Інші податки

Вимоги до оформлення документів на проведення документальної перевірки самозайнятих осіб

Проведення податкової перевірки — досить складна процедура, що передбачає залучення кваліфікованих працівників контролюючих органів для здійснення збору, обробки, накопичення фактичних даних, що відображають джерела та повноту декларування доходів і витрат платника податків, визначення інших показників податкових декларацій, нарахування та сплати податків (зборів), формування оцінки, обґрунтування висновків, що відображають стан виконання платником податкових зобов’язань.
Усе це вимагає зваженого підходу контролюючих органів при плануванні, підготовці та проведенні перевірок (табл.).


Право на проведення перевірки

Згідно з пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу контролюючі органи мають право проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Нацбанку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення.

Відповідно до п. 77.4 ст. 77 та п. 78.4 ст. 78 зазначеного Кодексу прийняте керівником контролюючого органу рішення про проведення документальної планової або позапланової перевірки оформлюється наказом.

Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки (абзац другий п. 77.4 ст. 77 Податкового кодексу).

Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки (абзац другий п. 78.4 ст. 78 цього Кодексу).

Слід зазначити, що документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу виключно на підставі рішення керівника контролюючого органу, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки. Зазначену вимогу передбачено п. 79.2 ст. 79 Податкового кодексу, яким визначено особливості проведення документальної невиїзної перевірки.

Наказ як підстава для проведення перевірки

Наказ про проведення перевірки видається на підставі і на виконання чинних законів, указів, урядових постанов і розпоряд-жень, наказів, положень та інструкцій органів вищого рівня, а також є актом внутрішнього управління, чинність якого не виходить за межі компетенції певного органу.

Наказ керівника контролюючого органу — це управлінське рішення, що не підпадає під визначення будь-якого іншого рішення у розумінні статей 55 та 56 Податкового кодексу та не підлягає адміністративному оскарженню у порядку, встановленому ст. 56 цього Кодексу та затвердженому наказом № 848.

Обов’язковою інформацією, що має міститися у наказі про проведення документальної перевірки, є: дата видачі, найменування контро-люючого органу, прізвище, ім’я, по бать-кові фізичної особи — платника податку, яка перевіряється, мета, вид (документальна планова/позапланова перевірка), підстави для проведення перевірки, визначені Податковим кодексом, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який перевірятиметься.

Наказ про проведення перевірки є дійсним за наявності підпису керівника контро-люючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу (п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу).

Повідомлення про проведення перевірки

Відповідно до п. 77.4 ст. 77 та п. 79.2 ст. 79 Податкового кодексу у повідомленні про проведення документальної планової перевірки обов’язково зазначається дата початку проведення перевірки, документальної позапланової невиїзної перевірки — дата початку та місце проведення такої перевірки.

Основна відмінність документальних виїзних і невиїзних перевірок полягає у місці їх проведення.

Направлення на перевірку

При організації документальної виїзної перевірки контролюючі органи мають право приступити до її проведення лише у разі дотримання додатково визначеної Податковим кодексом умови, а саме: після пред’явлення (надіслання у випадках, визначених цим Кодексом), зокрема, направлення на проведення такої перевірки.

Згідно з п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу у направленні, яке дає право контролюючим органам розпочати документальну виїзну перевірку, зазначаються: дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — платника податку, який перевіряється, мета, вид, підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку.

Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу.

При пред’явленні направлення платнику податків (його представнику) він має розписатися у направленні із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення (абзац сьомий п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу).

Цим Кодексом також установлено, що непред’явлення службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки, або ненадіслання у випадках, визначених Податковим кодексом, платнику податків (його уповноваженому представнику) цих документів або пред’явлення документів, що оформлені з порушенням встановлених вимог, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної перевірки (абзац п’ятий вищезазначеного пункту).

Водночас відмова платника податків від допуску до перевірки на інших підставах не дозволяється.

Крім того, у розумінні норм Податкового кодексу зустрічні звірки зазначених суб’єктів господарювання щодо платника податків не є перевірками, відповідно, для їх проведення не потребується оформлення таких документів.

Слід зазначити, що дотримання самозайнятими особами норм податкового та іншого законодавства, ведення податкового обліку відповідно до встановленого законодавством порядку, виконання у повному обсязі податкового обов’язку значно обмежать кількість документальних перевірок та не спричинять відволікання у тій чи іншій мірі платника податків від його основної діяльності.


ВАЖЛИВО

Дотримання самозайнятими особами норм податкового та іншого законодавства, ведення податкового обліку відповідно до встановленого законодавством порядку,
виконання у повному обсязі податкового обов’язку значно обмежать кількість документальних перевірок.