ПДВ

Розрахунок показника залишкової балансової вартості необоротних активів

Чи включається до залишкової балансової вартості необоротних активів для отримання права платника на автоматичне бюджетне відшкодування сума довгострокових фінансових інвестицій?


Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається, зокрема, з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи).

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду.

Згідно з пп. 200.19.3 п. 200.19 ст. 200 цього Кодексу право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку надається платникам податку, які мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у три рази суму податку, заявлену до відшкодування, або отримали терміном на один рік від банківської установи, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, фінансову гарантію, що діє з дня подання відповідної заявки про повернення суми бюджетного відшкодування (у разі якщо за результатами перевірки встановлено порушення норм податкового законодавства в частині зайво заявлених сум податку до бюджетного відшкодування, таку фінансову гарантію має бути продовжено додатково на термін до двох років), а також:

  • здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40% загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом — протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів)

або

  • здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 млн. грн. протягом останніх 12 календарних місяців. Платникам податку, які отримали право на автоматичне бюджетне відшкодування виходячи із цього критерію, сума такого відшкодування сукупно не може перевищувати суму податку, сплачену у складі вартості придбаних (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України)/споруджених необоротних активів незалежно від того, чи були вони введені в експлуатацію.

Податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку (п. 2 ст. 3 Закону про бухоблік).

Відповідно до п. 5.3 ст. 5 Податкового кодексу терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Визначення терміна «необоротні активи» наведено у розділі I ПБО 1, згідно з яким це всі активи, що не є оборотними (оборотні активи — гроші та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати балансу).

У фінансовій звітності необоротні активи платника відображаються у додатку 1 до ПБО 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», а саме у розділі 1 Балансу. При цьому у складі необоротних активів окремим показником обліковуються і довгострокові фінансові інвестиції (код рядка Балансу 1030).

Таким чином, при розрахунку показника залишкової балансової вартості необоротних активів, який є одним із критеріїв для отримання платником автоматичного бюджетного відшкодування, мають бути враховано відповідні показники розділу 1 Балансу «Необоротні активи», у тому числі з урахуванням вартості довгострокових фінансових інвестицій.

Водночас при визначенні права на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку мають враховуватися вимоги пп. 200.19.3 п. 200.19 ст. 200 Податкового кодексу щодо відповідності встановленим критеріям обсягів інвестицій у необоротні активи або наявності відповідного обсягу операцій з постачання товарів/послуг, до яких застосовується нульова ставка.