Інші податки

Оподаткування посередницьких послуг

Які особливості формування доходів та витрат встановлено для фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування, що є посередником за договорами комісії, доручення тощо?


Згідно зі ст. 1011 Цивільного кодексу за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. За договором доручення одна сторона (повірений) зобо-в’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя (ст. 1000 Цивільного кодексу).

Відповідно до пп. 164.1.3 п. 164.1 ст. 164 Податкового кодексу загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності згідно зі ст. 177 Податкового кодексу.

При цьому базою оподаткування для доходів, отриманих від провадження господарської діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається відповідно до п. 177.2 цієї статті.

Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця (п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу).

Пунктом 1.2 розділу І Положення № 637 визначено, що готівкова виручка (виручка) — це сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні надход-ження.

Позареалізаційні надходження — це надходження від операцій, безпосередньо не пов’язаних з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна (включаючи основні засоби, нематеріальні активи, продукцію допоміжного та обслуговуючого виробництва), у тому числі погашення дебіторської заборгованості, заборгованості за позиками, безоплатно одержані кошти, відшкодування матеріальних збитків, внески до статутного капіталу, платежі за надане в лізинг (оренду) майно, роялті, дохід (проценти) від володіння корпоративними правами, повернення невикористаних підзвітних сум, інші надходження.

Таким чином, фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування, що є посередником (комісіонером, повіреним тощо) за договорами комісії, доручення, включає до складу доходу всю суму виручки у грошовій та негрошовій формі, отриману за таким договором. Тобто до складу доходу включається як вартість проданих товарів (робіт, послуг), так і комісійна винагорода.

До складу витрат включається сума вартості придбаних товарів (робіт, послуг) з метою їх подальшої реалізації згідно з договором комісії за умови їх документального підтвердження, сформованого на загальних підставах.