Законом № 4014, з категорії осіб, котрі можуть бути зареєстровані як платники ПДВ, виключено деякі категорії юридичних та фізичних осібпідприємців, які застосовуватимуть спрощену систему оподаткування.{/h}
  • представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи;
  • інвестор-резидент або інвестор-нерезидент (його постійне представництво), що виконує угоду про розподіл продукції.

При цьому для реєстрації як платника ПДВ зазначені особи повинні перебувати на обліку в податковому органі за місцезнаходженням або місцем проживання відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом № 979, та відповідати вимогам, визначеним статтями 181 і 182 Податкового кодексу.

Особа є зареєстрованою як платник ПДВ з відповідної дати реєстрації, внесеної до реєстру платників ПДВ (далі — Реєстр).

Звертаємо увагу, що у разі якщо особа реєструється як платник ПДВ з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, то першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця.

Види реєстрації особи як платника ПДВ, вимоги щодо можливості її здійснення та порядок такої реєстрації

Обов'язкова реєстрація особи як платника ПДВ

Вимоги. Під обов'язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадають особи, у яких загальна сума доходу від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ), крім осіб, які є фізичними особамипідприємцямиплатниками єдиного податку, та юридичних осібплатників єдиного податку за ставкою 10%.

Особа (у тому числі новостворена) зобов'язана зареєструватись як платник ПДВ після моменту фактичного здійснення операцій з постачання товарів/послуг, сума доходу від здійснення яких сукупно перевищує 300 тис. грн. При цьому укладання цивільно-правових угод (договорів) на постачання товарів/послуг на суму, що перевищує 300 тис. грн., чи наявність наміру в особи проводити діяльність, в результаті здійснення якої буде отримано дохід обсягом понад 300 тис. грн., не є підставою для обов'язкової реєстрації особи як платника ПДВ.{h}Довідково
З урахуванням визначення поняття постачання товарів/послуг (підпункти 14.1.185 і 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу) при визначенні загального обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду для реєстрації (обов'язкової або добровільної) особи як платника ПДВ враховуються обсяги операцій, що підлягають оподаткуванню за основною чи нульовою ставкою ПДВ, звільнених та тимчасово звільнених від оподаткування ПДВ.{/h}

Водночас під обов'язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадають особи, які здійснюють операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного ст. 172 Митного кодексу). При цьому реєстрація таких осіб як платників ПДВ здійснюється незалежно від того, чи досягають вони загальної суми операцій з постачання товарів/послуг понад 300 тис. грн., а також незалежно від того, який режим оподаткування використовують такі особи згідно із законодавством (крім фізичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування).

Якщо особи, не зареєстровані як платники ПДВ, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, такі особи сплачують ПДВ під час митного оформлення товарів без реєстрації як платників ПДВ.

Для здійснення такої реєстрації не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсяг оподатковуваних операцій понад 300 тис. грн., особа повинна подати до органу ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ (за текстом — Заява № 1-ПДВ).{h}Довідково
Особи, які проводять операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного ст. 172 Митного кодексу), повинні подати до органу ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) Заяву № 1-ПДВ не пізніше ніж за 20 днів до початку податкового періоду, з якого такі особи розпочнуть операції з постачання зазначеного майна та, відповідно, вважатимуться платниками ПДВ.{/h}

При цьому у разі якщо останній день строку подання Заяви № 1-ПДВ припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається робочий день, наступний за вихідним, святковим або неробочим днем.

Акцентуємо увагу, що норми Податкового кодексу не обмежують право особи подати Заяву № 1-ПДВ одразу після досягнення понад 300 тис. грн. обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг. Отже, особа має право подати до органу ДПС Заяву № 1-ПДВ одразу після перевищення такого обсягу (лист № 17212/7/16-1417).

У разі якщо особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ, не подала до органу ДПС Заяву № 1-ПДВ або подала її з порушенням строку, встановленого п. 183.2 ст. 183 Податкового кодексу, вона несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

Обов'язок нарахування та сплати податкових зобов'язань з ПДВ у такої особи виникає з дня, наступного за граничним днем, встановленим для подання Заяви № 1-ПДВ, тобто з 11 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто понад 300 тис. грн. обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг (лист № 4800/7/15-3317).

Реєстрація особи як платника ПДВ за добровільним рішенням такої особи

Вимоги. Для здійснення такої реєстрації особа повинна бути зареєстрована суб'єктом господарської діяльності не менше 12 календарних місяців, мати обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців, що сукупно становили не менше 50% загального обсягу постачання товарів/послуг.

При цьому обчислення відповідних обсягів постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ здійснюється за попередні 12 календарних місяців. Наприклад, якщо особа подала Заяву № 1-ПДВ у січні 2011 р., то зазначений обрахунок здійснюється з січня по грудень 2010 р.

Окрім того, починаючи з 06.08.2011 р. за добровільним рішенням має право зареєструватися також особа, статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) якої перевищує 300 тис. грн. та яка не є платником ПДВ відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу. За наявності такої підстави особа може добровільно зареєструватися незалежно від наявності здійснених нею оподатковуваних операцій та обсягу постачання товарів/послуг іншим платникам податку.

До уваги береться обсяг фактично сформованого статутного капіталу. Водночас особам для формування статутного капіталу товариства забороняється використовувати бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит або під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом (п. 3 частини третьої ст. 86 Господарського кодексу).

Для здійснення реєстрації особи як платника ПДВ за її добровільним рішенням така особа не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ і матиме право на податковий кредит і виписку податкових накладних, повинна подати до органу ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) Заяву № 1-ПДВ.

У Заяві № 1-ПДВ особи можуть навести бажаний (запланований) день реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ і матимуть право на виписку податкових накладних.{h}Довідково
Визначені у підпунктах 180.1.3180.1.5, 180.1.7 п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу особи можуть бути зареєстровані платниками ПДВ як обов'язково (за дотримання вимог ст. 181 цього Кодексу), так і за добровільним рішенням (за дотримання вимог ст. 182 цього Кодексу), наприклад особи, які:
ввозять товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню;
ведуть облік результатів діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи;
є управителями майна;
уповноважені вносити податок з об'єктів оподаткування, що виникають унаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності.

Акцентуємо увагу, що особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником податку як інша новоутворена особа в порядку, визначеному Податковим кодексом, у тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов'язки зі сплати податку у зв'язку з розподілом податкових зобов'язань чи податкового боргу.{/h}

Реєстрація особи як платника ПДВ при застосуванні спрощеної системи оподаткування та відмови від неї

У разі переходу на спрощену систему оподаткування зі сплатою ПДВ або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності особа реєструється платником ПДВ у порядку, визначеному Податковим кодексом і Положенням № 978.

Особи, які переходять зі спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на загальну систему оподаткування, можуть бути зареєстровані платниками ПДВ як в обов'язковому порядку (при дотриманні вимог ст. 181 цього Кодексу), так і за добровільним рішенням (за дотримання вимог ст. 182 цього Кодексу).

У разі якщо така реєстрація здійснюється з початку календарного року, Заява № 1-ПДВ має бути подана особою не пізніше 10 січня цього календарного року.

Якщо такий перехід здійснюється упродовж календарного року, то зазначену Заяву особа подає одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.

При реєстрації осіб як платників ПДВ, які обрали спрощену систему оподаткування, що передбачає сплату ПДВ, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним ст. 181 або ст. 182 Податкового кодексу, Заяву № 1-ПДВ подають одночасно з поданням заяви на право застосування спрощеної системи оподаткування.

Зазначені особи (у разі добровільної реєстрації) можуть навести у цій Заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками цього податку та матимуть право на виписку податкових накладних.

При цьому реєстрація таких осіб здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування.{h}Зверніть увагу!
З 01.01.2012 р. наберуть чинності зміни щодо порядку реєстрації платників ПДВсуб'єктів спрощеної системи оподаткування, внесені Законом № 4014. Детальніше про це читайте в наступних номерах «Вісника».{/h}

Доцільно зауважити, що особа, не зареєстрована платником ПДВ, яка, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування та сплачуючи єдиний податок, перевищила обмеження щодо обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, установленого ст. 1 Указу про спрощену систему, зобов'язана подати до податкового органу Заяву № 1-ПДВ.

Заява № 1-ПДВ має бути подана (надіслана) податковому органу:

  • фізичною особою — підприємцем не пізніше 20 календарного дня з моменту перевищення;
  • юридичною особою не пізніше: ніж за 15 днів до початку податкового періоду, наступного за звітним (податковим) періодом (кварталом), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у першому або другому місяці звітного періоду (кварталу), наприклад, якщо особа, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування та сплачуючи єдиний податок, допустила перевищення обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 20.01.2011 р., то Заяву № 1-ПДВ має бути подано такою особою не пізніше 15.03.2011 р.; 20 календарного дня після закінчення звітного періоду (кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у третьому місяці звітного періоду (кварталу).

Якщо особа, яка обрала ставку єдиного податку 6%, не підпадає під визначення платника ПДВ або наявні підстави для анулювання реєстрації як платника ПДВ, податковий орган відмовляє такій особі у реєстрації платником ПДВ і застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності за ставкою єдиного податку 6%.

Фізичні особи — підприємці, які до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності були платниками ПДВ, подають до відповідного податкового органу Заяву про анулювання реєстрації платниками ПДВ № 3-ПДВ (далі — Заява № 3-ПДВ) і повертають відповідне свідоцтво про реєстрацію платником ПДВ (далі — Свідоцтво) у порядку, визначеному Положенням № 978.

Вимоги до заповнення Заяви № 1-ПДВ та її розгляд

Заява № 1-ПДВ подається особисто фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи — платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. При цьому у Заяві № 1-ПДВ слід зазначити підстави для реєстрації особи як платника ПДВ.

Дані Заяви № 1-ПДВ мають бути достовірними та відповідати відомостям Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — ЄДР). Якщо у Заяві № 1-ПДВ не зазначено обов'язкові реквізити, надано недостовірні або неповні дані (крім розділу 15 такої Заяви № 1-ПДВ), її не скріплено печаткою заявника, не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису Заяви № 1-ПДВ від особи, яка реєструється платником ПДВ, то відповідно до п. 10 розділу III Положення № 978 протягом 10 робочих днів від дня отримання Заяви № 1-ПДВ податковий орган звертається до особи з письмовою пропозицією подати нову Заяву № 1-ПДВ (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

З метою підтвердження достовірності відомостей, зазначених особою у Заяві № 1-ПДВ, податковий орган відповідно до п. 9 розділу III Положення № 978 може звернутися до державного реєстратора за отриманням витягу з ЄДР для підтвердження реєстраційних даних. Водночас для підтвердження інших відомостей, зазначених у Заяві № 1-ПДВ, у тому числі відомостей, які стосуються фінансово-господарської діяльності та формування статутного капіталу особи, податковий орган може звернутися до такої особи із письмовим запитом про надання відповідної інформації та копій необхідних документів згідно з пп. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20, а також п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу.

Орган ДПС при розгляді Заяви № 1-ПДВ і прийнятті рішення про реєстрацію особи як платника ПДВ з метою підтвердження відомостей, наведених у Заяві № 1-ПДВ, також звертає увагу на показники податкової звітності та розрахунків щодо інших податків, які подавалися такою особою.

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ орган ДПС зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) Свідоцтво не пізніше наступного робочого дня після бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у його Заяві № 1-ПДВ, або протягом 10 робочих днів від дати її надходження, якщо у цій Заяві не зазначено, чи настає бажаний (запланований) день реєстрації раніше дати, що припадає на останній день строку, встановленого для реєстрації платником ПДВ органом ДПС.

Якщо бажаний (запланований) день реєстрації, зазначений у Заяві № 1-ПДВ особи, настає після завершення 10 робочих днів від дати надходження Заяви № 1-ПДВ, орган ДПС зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) Свідоцтво не пізніше бажаного (запланованого) дня реєстрації платником ПДВ, зазначеного у його Заяві № 1-ПДВ.

У свою чергу податковий орган зобов'язаний відмовити у реєстрації особи як платника ПДВ, якщо за результатами розгляду Заяви № 1-ПДВ та/або поданих документів установлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не виконує вимоги, визначені ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п. 182.1 ст. 182 та п. 183.7 ст. 183 Податкового кодексу (п. 5 розділу I, пункти 3, 4, пп. 5.1 п. 5 розділу III Положення № 978), або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації платником ПДВ згідно зі ст. 184 цього Кодексу та п. 1 розділу V цього Положення.

У зв'язку з прийняттям постанови № 1236 втратила чинність постанова № 540, якою, зокрема, передбачалася плата за Свідоцтво, а тому з 01.01.2011 р. при проведенні процедур реєстрації та перереєстрації особи як платника ПДВ така плата не справляється.

Анулювання реєстрації особи як платника ПДВ

Анулювання реєстрації особи як платника ПДВ здійснюється за наявності підстав, передбачених ст. 184 Податкового кодексу, та в порядку, визначеному розділом V Положення № 978. Анулювання реєстрації особи як платника ПДВ може здійснюватися безпосередньо за Заявою № 3-ПДВ на підставах, визначених у підпунктах «а» — «и» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу, та за ініціативою відповідного податкового органу на підставах, визначених у підпунктах «б» — «и» цього пункту.

Зокрема, анулювання такої реєстрації відбувається у разі якщо:

будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної ст. 181 Податкового кодексу, за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених розділом V Податкового кодексу (у даному випадку анулювання здійснюється виключно за ініціативою платника ПДВ);

будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ, прийняла рішення про припинення діяльності та затвердила ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань з ПДВ у випадках, визначених розділом V цього Кодексу;

будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати ПДВ;

особа, зареєстрована як платник ПДВ, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає до органу ДПС декларації з ПДВ та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту;

установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як платник ПДВ, визнані рішенням суду недійсними;

господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи — банкрута;

платник ПДВ ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарської діяльності) або особу звільнено від сплати ПДВ чи її податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду;

фізична особа, зареєстрована як платник ПДВ, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність;

в ЄДР наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) чи про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;

закінчився строк дії Свідоцтва;

обсяг постачання товарів/послуг платниками ПДВ, зареєстрованими добровільно, іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців сукупно становить менше 50% загального обсягу постачання.

Реєстрація особи як платника ПДВ є анульованою з дати анулювання Свідоцтва та виключення такої особи з ЄДР.

Тобто починаючи з цієї дати така особа позбавляється права на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, виписку податкових накладних.{h}Довідково
Операції, що не є об'єктом оподаткування, не беруть участі в розрахунку загального обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду. Якщо платник ПДВ протягом 12 послідовних податкових місяців подає декларацію з ПДВ, яка свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту, тобто здійснюються виключно операції, що не є об'єктом оподаткування, то реєстрація такого платника ПДВ відповідно до Податкового кодексу підлягає анулюванню (Єдина база податкових знань).{/h}

Акцентуємо увагу, що п. 337.3 ст. 337 Податкового кодексу передбачено особливості анулювання реєстрації особи як платника ПДВінвестора під час виконання угоди про розподіл продукції. Так, відповідно до зазначеної норми, якщо інвестор (його постійне представництво), який є платником ПДВ, подає до податкового органу декларацію (податковий розрахунок) з ПДВ, яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок/придбання протягом 12 послідовних податкових місяців, анулювання реєстрації особи як платника ПДВ не відбувається.

Анулювання реєстрації особи як платника ПДВ за добровільним рішенням такої особи

Для анулювання реєстрації особи як платника ПДВ за її добровільним рішенням такий платник ПДВ повинен подати до податкового органу за місцем перебування на обліку Заяву № 3-ПДВ.

Разом із поданням Заяви № 3-ПДВ платник ПДВ зобов'язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії такого Свідоцтва. Якщо такі додатки відсутні, то податковий орган не приймає до розгляду Заяву № 3-ПДВ.

Орган ДПС анулює реєстрацію особи як платника ПДВ, що подав Заяву № 3-ПДВ, якщо встановить, що він не виконує вимоги п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу.

У разі відсутності законних підстав для анулювання реєстрації орган ДПС протягом 10 календарних днів після надходження Заяви № 3-ПДВ подає такому платникові ПДВ вмотивовану письмову відмову в анулюванні реєстрації з поясненнями щодо зазначеного питання.

Окрім того, якщо у Заяві № 3-ПДВ не зазначено обов'язкових реквізитів, надано недостовірні або неповні дані, її не скріплено печаткою заявника, не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису такої заяви від особи, яка прийняла рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ, то в десятиденний строк від дня отримання Заяви № 3-ПДВ податковий орган звертається до особи з письмовою пропозицією подати нову Заяву № 3-ПДВ (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

Анулювання реєстрації особи як платника ПДВ за ініціативою відповідного податкового органу

Податкові органи здійснюють постійний моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру, та приймають рішення про анулювання реєстрації їх як платників ПДВ у разі наявності відповідних підстав.

Рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ (за текстом — Рішення) за ініціативою податкового органу приймається за наявності відповідних підтвердних документів, зазначених у пп. 5.2 п. 5 розділу V Положення № 978, та оформляється за формою № 6-РПДВ. Рішення (у двох примірниках) складає комісія, утворена відповідно до розпорядження податкового органу, та підписує керівник податкового органу. У Рішенні обов'язково зазначається підстава для анулювання реєстрації платником ПДВ з посиланням на відповідні норми Податкового кодексу.

Дата підписання Рішення вважається днем прийняття такого рішення. Рішення у день підписання реєструються у журналі обліку рішень про анулювання реєстрації платниками ПДВ за формою № 6-РЖ. Номер Рішення відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі.

Один примірник Рішення зберігається в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків. Документи чи копії документів, на підставі яких податковий орган прийняв Рішення, слід додавати до цього примірника Рішення.

Протягом трьох робочих днів після дня анулювання реєстрації платником ПДВ один примірник Рішення надсилається податковим органом особі, реєстрацію якої анульовано, за місцезнаходженням або місцем проживання такої особи, зазначеним у Свідоцтві, або за наявності відомостей про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) такої особи — за місцезнаходженням комісії. Примірник Рішення вважається надісланим (врученим) платнику ПДВ, якщо його надіслано листом з повідомленням про вручення або передано під розписку самому платнику ПДВ чи його представнику.

Якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику ПДВ примірник Рішення у зв'язку з відсутністю посадових осіб, відмовою прийняти таке рішення, незнаходженням за місцезнаходженням (місцем проживання) платника податку, то оформляється відповідна довідка, у якій зазначається причина неможливості вручення примірника Рішення.

Зазначена довідка разом з примірником Рішення, що не було вручено, долучається до облікової справи (реєстраційної частини) платника ПДВ. Примірник Рішення, що не було вручено, може бути передано під розписку самому платнику ПДВ чи представнику такого платника у разі письмового або усного звернення до податкового органу, де зберігається облікова справа платника податків.

Також звертаємо увагу на те, що за особою, якій було анульовано реєстрацію як платника ПДВ за ініціативою органу ДПС, залишається обов'язок щодо повернення органу ДПС Свідоцтва та усіх засвідчених його копій разом із супровідним листом протягом 20 календарних днів від дня прийняття рішення про таке анулювання (пп. 5.5 п. 5 розділу V Положення № 978).

Окрім того, для інформування платників податку центральний орган ДПС на своєму веб-сайті (www.sta.gov.ua) щодекади оприлюднює:

дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника ПДВ, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера, номера Свідоцтва, дати початку його дії;

інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників ПДВ за заявою платника податку, з ініціативи органів ДПС чи за рішенням суду, а саме про анульоване Свідоцтво із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин анулювання та підстав для анулювання.

Тобто кожна зацікавлена особа може отримати відповідну інформацію з Реєстру, скориставшись веб-сайтом ДПС України (www.sta.gov.ua).

Звітні (податкові) періоди та визначення податкових зобов'язань з ПДВ при анулюванні реєстрації особи як платника ПДВ

У разі анулювання реєстрації особи як платника ПДВ останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.

Наприклад, якщо датою анулювання реєстрації особи як платника ПДВ і виключення її з Реєстру є 23.05.2011 р., то:

у разі застосування такою особою місячного звітного (податкового) періоду її останнім звітним (податковим) періодом буде період, який розпочинається з 01.05.2011 р. та закінчується 23.05.2011 р.;

у разі застосування такою особою квартального звітного (податкового) періоду її останнім звітним (податковим) періодом буде період, який розпочинається з 01.04.2011 р. та закінчується 23.05.2011 р.

А отже, останньою податковою декларацією з ПДВ, яку особа зобов'язана буде подати, є декларація за один із зазначених періодів залежно від того, який звітний (податковий) період застосовує така особа.

Також зауважимо, якщо в останньому звітному (податковому) періоді на обліку у платника податку залишаються товари та необоротні активи, при придбанні яких суми податку було включено до податкового кредиту, платник податку не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника ПДВ зобов'язаний визнати умовне постачання таких товарів і необоротних активів і нарахувати податкові зобов'язання виходячи зі звичайної ціни відповідних товарів чи необоротних активів, крім випадків реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.{h}Довідково
Операція з визнання умовного постачання товарів/послуг провадиться шляхом виписування податкової накладної, у верхній лівій частині оригіналу якої робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини «10», у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (покупця)» проставляється нуль. Зазначену податкову накладну слід включити до Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, за даними якого і буде сформовано податкову декларацію з ПДВ за останній звітний (податковий) період.{/h}

У разі якщо на дату подання Заяви № 3-ПДВ платник податку має податкові зобов'язання за результатами останнього податкового періоду, така сума податку враховується в сумі зменшення бюджетного відшкодування, а в разі його відсутності сплачується до держбюджету.

Якщо за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених розділом V Податкового кодексу, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування.