ЄСВ

Сплата ЄСВ адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

Центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатами, включеними до відповідного Реєстру, надається безоплатна вторинна правова допомога. Про нарахування та сплату єдиного внеску адвокатами, які надають таку допомогу, йтиметься у цій статті.


Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначено Законом № 5076.

Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання (організаційні форми адвокатської діяльності) (п. 3 ст. 4 цього Закону).

Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою (ст. 13 зазначеного Закону).

Надання безоплатної вторинної правової допомоги передбачено Законом № 3460.

Суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі — центр) та адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі — Реєстр) (ст. 15 Закону № 3460).

Центри є неприбутковими організаціями, що користуються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку із своїм найменуванням, фінансуються з Держбюджету України, інших не заборонених законодавством джерел (ст. 16 цього Закону).

З адвокатами, включеними до Реєстру, центри укладають контракти для надання такої допомоги на постійній основі, а також договори для надання такої допомоги на тимчасовій основі (на підставі окремих договорів про надання послуг) (пункти 6 та 7 частини першої ст. 17 Закону № 3460).

Договір про надання безоплатної вторинної правової допомоги, як на постійній, так і тимчасовій основі, є типовим. Зміст та форму такого договору затверджено постановою № 8.

Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, здійснюються на підставі доручень, виданих центром згідно з постановою № 465.

База нарахування ЄСВ

Дія Закону про ЄСВ поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов’язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску.

Відповідно до п. 5 частини першої ст. 4 цього Закону особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме: наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності (далі — особи, які провадять незалежну професійну діяльність), визначені платниками єдиного внеску.

Абзацом першим частини другої ст. 7 Закону про ЄСВ встановлено, що базою нарахування єдиного внеску для осіб, визначених п. 5 частини першої ст. 4 цього Закону, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою ніж розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Згідно з частиною третьою ст. 7 цього Закону нарахування єдиного внеску здійснюється у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої зазначеним Законом.

База оподаткування ПДФО

База оподаткування для доходів, отриманих від провадження незалежної професійної діяльності, регламентується ст. 178  Податкового кодексу.

Відповідно до п. 178.5 ст. 178 Податкового кодексу під час виплати суб’єктами господарювання — податковими агентами фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов’язаних з такою діяльністю, податок на доходи у джерела виплати не утримується в разі надання такою фізичною особою копії довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації (п. 178.7 вищезазначеної статті).

Незалежна професійна діяльність

Відповідно до договору про надання безоплатної вторинної правової допомоги, як на постійній, так і тимчасовій основі центр замовляє та оплачує послуги, а адвокат їх надає та отримує за них оплату.

При цьому центр не може виступати як роботодавець для адвоката, що надає послуги за цивільно-правовим договором, оскільки дохід (прибуток), отриманий адвокатом у результаті надання безоплатної вторинної правової допомоги, є доходом (прибутком) у межах його незалежної професійної діяльності.

У разі надання послуг за цивільно-правовим договором не в межах незалежної професійної діяльності виникають відносини роботодавець — працівник і оплата послуг за договором цивільно-правового характеру здійснюється відповідно до пунктів 5 та 8 ст. 8 Закону про ЄСВ (34,7% від винагороди за цивільно-правовим договором сплачує роботодавець, 2,6% цієї винагороди — працівник).

Враховуючи зазначене, з метою уникнення подвійного нарахування єдиного внеску, якщо підприємство (у цьому випадку — центр) виплачує особі, яка провадить незалежну діяльність, дохід, безпосередньо пов’язаний з такою діяльністю, єдиний внесок підприємством (центром) на зазначені виплати не нараховується при наданні такою особою копії повідомлення про взяття її на облік у фіскальних органах як особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Отже, особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, при наданні безоплатної вторинної правової допомоги як на постійній, так і тимчасовій основі згідно з укладеним договором та на підставі доручень, виданих центром, отримує дохід, безпосередньо пов’язаний з такою діяльністю, який включається до суми доходу (прибутку), отриманого від діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Пунктом 178.6 ст. 178 Податкового кодексу визначено, що особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести Книгу обліку доходів та витрат, форму та порядок заповнення якої затверджено наказом № 481.

Відповідно до пп. 1 п. 5 розділу IV Інструкції № 449 особи, які провадять незалежну професійну діяльність, обчислюють суми єдиного внеску на підставі даних податкових декларацій (річної звітності), що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Базою нарахування єдиного внеску для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації, поділений на кількість календарних місяців, протягом яких він отриманий. До зазначеної суми з урахуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску застосовується відповідна ставка, зазначена в п. 3 розділу III Інструкції № 449 (34,7%) (абзац другий пп. 3 п. 5 розділу IV цієї Інструкції).

Подання звітності

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до фіскальних органів звіт один раз на рік до 1 травня року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом для них є календарний рік (п. 4 розділу ІІІ Порядку № 435).

Пунктом 12 розділу IV цього Порядку передбачено, що такі особи самі за себе формують та подають до органів ДФС звіт згідно з табл. 3 додатка 5 до Порядку.

Отже, при визначенні бази нарахування в розрізі місяців у графі 2 табл. 3 додатка 5 до зазначеного Порядку сума середньомісячного річного оподатковуваного доходу (прибутку) зазначається у місяцях, у яких отримано такий дохід (прибуток). При цьому місяці, в яких дохід не отримувався (на підставі даних Книги обліку доходів і витрат), прокреслюються (на паперових носіях), а у разі надсилання звіту в електронній формі поле залишається незаповненим.

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року. При цьому враховується кількість календарних місяців, у яких отримано дохід (прибуток) (абзац четвертий частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ та абзац перший пп. 3 п. 5 розділу IV Інструкції № 449).

Якщо платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, він має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою ніж розмір мінімального страхового внеску (абзац другий частини другої ст. 7 цього Закону). Зазначена норма використовується особами, які провадять незалежну професійну діяльність, при нарахуванні єдиного внеску з 2015 р.