Бухоблік

Розрахунки із застосуванням вексельної форми: особливості обліку

Під час ведення господарської діяльності у підприємств часто виникають моменти, коли гостро відчувається нестача коштів, а постачальники та підрядники вимагають гарантію щодо одержання розрахунків. Використання вексельної форми розрахунків у такому випадку є одним із реально можливих виходів. У цій статті пропонуємо розглянути правові основи застосування векселів в Україні, бухгалтерський і податковий облік операцій з цими цінними паперами.


Застосування векселів

Вексель — це цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу певну суму власнику векселя (векселедержателю) (частина перша ст. 14 Закону № 3480).

Загальні правила застосування векселів зафіксовано в Уніфікованому законі, у ст. 1 якого наведено обов’язкові реквізити переказного векселя:

 • назва «переказний вексель»;
 • безумовний наказ cплатити зазначену суму грошей;
 • найменування особи, яка зобов’язана сплачувати (трасат);
 • визначення строку платежу;
 • визначення місця, в якому має бути зроблено платіж;
 • найменування особи, яка або за наказом якої має бути зроблено платіж;
 • визначення дати і місця заповнення векселя;
 • підпис особи, яка видала вексель (трасант).

Якщо строк платежу не зазначено, вважається, що переказний вексель підлягає оплаті за пред’явленням.

У ст. 75 Уніфікованого закону наведено обов’язкові реквізити простого векселя:

 • назва «простий вексель»;
 • безумовний наказ сплатити зазначену суму грошей;
 • визначення строку платежу;
 • визначення місця, в якому має бути зроблено платіж;
 • найменування особи, яка або за наказом якої має бути зроблено платіж;
 • визначення дати і місця заповнення простого векселя; підпис особи, яка видала документ (векселедавець).

Якщо строк платежу не зазначено, то за умовчанням вважається, що простий вексель підлягає оплаті за пред’явленням.

Додаткові умови використання векселів в Україні визначено Законом № 2374. Відповідно до ст. 4 цього Закону:

 • видавати прості та переказні векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за винятком фінансових банківських векселів, фінансових векселів Фонду гарантування внесків фізичних осіб і фінансових казначейських векселів;
 • на момент видачі переказного векселя особа, зазначена як трасат, або векселедавець простого векселя повинна мати перед трасантом та/або особою, яка або за наказом якої має бути здійснено платіж, зобов’язання. Причому сума таких зобов’язань не може бути меншою від суми платежу за векселем;
 • умови щодо застосування вексельної форми розрахунків обов’язково відображено в договорі, складеному в письмовій формі. Під час видачі (передачі) векселя згідно з договором припиняються грошові зобов’язання щодо платежу за таким договором і виникають грошові зобов’язання щодо платежу за векселем.

Складання векселя

Згідно зі ст. 5 Закону № 2374 векселі (прості та переказні) складаються в документарному вигляді на спеціальних бланках за формою, затвердженою Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку за узгодженням з Нацбанком України з урахуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути переведені в бездокументарну форму.

Фінансовий банківський вексель видається в документарній формі як електронний документ. Фінансовий казначейський вексель видається в документарній формі як електронний або паперовий документ.

Вексель, складений на території України і місце платежу якого також знаходиться на території України, заповнюється державною мовою. Найменування трасанту або векселедавця, інших осіб, зобов’язаних за векселем, заповнюється мовою згідно з офіційним найменуванням у статутних документах.

Вексель підписується від імені юридичних осіб власноруч керівником і головним бухгалтером (за наявності посади головного бухгалтера в штатному розписі) або уповноваженими ними особами (у цьому випадку у векселі наводиться посилання на документ юридичної особи, що дає відповідні повноваження), підписи мають бути скріплені печаткою. Від імені фізичних осіб вексель підписується власноруч фізичною особою або уповноваженою особою із зазначенням ідентифікаційного коду і паспортних даних векселедавця-трасанту. Підпис має бути скріплений печаткою (за її наявності).

Бухгалтерський облік

У разі застосування підприємствами вексельної форми розрахунків поряд із поширеними рахунками обліку активів і зобов’язань згідно з Інструкцією № 291 використовуються специфічні рахунки та субрахунки.

Наприклад, при відображенні в обліку операцій з видачі векселів використовуються такі рахунки:

 • рахунок 51 «Довгострокові векселі видані». На цьому рахунку ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками за товари (роботи, послуги), заборгованість за якими забезпечено виданими векселями і не є поточним зобов’язанням. За Кт цього рахунку відображається видача векселя у забезпечення за отримані товари (роботи, послуги), за Дт — погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем. Рахунок 51 має два субрахунки: 511 «Довгострокові векселі, видані в національній валюті» та 512 «Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті»;
 • рахунок 62 «Короткострокові векселі видані». На ньому ведеться облік розрахунків за кредиторською заборгованістю постачальникам, підрядникам за отримані товари (роботи, послуги), на яку підприємством видано векселі. За Кт цього рахунку відображається видача векселів у забезпечення поставок товарів (робіт, послуг) постачальників, підрядників, за Дт — погашення заборгованості з виданих векселів, її списання тощо. Рахунок 62 має субрахунки 621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті» та 622 «Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті».

При відображенні в обліку операцій з придбання векселів використовуються такі рахунки:

 • субрахунок 182 «Довгострокові векселі одержані». На ньому враховуються векселі, одержані в забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості;
 • рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані». На ньому ведеться облік поточної дебіторської заборгованості покупців, замовників за відвантажені товари (продукцію), виконані роботи, надані послуги, забезпеченої векселями. За Дт цього рахунку відображається одержання векселя, за Кт — одержання коштів у рахунок погашення векселів, продаж векселя третій особі, погашення одержаним векселем кредиторської заборгованості тощо.  Рахунок 34 має два субрахунки: 341 «Короткострокові векселі, одержані в національній валюті» та 342 «Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті».

Якщо придбання векселя не пов’язано із заборгованістю за будь-якою товарною операцією, то така операція розглядається як придбання цінного паперу. У свою чергу, згідно з пп. 4.4 ПБО 13 активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутків (процентів, дивідендів тощо), вартості капіталу або інших вигід для інвестора, визнаються фінансовими інвестиціями. У цьому випадку застосовуються такі рахунки й субрахунки. Субрахунок 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» призначено для обліку наявності руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів коштів. На цьому субрахунку обліку підлягають векселі, які придбаватимуться для погашення кредиторської заборгованості або для продажу. При цьому відповідно до п. 4 ПБО 12 вексель враховується за фактичною вартістю з урахуванням витрат, які безпосередньо пов’язані з його придбанням. За Дт цього рахунку відображається придбання (надходження) векселів, за Кт — їх вибуття. Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» призначено для узагальнення інформації про наявність і рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, статутний капітал інших підприємств тощо.  За Дт цього рахунку відображається вартість довгострокових інвестицій, за Кт — їх вибуття (списання). При цьому використовуються два субрахунки: 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам» та 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам».

Нижче наведено основні кореспонденції рахунків при відображенні операцій з векселями.


з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

За розрахунками простими векселями

1

Векселедавець видав вексель постачальнику

631

511, 621

2

Вексель оплачено коштами

511, 621

311

3

Векселедавцем одержано вексель від покупця

341, 182

361

4

Одержано кошти в оплату векселя

311

341, 182

За розрахунками переказними векселями

5

Векселедавцем видано переказний вексель

631

511, 621

6

Здійснено взаємний залік заборгованостей

511, 621

361

7

Векселедержателем одержано переказний вексель

341, 182

361

8

Переказний вексель погашено коштами

311

341, 182

При використанні придбаного векселя як засобу розрахунку за товар з одержанням прибутку

9

Вексель одержано за актом приймання-передачі

352

685, 371

10

Вексель передано

377

741

11

Відображено собівартість реалізованого векселя

971

352

 

Податковий облік

Податок на додану вартість

Операції з випуску (емісії), розміщення та продажу (погашення, випуску) за кошти цінних паперів, емітованих суб’єктами підприємництва, Нацбанком України, Мінфіном України, органами місцевого самоврядування, не є об’єктом оподаткування ПДВ (пп. 196.1.1 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу).

У разі якщо платник ПДВ здійснює оподатковувані поставки товарів (послуг) під забезпечення боргових зобов’язань покупця, наданих у вигляді простого або переказного векселя, випущеного покупцем, або третьою особою, базою оподаткування є договірна вартість, установлена в загальному порядку, тобто згідно з п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу без обліку дисконтів або інших знижок від номіналу векселя, а за процентними векселями — договірна вартість, збільшена на суму процентів, нарахованих або які мають бути нараховані на суму номіналу векселя (п. 189.7 ст. 189 цього Кодексу). Сам по собі номінал векселя не є об’єктом оподатковування — відповідно до п. 189.8 ст. 189 Податкового кодексу на номінал векселя, у тому числі без обліку дисконтів або з урахуванням процентів, податкові зобов’язання не нараховуються.

Податок на прибуток

Починаючи з 01.01.2015 р. об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається коригуванням фінансового результату, розрахованого у фінансовій звітності відповідно до ПБО або МСФЗ, на податкові різниці (пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу).

Однак згідно з пп. 141.2.6 п. 141.2 ст. 141 зазначеного Кодексу не підлягають коригуванню операції платників податку з розміщення, погашення, випуску і подальшого продажу, конвертації цінних паперів власного випуску, а також векселедавців, заставників та інших осіб, які видали неемісійний цінний папір, під час видачі та погашення таких цінних паперів. Не підлягають також коригуванню операції з врахування векселів, інші операції з цінними паперами, які відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку визнаються кредитними.

На умовних прикладах розглянемо порядок відображення операцій з векселями в бухгалтерському та податковому обліку.

Приклад 1. Видача простого векселя

Під час розрахунків за придбані товари вартістю 18 000 грн. (у тому числі ПДВ 20% — 3000 грн.) покупець (векселедавець) видає продавцеві (векселедержателю) простий вексель. Бланк векселя вартістю 12 грн. (у тому числі ПДВ 20% — 2 грн.) придбано у банку векселедавцем, при придбанні сплачено держмито до бюджету. Дані операції відображаються в обліку векселедавця та векселедержателя у такий спосіб:


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума
грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

Доходи

Витрати

Відображення в обліку у покупця (векселедавця)

1

Відображено отримання товару від продавця згідно з накладною на відпуск

28

631

15 000

-

-

2

Відображено податковий кредит з ПДВ згідно з податковою накладною продавця, зареєстрованою в ЄРПН

641/ПДВ

631

3000

-

-

3

Придбано бланк простого векселя у відділенні банку згідно з накладною та дорученням

209

685

10

-

-

4

Відображено податковий кредит з ПДВ згідно з податковою накладною банку, зареєстрованою в ЄРПН

641/ПДВ

685

2

-

-

5

Перераховано банку вартість вексельного бланка

685

311

12

-

-

6

Відображено вартість вексельного бланка на позабалансовому рахунку

Збільшено залишок вартості
вексельних бланків на позабалансовому
рахунку 08 «Бланки суворого обліку»

10

-

-

7

Нараховано держмито за вексельний бланк (10% НМДГ)

92

642

1,70

-

1,70

8

Перераховано держмито до бюджету

642

311

1,70

-

-

9

Вексель видано продавцю

631

511, 621

18 000

-

-

10

Списано вартість бланка векселя згідно з актом списання

92

209

10

-

-

11

Списано вартість бланка векселя з позабалансового рахунку

Зменшено залишок вексельних
бланків на позабалансовому
рахунку 08 «Бланки суворого обліку»

10

-

-

12

Вексель оплачено

511, 621

311

18 000

-

-

Відображення в обліку у продавця (векселедержателя)

1

Відвантажено товар покупцю

361

702

18 000

15 000

-

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ згідно з податковою накладною, зареєстрованою в ЄРПН

702

641/ПДВ

3000

-

-

3

Вексель одержано від покупця

182, 341

361

18 000

-

-

4

Одержано кошти на оплату векселя

311

182, 341

18 000

-

-

 

Приклад 2. Видача переказного векселя

Підприємство «А» відвантажило товар на суму 18 000 грн. (у тому числі ПДВ 20% — 3000 грн.) підприємству «Б» і придбало товар на суму 12 000 грн. (у тому числі ПДВ 20% — 2000 грн.) у підприємства «В». Підприємство «А» видає підприємству «В» переказний вексель номінальною вартістю 12 000 грн. Акцептує вексель підприємство «Б». В обліку підприємств операції відображаються так:


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума
 грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

Доходи

Витрати

Відображення в обліку у підприємства-векселедавця «А»

1

Товар відвантажено покупцеві

361/Б

702

18 000

15 000

-

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

3000

-

-

3

Оприбутковано товар згідно з накладною постачальника

28

631/В

10 000

-

-

4

Відображено податковий кредит з ПДВ відповідно до податкової накладної постачальника

641/ПДВ

631/В

2000

-

-

5

Видано переказний вексель

631/В

511, 621

12 000

-

-

6

Здійснено залік заборгованості підприємства «Б» (частково) номінальною вартістю векселя згідно з повідомленням про акцепт

511, 621

361/Б

12 000

-

-

7

Надійшла оплата від підприємства «Б» на розрахунковий рахунок

311

361/Б

6000

-

-

Відображення в обліку у платника за векселем «Б»

1

Оприбутковано товар згідно з накладною продавця

28

631/А

15 000

-

-

2

Відображено податковий кредит з ПДВ відповідно до податкової накладної продавця, зареєстрованої в ЄРПН

 

631/А

3000

-

-

3

Відображено акцепт переказного векселя на повну суму

631/А

511, 621

12 000

-

-

4

Перераховано кошти підприємству «А»

631/А

311

6000

-

-

Відображення в обліку у векселедержателя «В»

1

Відвантажено товар згідно з накладною

361/А

702

12 000

10 000

-

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ згідно з податковою накладною, зареєстрованою в ЄРПН

702

641/ПДВ

2000

-

-

3

Одержано та акцептовано переказний вексель

341, 182

361/А

12 000

-

-

5

Вексель погашено коштами

311

341, 182

12 000

-

-

 

Приклад 3.

Використання придбаного векселя як засобу розрахунку за товар з отриманням прибутку.

Підприємство придбало короткостроковий вексель номінальною вартістю 10 000 грн. за 9000 грн. Надалі цим векселем підприємство розраховується за товар вартістю 12 000 грн. У підсумку цієї операції виникає прибуток, в обліку дана операція відображається так:


з/п

Зміст господарської операції

 Бухгалтерський облік

Сума
 грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

Доходи

Витрати

1

Здійснено передоплату за вексель

371

311

9000

-

-

2

Одержано вексель за актом приймання-передачі

352

371

9000

-

-

3

Оприбутковано товар згідно з накладною продавця

28

631

10 000

-

-

4

Відображено податковий кредит з ПДВ відповідно до податкової накладної продавця, зареєстрованої в ЄРПН

641/ПДВ

631

2000

-

-

5

Вексель передано

77

741

12 000

12 000

-

6

Вексель списано за собівартістю

971

352

9000

-

9000

7

Здійснено залік заборгованостей

631

377

12 000

-

-

8

Відображено послуги посередника — торговця цінними паперами

977

685

300

-

300

9

Перераховано кошти торговцю цінними паперами

685

311

300

-

-