Інші податки

Документальна планова перевірка самозайнятих осіб

Право на проведення контролюючими органами перевірок і звірок платників податків передбачено пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу.  Способи здійснення податкового контролю встановлено ст. 62 цього Кодексу.


Формування плану-графіка проведення перевірок

Порядок проведення документальних планових перевірок визначено ст. 77 Податкового кодексу.

Так, документальну планову перевірку має бути передбачено у плані-графіку проведення документальних планових перевірок, до якого відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи (пункти 77.1 та 77.2 зазначеної статті).

Шляхи здійснення податкового контролю

З метою вдосконалення організації роботи з формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, у тому числі фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, наказом № 524 затверджено Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків.

Пунктом 1 розділу І цього Порядку встановлено, що план-графік формується щокварталу.

Зазначений план-графік складається з чотирьох розділів. Зокрема, розділ ІІІ містить інформацію щодо запланованих контрольно-перевірочних заходів винятково стосовно самозайнятих осіб.

До розділу ІІІ плану-графіка відбираються платники податків - самозайняті особи, які є фізичними особами — підприємцями або провадять незалежну професійну діяльність, за умови, що такі особи не є працівниками в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Податкові перевірки

Слід зазначити, що до переліку самозайнятих осіб відбираються платники податків, які провадять фінансово-господарську діяльність, сплачують податки, збори, інші платежі та взяті на облік як платники податків за основним місцем обліку або зареєстровані у контролюючих органах. При відборі самозайнятих осіб до плану-графіка враховується інформація, наявна в інформаційних системах ДФС.

Зазначене не суперечить вимогам п. 74.2 ст. 74 Податкового кодексу, який передбачає, що зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань.

Які критерії відбору самозайнятих осіб

Для забезпечення єдиного підходу до формування плану-графіка визначено перелік критеріїв відбору самозайнятих осіб (табл.).

Ступінь ризику

Критерії відбору самозайнятих осіб

Включення до плану-графіка
проведення перевірок

ВИСОКИЙ

Перевищення суми доходів, отриманих платником податків за ознаками, визначеними Довідником ознак доходів, 127 (інші доходи) та/або 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі), суми доходу від провадження господарської діяльності на 10% та більше;

перевищення обсягів експортних операцій над задекларованою сумою доходу на 10% та більше;

заниження податкового зобов’язання в обсязі, що становить 10% та більше суми задекларованих податкових зобов’язань з ПДВ за календарний рік та/або завищення податкового кредиту з ПДВ в обсязі, що становить 5% та більше суми задекларованого податкового кредиту з ПДВ;

декларування сум доходу на рівні або менше рівня витрат, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування;

розмір інших витрат, у тому числі вартість виконаних робіт, наданих послуг становить 30% або більше задекларованої у податковій звітності вартості документально підтверджених витрат, пов’язаних з господарською діяльністю платника податків;

наявність розбіжностей між сумою чистого оподатковуваного доходу, відображеною в декларації про майновий стан і доходи, та сумою доходу, зазначеною у звіті про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, на 5% та більше;

нарахування та виплата доходів за ознаками, визначеними Довідником ознак доходів, 101 (заробітна плата, нарахована (виплачена)) та/або 102 (виплати відповідно до умов цивільно-правового договору) без утримання, перерахування до бюджету ПДФО та/або єдиного внеску;

порушення встановлених строків сплати єдиного внеску більше ніж на 365 днів;

невідповідність обсягів імпортних операцій задекларованому доходу або обсягам постачання на 20% та більше;

наявність інформації, що свідчить про ухилення від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом

Не частіше одного разу на календарний рік

СЕРЕДНІЙ

Кількість найманих працівників менше за кількість зареєстрованих РРО (окремо на господарську одиницю);

декларування від’ємного значення з ПДВ при здійсненні імпортних операцій;

декларування податкових зобов’язань з ПДВ на рівні податкового кредиту;

наявність розбіжностей між задекларованою сумою загального оподатковуваного доходу або податкових зобов’язань з ПДВ та сумою розрахункових операцій, проведених із застосуванням РРО (книги обліку розрахункових операцій) в обсязі, що перевищує 10%;

загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) особі, яка не зареєстрована платником ПДВ, протягом останніх 12 календарних місяців, перевищує обсяг, визначений ст. 181 розділу V цього Кодексу, більше як на 2%;

невідповідність обсягів імпортних операцій задекларованій сумі загального оподатковуваного доходу або обсягам постачання з ПДВ у розмірі, що перевищує 20%;

наявність відносин із контрагентами, які знаходяться в розшуку або ліквідовані, або визнані банкрутами, якщо сума операцій досягає понад 10% загального обсягу постачання;

ввезення на митну територію України підакцизних товарів в обсягах понад 50% задекларованої суми доходу за рік;

порушення встановлених строків сплати єдиного внеску менше ніж на 365 днів

Не частіше ніж раз на два календарних роки

НЕЗНАЧНИЙ

Заниження податкового зобов’язання в обсязі, що становить менше 10% суми задекларованих податкових зобов’язань з ПДВ за календарний рік, та/або завищення податкового кредиту з ПДВ в обсязі, що становить менше 5% суми задекларованого податкового кредиту з ПДВ;

обсяг операцій із пов’язаними особами перевищує 20% задекларованої у податковій звітності вартості документально підтверджених витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування;

декларування сум ПДВ до відшкодування з бюджету

Не частіше ніж раз на три календарних роки

 

Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний.

 

Право та строки проведення перевірки

Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки (п. 77.4 ст. 77 Податкового кодексу).

Строки проведення документальної виїзної планової перевірки встановлено ст. 82 зазначеного Кодексу.

Зокрема, тривалість документальної планової перевірки не повинна перевищувати 10 робочих днів для суб’єктів малого підприємництва, 20 робочих днів — для інших платників податків.

Продовження строків проведення зазначених перевірок можливе за рішенням керівника контролюючого органу не більш як на п’ять робочих днів для суб’єктів малого підприємництва, не більш як на 10 робочих днів — для інших платників податків.


Довідково
На ДФС України відповідно до Положення № 236 покладено функції контролю за дотриманням податкового законодавства та законодавства щодо адміністрування єдиного внеску.