Бухоблік

Особливості порядку ведення нових форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат для підприємців — платників єдиного податку

Починаючи з 01.01.2012 р. суб'єктами підприємництва застосовується нова спрощена система оподаткування, обліку та звітності, яка регламентується главою 1 розділу XIV Податкового кодексу.

Облік за новою спрощеною системою слід вести в книзі обліку доходів і книзі обліку доходів і витрат (далі — книги обліку), форми і порядок ведення яких затверджено наказом № 1637.

У цій статті розглянемо особливості ведення такого обліку фізичними особами — підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (далі — підприємці-«спрощенці»).

Насамперед наведемо визначення та склад доходів підприємців-«спрощенців».

Визначення та склад доходів підприємців-«спрощенців»

Підприємці можуть отримувати дохід у таких формах (п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу):

 • грошовій — готівковій та/або безготівковій;
 • матеріальній або нематеріальній — у вигляді суми кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності; вартості безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Водночас згідно з п. 291.6 ст. 291 Податкового кодексу платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

У податковій декларації платника єдиного податку (форму якої затверджено наказом № 1688) доходи, отримані від операцій, за якими застосовуються інші способи розрахунку, відображаються окремо. До таких доходів застосовується ставка податку 15% (п. 293.4 ст. 293 Податкового кодексу).

Незручність застосування замість грошових інших форм розрахунків полягає у тому, що підприємець зобов'язаний перейти на звичайну систему оподаткування з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків (пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу).

До підприємницького доходу не включаються отримані підприємцем-«спрощенцем» (п. 292.1 ст. 292 цього Кодексу):

 • пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування;
 • доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Подібні доходи оподатковуються у загальновстановленому порядку, передбаченому розділом ІV Податкового кодексу.

Воджночас доходи підприємця-«спрощенця», оподатковувані єдиним податком, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до вищезазначеного розділу (п. 292.9 ст. 292 Податкового кодексу).

Підприємець-«спрощенець» надає послуги, виконує роботи за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами.

Яка сума доходу, отримана підприємцем у межах таких договорів, включається до підприємницького доходу?

Доходом підприємця-«спрощенця» згідно з п. 292.4 ст. 292 Податкового кодексу є сума отриманої винагороди повіреного (агента). Слід зауважити, що у цьому пункті йдеться, по-перше, про договори доручення, транспортного експедирування і агентські договори, а не взагалі про всі посередницькі договори. Нагадаємо, що до останніх належать також договори комісії. Отже, якщо підприємці надають послуги за договорами комісії, до підприємницького доходу слід відносити всю суму виручки, а не тільки суму винагороди.

По-друге, йдеться лише про послуги і роботи, тому при продажу підприємцем товарів за будь-якими посередницькими договорами уся продажна вартість товарів включається до підприємницького доходу.

Підприємець отримує дохід в іноземній валюті. Як визначити суму такого доходу?

Згідно з п. 292.5 ст. 292 Податкового кодексу виражений в іноземній валюті дохід слід перерахувати у гривні за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України на дату отримання такого доходу.

За якою датою визначається отримання підприємцем доходу?

Визначення дати отримання доходу підприємцем-«спрощенцем» залежно від ситуації наведено у табл. 1.

Таблиця 1


з/п

Норма
Податкового кодексу

Визначення дати
отримання доходу

Ситуація

1

Пункт 292.6 ст. 292

Дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) підприємця

Загальне правило при продажу товарів (робіт, послуг)

2

Пункт 292.6 ст. 292

Дата списання кредиторської заборгованості

При списанні кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності

3

Пункт 292.6 ст. 292

Дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів  (робіт, послуг)

При безоплатному одержанні товарів (робіт, послуг)

4

Пункт 292.7 ст. 292

Дата вилучення з торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки

У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності РРО

5

Пункт 292.8 ст. 292

Дата продажу жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України

У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України

 

Не вся сума коштів, отримана підприємцем в результаті його діяльності, включається до складу підприємницьких доходів.

Насамперед не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону (п. 292.10 ст. 292 Податкового кодексу).

У табл. 2 наведено суми отриманих підприємцем коштів, які не включаються до складу підприємницьких доходів (п. 292.11 ст. 292 цього Кодексу).

Таблиця 2


з/п

Вид надходжень

Коментар

1

2

3

1

Суми ПДВ

Якщо підприємець є платником ПДВ (третя група платників єдиного податку), до складу доходів він включає виручку за вирахуванням ПДВ

2

Суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та повернутої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів

1. Якщо підприємець отримав поворотну фінансову допомогу від інших осіб і не повернув її повністю чи якусь її частину протягом
12 календарних місяців, йому необхідно включити таку неповернуту частину до складу своїх доходів у період, на який припадає початок перевищення строку 12 календарних місяців.

Наприклад, якщо підприємець отримав допомогу 07.02.2012 р. і не повернув 08.02.2013 р. включно, то її потрібно включити до складу доходів 09.02.2013 р.

Водночас Податковим кодексом не передбачено, що підприємець може надалі коригувати суму своїх доходів на суму повернутої допомоги.

2. Сума кредиту не включається до складу доходів незалежно від строку отримання кредиту

3

Суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм

Наприклад, з Пенсійного фонду підприємець отримав допомогу з тимчасової непрацездатності, яку потрібно виплатити найманому працівникові. Сума допомоги не включається до складу доходів підприємця

4

Суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення здійснюється внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів

1. Підприємець сплатив аванс продавцю за товар. Однак згодом договір було розірвано, кошти повернуто підприємцю. Такі кошти підприємець не включає до складу доходів.

2. Підприємець отримав аванс у рахунок продажу товару. На дату отримання авансу його сума включалася до складу доходів підприємця. Однак договір було розірвано, і підприємець повернув аванс. На дату повернення коштів на суму авансу слід зменшити доходи підприємця.

3. Початкові дані попередньої ситуації.

Підприємець повернув кошти, хоча договір не розривався, листа-заяви про повернення коштів немає. У такому випадку зменшувати доходи немає підстав

5

Суми коштів у частині надміру сплачених податків і зборів, установлених Податковим кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів

Наприклад, підприємець надміру сплатив єдиний податок. Надміру сплачена сума повертається підприємцю і не включається до складу його доходів

 

 

Згідно з п. 292.15 ст. 292 Податкового кодексу при визначенні обсягу доходу, що дає право суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

Тобто даний дохід включається до складу оподатковуваного. Наприклад, якщо загальна сума доходу, яка включає також і цей вид доходу, перевищує обсяг доходу, визначений у п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, у такому випадку слід перейти на звичайну систему оподаткування. Однак якщо всю суму перевищення сформовано за рахунок отриманої компенсації (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди, переходити на звичайну систему оподаткування не обов'язково.

Про які попередні (звітні) періоди йдеться в п. 292.15 ст. 292 Податкового кодексу?

Йдеться про попередні звітні роки, тому що саме за наслідками року обчислюється загальна сума доходу для порівняння з граничною сумою доходу, яка дає право перебувати на спрощеній системі.

Причому слід мати на увазі, що в таких попередніх звітних роках мала настати подія надходження оплати від покупця, а не приймалося рішення суду.

Приклад 1

У 2011 р. підприємець продав покупцю товари, оплата за які повинна була надійти у цьому самому році. Покупець не оплатив товари,підприємець подав до суду заяву про стягнення оплати з покупця. У 2012 р. за рішенням суду з покупця стягнуто оплату.

За даними прикладу оплата повинна була надійти у 2011 р. А за рішенням суду з покупця стягнуто оплату у 2012 р. До такої оплати слід застосувати норму п. 292.15 ст. 292 Податкового кодексу, тобто при визначенні обсягу доходу, що дає право суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

Загальні правила обліку доходів і ведення книг обліку

Згідно з п. 292.13 ст. 292 Податкового кодексу дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до ст. 296 Кодексу. Водночас у пп. 296.1.1 п. 296.1 цієї статті зазначено, що платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного за підсумками робочого дня відображення отриманих доходів.

А платники єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів та витрат у відповідній книзі обліку доходів і витрат (пп. 296.1.2 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу).

Тобто перші повинні вести облік тільки доходів, а другі — як доходів, так і витрат. .

Починаючи з 01.01.2012 р. підприємці повинні вести облік тільки в книгах, форми яких затверджено наказом № 1637. Навіть якщо станом на 01.01.2012 р. у підприємця ще не закінчилася книга за формою № 10, яку він вів до означеної дати. Отже, книгу обліку потрібно замінити.

Як здійснюється заміна книг обліку?

Передусім потрібно придбати книгу обліку за новою формою або ж виготовити самостійно, потім прошити та пронумерувати. Після цього надати до органу ДПС за основним місцем обліку підприємця для реєстрації. Разом з новою слід надати стару книгу обліку. Нова книга обліку реєструється і повертається підприємцю разом зі старою. Після цього нова книга використовується для підприємницького обліку доходів чи доходів і витрат.

Чи можна вести книги обліку в електронному вигляді?

Ні, вести книги обліку в електронному вигляді не можна, лише в паперовому вигляді за щоденними підсумками операцій. Тобто в книгах обліку повинна зазначатися не кожна окрема господарська операція, а щоденний підсумок таких операцій. Наприклад, якщо підприємець отримав протягом дня дохід від декількох осіб, у книзі обліку слід відображати загальну суму доходу, а не в розрізі осіб і операцій.

До речі, ніхто не забороняє підприємцю вести аналітичний облік, навіть в електронному вигляді, у розрізі осіб, операцій тощо, а потім щоденний підсумок операцій з отримання доходу відображати у книгах обліку.

На підставі яких документів здійснюються записи в книгах обліку?

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Тобто записи в книгах обліку здійснюють на підставі первинних документів.

При використанні безготівкової форми розрахунків до таких документів належать виписки банку, а також документи, які підтверджують передачу товарів (робіт, послуг) — накладні, товарно-транспортні накладні, акти тощо.

Якщо продаж здійснюється за готівку, можуть застосовуватися форми первинних документів, розроблені самостійно підприємцем, наприклад товарні чеки.

Нагадаємо, що підприємціплатники єдиного податку першої, другої та третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки (частина шоста ст. 9 Закону про РРО, п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу). Щоправда, за власним бажанням з метою внутрішнього контролю і обліку вони можуть застосовувати такі реєстратори, не переведені у фіскальний режим роботи. Чеки такого реєстратора виконуватимуть роль первинного документа. Звітність за таким реєстратором до податкової служби не подається.

У разі безоплатного отримання товарів (робіт, послуг) дохід відображається на підставі накладних на отримання товарів, актів на роботи, послуги й інших аналогічних документів.

Щодо кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, правила визначення позовної давності встановлено статтями 256 — 268 глави 19 Цивільного кодексу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Наприклад, якщо підприємець отримав товари у січні 2009 р. і оплатити їх повинен був до 05.02.2009 р. включно, але не зробив цього до 06.02.2012 р. включно, то починаючи з 07.02.2012 р. кредиторська заборгованість вважається такою, за якою минув строк позовної давності. Отже, станом на 07.02.2012 р. її слід списати і віднести суму заборгованості до складу доходів.

Однак залежно від конкретної ситуації позовна давність може бути спеціальною, а не загальною, за домовленістю сторін вона може збільшуватися, перебіг позовної давності може зупинятися, перериватися (глава 19 Цивільного кодексу). Тому всі ці аспекти потрібно враховувати при розрахунку строку.

Закінчення строку позовної давності, списання заборгованості та включення її суми до складу доходів підприємцю слід задокументувати (довідкою чи іншим аналогічним документом) для відображення в обліку — в книзі.

Скільки книг обліку повинен вести підприємець?

Податковим кодексом передбачено ведення тільки однієї книги обліку. Не потрібно заводити окремі книги обліку для найманих осіб (реалізаторів). Як вже зазначалося, ведеться одна книга обліку, на підставі даних якої заповнюється податкова декларація платника єдиного податку.

Книги обліку зберігаються у платника податку протягом трьох років після виконання останнього запису. Записи у книгах обліку виконуються ручкою з чорнилом темного кольору або кульковою ручкою.

Як виправляти помилки у книгах обліку?

Старий запис слід закреслити, зробити новий. Новий виправлений запис засвідчується підписом підприємця.

Особливості заповнення книги обліку доходів для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ

Як зазначено вище, записи в книзі обліку доходів здійснюють за підсумками робочого дня, протягом якого було отримано дохід.

Крім того, у книзі підбиваються підсумки діяльності за місяць, квартал і рік. Книга містить дев'ять граф. У табл. 3 зазначено дані, які повинна містити кожна графа.

Таблиця 3


з/п

Назва графи

Коментар

1

1 «Дата»

Зазначається дата, на яку відображаються показники доходу, або місяць, квартал, рік у підсумкових рядках

2

2 — 7 «Дохід від провадження діяльності, що оподатковується за базовими ставками єдиного податку»

У цих графах відображається дохід, який за загальним правилом оподатковується за основними фіксованими ставками єдиного податку — 3 чи 5%, а також навіть сума перевищення фактично отриманого доходу над граничною сумою доходу, що дає право перебувати на єдиному податку (п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу).

Хоча в податковій декларації платника єдиного податку така сума перевищення відображається окремим рядком і оподатковується за ставкою 15% згідно з пп. 1 п. 293.4 ст. 293 Податкового кодексу

3

2 «Сума, грн.»

Зазначається загальна отримана сума коштів (готівкою чи на банківський рахунок) за продані товари, виконані роботи, надані послуги — усього на відповідну дату

4

3 «Сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передоплати, грн.»

Усього сума коштів, яку підприємець повернув контрагентам на відповідну дату (готівкою чи перерахувавши з власного банківського рахунку)

5

4 «Скоригована сума доходу, грн. (гр. 2 — гр. 3)»

Сума доходу визначається за вирахуванням повернутих коштів

6

5 «Вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), грн.»

7

6 «Сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, грн.»

8

7 «Всього, грн.(гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)»

Загальна сума доходу від діяльності, що оподатковується за базовими ставками єдиного податку

9

8 — 9 «Дохід, що оподатковується за ставкою 15%»

Якщо підприємець отримав дохід, що відповідає наведеному в підпунктах 2 — 4 п. 293.4 ст. 293 Податкового кодексу, його слід відображати саме в цих рядках

10

8 «Вид доходу»

Може бути дохід, отриманий:
від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначено у п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу (у грошовій формі, прострочена кредиторська заборгованість, безоплатно отримані товари, роботи, послуги), наприклад бартер;
від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

11

9 «Сума, грн.»

Сума такого доходу

 

Далі наведемо приклад заповнення книги обліку доходів.

Приклад 2

Протягом лютого 2012 р. підприємець (друга група платників єдиного податку) отримав такі доходи:

 • 07.02.2012 р.на банківський рахунок підприємця надійшли кошти від продажу товарів: від першого покупцяу сумі 20 000 грн., від другогоу сумі 30 000 грн.;
 • 10.02.2012 р.отримано від покупця на банківський рахунок передоплату за товар у сумі 40 000 грн.;
 • 16.02.2012 р.частково повернуто передоплату за товар покупцю у розмірі 5000 грн.;
 • 21.02.2012 р.надійшли кошти від продажу товарів на банківський рахунок підприємця (3000 грн.) та отримано готівку від продажу товарів (2000 грн.);
 • 23.02.2012 р.підприємець безоплатно отримав товари на суму 1000 грн.;
 • 24.02.2012 р.закінчився строк позовної давності за кредиторською заборгованістю на суму 2500 грн.;
 • 28.02.2012 р.надійшли кошти (доходи) на банківський рахунок підприємця від діяльності, не зазначеної у свідоцтві,60 000 грн.

На підставі наведених даних заповнимо книгу обліку доходів.

Фрагмент заповнення книги обліку доходів

Дата

Дохід від провадження діяльності*

Дохід, що оподатковується
за ставкою 15%**

вартість проданих товарів,
виконаних робіт, наданих послуг

вартість
безоплатно
отриманих товарів
(робіт,
послуг),
грн.

сума
заборгованості,
за якою минув
строк позовної
давності,
грн.

всього,
грн.
(гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)

сума,
грн.

сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передоплати,
грн.

скоригована
сума доходу, грн.
(гр. 2
гр. 3)

вид
доходу

сума,
грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

07.02.2012 р.

50 000

 

50 000

 

 

50 000

 

 

10.02.2012 р.

40 000

 

40 000

 

 

40 000

 

 

16.02.2012 р.

 

5000

- 5000

 

 

- 5000

 

 

21.02.2012 р.

5000

 

5000

 

 

5000

 

 

23.02.2012 р.

 

 

 

1000

 

1000

 

 

24.02.2012 р.

 

 

 

 

2500

2500

 

 

28.02.2012 р.

 

 

 

 

 

 

За послуги (діяльність, не зазначена у свідоцтві)

60 000

Лютий 2012 р.

95 000

5000

90 000

1000

2500

93 500

60 000

____________

*Відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу (крім доходу, що оподатковується за ставкою 15%).
**Відповідно до підпунктів 2 — 4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу.

Особливості заповнення книги обліку доходів і витрат для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ

Особливості заповнення цієї книги майже такі самі, як і попередньої. Тільки на відміну від попередньої, де відображаються дані про доходи, у книзі обліку доходів і витрат наводять також дані про витрати. Окрім того, дані про доходи і витрати відображають у книзі без урахування ПДВ.

Книга містить два розділи: «Доходи» та «Витрати». Розглянемо кожен з них окремо.

Розділ І «Доходи»

Цей розділ книги обліку доходів і витрат містить такі самі графи, як і книга обліку доходів, і заповнюється аналогічно. Тому зупинятися окремо на цьому розділі не будемо. Проте на відміну від попередньої книги у графі 8 «Вид доходу» розділу І книги обліку доходів і витрат можуть зазначатися тільки два види доходу — дохід, отриманий:

 • при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначено у п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу (у грошовій формі, прострочена кредиторська заборгованість, безоплатно отримані товари, роботи, послуги), наприклад бартер;
 • від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Розділ ІІ «Витрати»

У цьому розділі відображаються понесені витрати, зокрема оплачені придбані товари (роботи, послуги), виплачена заробітна плата, сплачений єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо. Тобто витрати відображаються за датою списання коштів з банківського рахунку підприємця чи датою оплати готівкою. Розділ ІІ книги містить сім граф. У табл. 4 наведено дані, які повинна містити кожна графа.

Таблиця 4


з/п

Назва графи

Коментар

1

1 «Дата»

Зазначається дата, на яку відображаються показники витрат, або місяць, квартал, рік у підсумкових рядках

2

 «Витрати, пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг)»

2 «Вид витрат»

У графах 2 і 3 відображаються витрати, пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг) без ПДВ, у тому числі: суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків (ПДВ);
суми ввізного мита; суми непрямих податків (ПДВ) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються платникам податку; транспортно-заготівельні витрати;

інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

До останнього виду витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, інші прямі витрати підприємця на доопрацювання і покращення якісно технічних характеристик товарів тощо. Наприклад, витрати на пакування придбаного оптом товару для роздрібног о продажу

3

3 «Сума без ПДВ, грн.»

 

 

4

4 «Витрати на оплату праці найманих працівників, грн.»

У цій графі відображається весь фонд оплати праці, включаючи утримані з зарплати єдиний внесок та податок на доходи фізичних осіб, а також нарахований єдиний внесок на зарплату працівників

5

5 «Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.»

У цій графі зазначається перерахований до Пенсійного фонду єдиний внесок, нарахований на дохід підприємця

6

6 «Інші витрати, грн.»

У графі 6 відображається сума інших витрат, понесених у зв'язку з провадженням господарської діяльності платника податку, зокрема витрати на зв'язок, сплату орендних та комунальних платежів тощо

7

7 «Всього, грн. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)»

 

Наведемо приклад заповнення розділу ІІ книги обліку доходів і витрат.

Приклад 3

Протягом лютого 2012 р. підприємець поніс такі витрати:

 • 03.02.2012 р.перераховано на карткові рахунки працівникам зарплату4097 грн., до бюджету ПДФО723 грн., до Пенсійного фонду єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування2020 грн. (180 грн. утримано із зарплати працівників, 1840 грн. нараховано на таку зарплату), всього сума перерахувань становить 6840 грн. (4097 + 2020 + 723);
 • 08.02.2012 р.перераховано кошти продавцю за товари в сумі 50 000 грн., крім того, ПДВ10 000 грн., та оплачено сторонньому автоперевізнику послуги з автоперевезення придбаних товарів на суму 1000 грн., крім того, ПДВ200 грн.;
 • 15.02.2012 р.сплачено комунальні платежі 2000 грн., крім того, ПДВ400 грн., орендні платежі1500 грн., крім того, ПДВ300 грн.;
 • 17.02.2012 р.сплачено єдиний внесок (авансовий платіж) з доходу підприємця373 грн.

На підставі наведених даних заповнимо розділ ІІ «Витрати» книги обліку доходів і витрат.

Фрагмент заповнення розділу ІІ «Витрати» книги обліку доходів і витрат

Дата

Витрати, пов'язані
з придбанням товарів(робіт, послуг)

Витрат
на оплату праці найманих працівників,
грн.

Єдиний внесок
на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування,
 грн.

Іншівитрати,
грн.

Всього, грн.

(гр. 3 + гр. 4+ гр. 5 + гр. 6)

вид

витрат

сума
без ПДВ, грн.

1

2

3

4

5

6

7

03.02.2012 р.

 

 

6840

 

6840

08.02.2012 р.

Оплата постачальнику

50 000

 

 

 

50 000

08.02.2012 р.

ТЗВ

1000

 

 

 

1000

15.02.2012 р.

 

 

 

 

3500

3500

17.02.2012 р.

 

 

 

373

 

373

Лютий 2012 р.

51 000

6840

373

3500

61 713