Інші податки
Тема: Інше

Про затвердження Положення про комісію з розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності

Зареєстровано в Мін’юсті України
0412.2015 р. за № 1512/27957

Відповідно до частини шостої статті 43 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про комісію з розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності;

Порядок розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 30 жовтня 2001 року № 526 "Про затвердження Типового положення про апеляційні комісії при уповноважених органах із сертифікації та порядок розгляду ними скарг", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2001 року за № 1074/6265;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 03 березня 2006 року № 65 "Про внесення змін до наказу Держстандарту України від 30.10.2001  № 526 "Про затвердження Типового положення про апеляційні комісії при уповноважених органах із сертифікації та порядок розгляду ними скарг", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 березня 2006 року за № 321/12195.

<...>

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", але не раніше дня його офіційного опублікування.


Міністр економічного розвитку і торгівлі України А. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України К. М. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінекономрозвитку України
17.11.2015 р. № 1454

Зареєстровано в Мін’юсті України
04.12.2015 р. за № 1512/27957

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності

1. Комісія з розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності (далі — комісія) є постійним консультативно-дорадчим органом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами Мінекономрозвитку, а також цим Положенням.

3. Комісія:

розглядає апеляції на рішення, прийняті призначеними органами з оцінки відповідності за результатами розгляду ними апеляцій, поданих особами, які надавали таким органам об’єкти оцінки відповідності та незгодні з рішеннями, прийнятими такими органами стосовно цих об’єктів (далі — заявник);

розглядає інформацію, документи і матеріали, необхідні для розгляду апеляції, що надійшли від заявника та призначеного органу з оцінки відповідності;

за результатами розгляду апеляції приймає рішення про підтримання або відхилення апеляції.

4. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від заявника та призначеного органу з оцінки відповідності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для розгляду апеляцій;

залучати до участі у своїй роботі представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників громадських об’єднань та незалежних експертів (за згодою);

залучати працівників Мінекономрозвитку (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

5. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

Засідання комісії веде голова, а в разі його відсутності — заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях комісії забезпечує секретар, який надсилає ці матеріали в письмовому або електронному вигляді членам комісії та залученим до участі в її роботі особам не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення засідання комісії.

Про місце, дату і час засідання члени комісії та залучені до участі в її роботі особи повинні бути поінформовані в письмовій формі не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня його проведення.

6. Склад комісії затверджується внутрішнім наказом Мінекономрозвитку організаційно-розпорядчого характеру. До складу комісії входять представники Мінекономрозвитку, інших центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання, та громадських організацій (за згодою).

До складу комісії не можуть входити представники призначених органів з оцінки відповідності.

7. Голова комісії:

здійснює керівництво діяльністю комісії;

визначає та затверджує порядок денний засідань комісії.

8. Секретар комісії:

скликає за дорученням голови засідання комісії;

забезпечує організаційну діяльність комісії, у тому числі щодо підготовки порядку денного засідань;

за дорученням голови виконує інші завдання, що стосуються забезпечення роботи комісії.

9. Члени комісії зобов’язані:

вивчати матеріали, подані на розгляд комісії;

брати участь у голосуванні з питань, що винесені на розгляд комісії.

10. Член комісії, який не підтримує рішення комісії, має право викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. З метою усунення проявів корупції член комісії повинен заявити про самовідвід чи підлягає відводу в разі, якщо він перебував або перебуває у службовій чи іншій залежності від осіб, які є сторонами апеляції, або за наявності інших обставин, що викликають сумнів у неупередженості такого члена.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований і заявлений комісії в письмовій формі та розглянутий на початку її засідання.

Рішення про відвід (самовідвід) члена комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, крім члена комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід).

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) розгляд справи та прийняття рішення здійснюються без участі члена комісії, стосовно якого вирішено питання щодо відводу (самовідводу).

12. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини членів комісії, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. У разі прийняття рішення про підтримання апеляції в протоколі надаються рекомендації призначеному органу з оцінки відповідності щодо усунення виявлених порушень.

13. Рішення комісії про підтримання або відхилення апеляції надається Мінекономрозвитку заявникам та призначеним органам з оцінки відповідності в письмовій формі.

14. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює управління технічних регламентів та оцінки відповідності департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку.


Директор департаменту технічного регулювання Л. Віткін