Інші податки
Тема: Митна справа

Про затвердження Порядку проведення органами Державної фіскальної служби України зустрічних звірок

Зареєстровано в Мін’юсті України
11.12.2015 р. за № 1543/27988

Відповідно до статей 348, 349 глави 49 розділу XI Митного кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення органами Державної фіскальної служби України зустрічних звірок під час здійснення документальних виїзних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, що додається.

<...>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України К. М. Ляпіна

Голова Державної фіскальної служби України Р. М. Насіров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25.11.2015 р. № 1088

Зареєстровано в Мін’юсті України
11.12.2015 р. за № 1543/27988

Порядок проведення органами Державної фіскальної служби України зустрічних звірок під час здійснення документальних виїзних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статей 348, 349 глави 49 розділу XI Митного кодексу України (далі - Митний кодекс), визначає процедуру організації та проведення органами Державної фіскальної служби України (далі - контролюючі органи) зустрічних звірок під час проведення документальних виїзних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи (далі - виїзна документальна перевірка).

2. Зустрічна звірка полягає у перевірці дотримання вимог законодавства при здійсненні зовнішньоторговельних операцій, інформації, яка міститься у митній декларації, декларації митної вартості, а також виду та обсягу операцій з товарами і здійснених розрахунків за них для з’ясування їх реальності та достовірності. Результати зустрічної звірки можуть бути використані виключно для підтвердження або спростування інформації, що міститься у митній декларації, декларації митної вартості, а також доданих до них комерційних та інших документах.

3. Зустрічна звірка проводиться у разі потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, безпосередньо або опосередковано залученої до операцій з товарами, переміщеними через митний кордон України, у тому числі ввезеними на територію вільної митної зони або вивезеними з цієї території, чи від будь-якої іншої юридичної або фізичної особи, яка може володіти документами та даними, необхідними для прийняття рішення за результатами перевірки (далі - Особа), якщо така Особа не надасть пояснень та необхідних документальних підтверджень на письмовий запит контролюючого органу протягом трьох робочих днів з дати отримання запиту.

II. Проведення зустрічних звірок

1. З метою отримання від Особи пояснень та необхідних документальних підтверджень з питань та відомостей, необхідність у дослідженні яких виникла під час проведення виїзної документальної перевірки, контролюючий орган (далі - Ініціатор) направляє запит (далі - Запит) контролюючому органу, де перебуває на обліку Особа (далі - Виконавець).

Рішення про направлення Запиту приймає керівник або заступник керівника Ініціатора за письмовим поданням посадових осіб, які проводять виїзну документальну перевірку, з обґрунтуванням необхідності направлення Запиту. Такий Запит реєструється як вихідна кореспонденція та надсилається Виконавцю засобами Інформаційної системи Державної фіскальної служби України (далі - Інформаційна система ДФС).

2. Ініціатор зобов’язаний зазначити у Запиті такі відомості:

1) найменування Ініціатора;

2) найменування Виконавця;

3) найменування юридичної особи / прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, стосовно якої проводиться документальна виїзна перевірка (далі - Платник податків);

4) код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) (далі - код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта) Платника податків;

5) вид перевірки, яка проводиться стосовно Платника податків, дату та номер наказу Ініціатора на проведення документальної виїзної перевірки;

6) найменування / прізвище, ім’я, по батькові, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта Особи;

7) інформацію, яку необхідно співставити та дослідити.

3. Отриманий Виконавцем Запит реєструється як вхідна кореспонденція засобами Інформаційної системи ДФС.

4. Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання Запиту Виконавець проводить аналіз наявної інформації та її документального підтвердження (матеріалів проведених документальних перевірок, зустрічних звірок, пояснень, реєстраційних і дозвільних документів тощо).

У разі відсутності запитуваної Ініціатором інформації та її документального підтвердження Виконавець протягом двох робочих днів з дня отримання Запиту надсилає запит про надання пояснень та необхідних документальних підтверджень Особі за її податковою адресою (місцезнаходженням / місцем проживання) рекомендованим листом із повідомленням про вручення чи особисто вручає Особі або її уповноваженому представнику під підпис.

Такий запит реєструється як вихідна кореспонденція у загальному порядку засобами Інформаційної системи ДФС.

У запиті до Особи зазначаються відомості, передбачені пунктом 2 цього розділу.

5. Особа, якій надіслано запит про надання пояснень та необхідних документальних підтверджень, зобов’язана протягом трьох робочих днів з дня отримання цього запиту надати Виконавцю пояснення та необхідні документальні підтвердження.

6. У разі надання Особою протягом трьох робочих днів з дати отримання запиту зазначених у запиті пояснень та необхідних документальних підтверджень Виконавець у визначені розділом IV цього Порядку строки забезпечує надсилання Ініціатору зазначених документів та іншої наявної податкової інформації, що свідчить про наявність або відсутність порушень Платником податків законодавства з питань державної митної справи.

7. Ненадання Особою на письмовий запит Виконавця протягом трьох робочих днів з дати отримання запиту або надання не в повному обсязі пояснень та необхідних документальних підтверджень є підставою для проведення зустрічної звірки.

8. Не пізніше двох робочих днів з дня виникнення підстав для проведення зустрічної звірки Виконавцем вживаються заходи щодо її організації та проведення (підготовка наказу про проведення зустрічної звірки, оформлення посвідчення на право проведення зустрічної звірки).

9. У разі потреби до проведення зустрічних звірок Виконавцем можуть залучатися працівники інших контролюючих органів (у тому числі Ініціатора) у межах їх компетенції.

10. Ініціатором самостійно може бути направлено запит про надання пояснень та необхідних документальних підтверджень Особі або проведена зустрічна звірка у разі, коли Особа перебуває на обліку у цьому контролюючому органі або у підпорядкованому йому контролюючому органі.

11. Умови допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення зустрічних звірок Особи:

наявність підстав, визначених Митним кодексом України для проведення зустрічної звірки;

пред’явлення Особі або її уповноваженому представнику підписаного керівником або заступником керівника контролюючого органу та скріпленого печаткою цього контролюючого органу посвідчення на право проведення зустрічної звірки, в якому зазначені: дата його видачі, найменування контролюючого органу, мета та підстави для проведення зустрічної звірки, реквізити наказу про проведення зустрічної звірки, дати її початку та закінчення, посади, спеціальні звання та прізвища посадових осіб контролюючого органу, які проводитимуть зустрічну звірку;

пред’явлення службових посвідчень посадових осіб контролюючого органу, які проводитимуть зустрічну звірку;

надання копії наказу контролюючого органу про проведення зустрічної звірки.

Ненадання Особі або її уповноваженому представнику копії наказу контролюючого органу про проведення зустрічної звірки, непред’явлення службових посвідчень посадових осіб контролюючих органів, які проводитимуть звірку, та посвідчення на право проведення зустрічної звірки або їх надання (пред’явлення) з порушенням вимог, установлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових осіб контролюючих органів до проведення зустрічної звірки.

При пред’явленні посвідчення на право проведення зустрічної звірки Особа або її уповноважений представник розписується у цьому посвідченні із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.

У разі відмови Особи або її уповноваженого представника розписатися у посвідченні на право проведення зустрічної звірки, посадовими особами контролюючих органів складається акт довільної форми, в якому зазначається факт такої відмови. Зазначений акт реєструється не пізніше наступного робочого дня після дня його складання у Журналі реєстрації довідок про результати проведення зустрічних звірок та актів, які складаються під час організації та проведення зустрічних звірок (далі - Журнал реєстрації довідок/актів), форма якого наведена у додатку до цього Порядку.

У зазначеному журналі реєструються довідки про результати проведення зустрічних звірок (далі - Довідка) та акти, які складаються під час організації та проведення зустрічних звірок, а саме: акти про неможливість проведення зустрічних звірок; акти про відмову у допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення зустрічної звірки; акти про відмову від підпису в посвідченні на право проведення зустрічної звірки; акти про відмову від підписання довідки про результати проведення зустрічної звірки; акти відмови від отримання одного примірника довідки про результати проведення зустрічної звірки.

Акт про відмову від підпису в посвідченні на право проведення зустрічної звірки є підставою для початку проведення такої звірки.

12. У разі відмови Особи або її уповноваженого представника допустити посадових осіб контролюючих органів до проведення зустрічної звірки у той самий день складається акт довільної форми (в якому зазначається цей факт), який реєструється не пізніше наступного робочого дня після дня його складання у Журналі реєстрації довідок/актів.

13. У разі встановлення фактів, що не дають змоги провести зустрічну звірку, зокрема у зв’язку із зняттям з обліку, встановленням відсутності Особи за місцезнаходженням / місцем проживання, недопуском посадових осіб контролюючих органів до проведення зустрічної звірки, ненаданням документів для проведення зустрічної звірки, Виконавець не пізніше двох робочих днів з дня, що настає за днем встановлення зазначених фактів, складає акт про неможливість проведення зустрічної звірки та реєструє його у Журналі реєстрації довідок/актів.

В акті про неможливість проведення зустрічної звірки зазначаються відомості, визначені у підпунктах 1 - 5 пункту 3 розділу III цього Порядку, наводиться інформація щодо фактів, які унеможливлюють проведення зустрічної звірки, про вжиті заходи з метою проведення зустрічної звірки, інформація про наявні у Виконавця матеріали, що мають або можуть мати відношення до питань, визначених у Запиті, і підтверджують або не підтверджують відомості щодо Платника податків, наведені у такому Запиті.

До акта про неможливість проведення зустрічної звірки додаються наявні матеріали, що підтверджують цей факт, а також інші наявні у Виконавця матеріали, що мають або можуть мати відношення до питань, визначених у Запиті.

14. Обов’язок щодо здійснення відповідних заходів (направлення Запитів Виконавцям, моніторинг відповідей, що надходять, тощо) з метою забезпечення своєчасного та у повному обсязі проведення зустрічних звірок покладається на Ініціатора.

Обов’язок щодо направлення запиту за податковою адресою Особи, забезпечення проведення зустрічної звірки та надання відповіді Ініціатору покладається на Виконавця.

III. Оформлення результатів зустрічної звірки

1. За результатами проведення зустрічної звірки складається Довідка у двох примірниках.

2. Довідка у десятиденний строк після завершення зустрічної звірки надається для підписання Особі або її уповноваженому представнику.

3. У Довідці зазначаються такі відомості:

1) найменування Виконавця;

2) найменування Ініціатора;

3) найменування / прізвище, ім’я, по батькові, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта Платника податків;

4) найменування / прізвище, ім’я, по батькові, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта Особи;

5) перелік інформації, яку необхідно було співставити та дослідити;

6) відомості, які встановлені за результатами зустрічної звірки;

7) реквізити документів, на підставі яких встановлені відомості за результатами зустрічної звірки.

4. Довідка підписується посадовими особами контролюючого органу (Виконавця), які проводили зустрічну звірку, та Особою / уповноваженим представником. Один примірник Довідки вручається Особі / уповноваженому представнику під підпис або надсилається за її місцезнаходженням / місцем проживання рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

5. У разі відмови Особи / уповноваженого представника від підписання Довідки, відмови від отримання одного примірника Довідки посадовими особами Виконавця в той самий день складається відповідний акт у довільній формі, що засвідчує такий факт. Зазначений акт підписується посадовими особами Виконавця та реєструється в Журналі реєстрації довідок/актів у день складання.

IV. Реалізація матеріалів зустрічної звірки та податкової інформації, отриманої під час організації та проведення зустрічної звірки

1. Копії документів, складених та отриманих при організації та проведенні зустрічної звірки, податкова інформація надсилаються разом із супровідним листом, підписаним керівником або заступником керівника Виконавця, до Ініціатора в електронному вигляді засобами Інформаційної системи ДФС.

При цьому податкова інформація, отримана згідно з пунктом 6 розділу II цього Порядку від Особи, надсилається Ініціатору не пізніше 3 робочих днів з дня, що настає за днем її отримання; Довідки, складені посадовими особами Виконавця, та документи, отримані від Особи під час проведення зустрічної звірки, - не пізніше наступного робочого дня від дня підписання Довідки (акта відмови від підписання); акти про неможливість проведення зустрічних звірок, наявні матеріали, що підтверджують цей факт, матеріали щодо вжитих заходів з метою проведення зустрічної звірки, а також інші наявні у Виконавця матеріали, що мають або можуть мати відношення до питань, визначених у Запиті, - не пізніше наступного робочого дня від дня реєстрації акта про неможливість проведення зустрічної звірки.

2. За письмовим зверненням Ініціатора матеріали, зазначені у пункті 1 цього розділу, а також інші документи та податкова інформація, отримані під час організації та проведення зустрічної звірки, можуть надсилатись Ініціатору засобами поштового зв’язку.

У такому разі Виконавець залишає собі копії матеріалів зустрічної звірки, пояснень та документальних підтверджень, отриманих від Особи.

3. Ініціатор та Виконавець забезпечують внесення до Інформаційної системи ДФС інформації про направлені запити, отримані на них відповіді, результати зустрічних звірок та іншої необхідної інформації.

4. Результати зустрічної звірки та податкова інформація, отримана під час організації та проведення зустрічної звірки, підлягають врахуванню Ініціатором при формуванні висновків документальної виїзної перевірки Платника податків, долучаються до матеріалів такої перевірки та можуть бути використані виключно для підтвердження або спростування інформації, що міститься у митних деклараціях, деклараціях митної вартості, доданих до них комерційних та інших документах.


Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук