Податок на прибуток

Інвестиційна нерухомість

Підприємство обліковує інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю. Чи нараховується амортизація за такими об’єктами під час розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток? Як у податковому обліку відображати зміни справедливої вартості інвестиційної нерухомості, які в бухгалтерському обліку включаються до складу інших доходів/витрат операційної діяльності?


Придбана (створена) інвестиційна нерухомість зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю (п. 9 ПБО 32).

На дату балансу інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити, або за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації, з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення, що визнаються відповідно до ПБО 28.

Якщо підприємство обере оцінку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю, то на кожну дату балансу сума збільшення або зменшення справедливої вартості такої нерухомості відображається у складі іншого операційного доходу (субрахунок 710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю») або інших витрат від операційної діяльності (субрахунок 940 «Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю») відповідно.

Якщо буде обрано оцінку за первісною вартістю, то об’єкт інвестиційної нерухомості підлягає амортизації за одним із методів, наведених у п. 28 ПБО 7. Слід зазначити, що згідно з п. 18 ПБО 32 інвестиційна нерухомість, що обліковується за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації, з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення переоцінці не підлягає.

Відповідно до вимог пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу для цілей оподаткування амортизація основних засобів нараховується у разі їх використання у господарській діяльності платника податку.

Таким чином, амортизації для цілей оподаткування підлягає первісна вартість об’єкта інвестиційної нерухомості, що використовується платником податку у господарській діяльності, якщо обрано її оцінку за первісною вартістю.

Якщо інвестиційна нерухомість оцінюється за справедливою вартістю, то на кожну дату балансу сума зменшення справедливої вартості інвестиційної нерухомості відображається у складі інших витрат від операційної діяльності. У цьому разі відповідно до вимог пп. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу фінансовий результат до оподаткування підлягає коригуванню (збільшенню) на суму зменшення справедливої вартості інвестиційної нерухомості, тобто її уцінки, що перевищує суму збільшення справедливої вартості, відображену раніше у складі доходу.

Водночас сума, на яку коригується фінансовий результат, залежить від проведеної оцінки справедливої вартості з моменту набрання чинності Законом № 71, яким визначено податкові коригування з податку на прибуток.