Новини
Тема: Трансфертне ціноутворення

Контрольовані операції: нова форма акта про результати перевірки

Нагадаємо, що змінами, внесеними Законом № 72, положення ст. 39 Податкового кодексу суттєво змінилися, зокрема, змінено основну мету трансфертного ціноутворення з «визначення звичайної ціни» на «визначення зіставності умов у контрольованих операціях (далі — КО), виходячи з принципу «витягнутої руки», ПДВ виключено з-під контролю трансфертного ціноутворення.
З огляду на це приведено у відповідність із чинним законодавством процедуру документування результатів перевірок платників з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення КО.
Так, наказом № 912 встановлено нову форму акта (довідки) про результати перевірки КО та вимоги до його (її) складення. Про особливості заповнення цієї форми акта (довідки) йтиметься у цій статті.


Форма акта

Як і раніше, у разі встановлення під час перевірки порушень норм податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати податків у ході здійснення КО складається акт про результати перевірки, за відсутності порушень — довідка про результати перевірки.

Структура форми акта (довідки) про результати перевірки КО залишилась майже незмінною та складається з чотирьох частин: вступної частини; загальних положень; результатів перевірки повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й), яка називалась «описова частина»; висновку.

Нова форма акта (довідки) про результати перевірки КО є універсальною та передбачає також можливість заповнення інформації про результати перевірок КО, проведених у звітних періодах 2013 та 2014 рр., з урахуванням норм законодавства з трансфертного ціноутворення, що діяло до 01.01.2015 р.

Зокрема, наказом № 912 визначено, що за результатами здійснення перевірок КО за звітні періоди 2013 та 2014 рр.:

  • заповнюються також дані про факти заниження сум ПДВ, встановлені у ході проведення перевірки;
  • відображається інформація щодо визначення відповідності або невідповідності цін КО рівню звичайних (ринкових) цін.

Оформлення акта

Оформлення вступної частини акта (довідки) про результати перевірки КО аналогічне оформленню акта (довідки) про результати звичайних податкових перевірок у частині зазначення інформації про реквізити наказу контролюючого органу про призначення перевірки; посадових осіб контролюючого органу, які проводили перевірку; період, що перевірявся; підстави для проведення перевірки; про надсилання або вручення платнику податків копії наказу про проведення перевірки. Відмінністю є зазначення відомостей про контрагентів, які є сторонами КО: їх найменування, місцезнаходження та опис КО.

Порівняно з попередньою формою акта, затвердженою наказом № 843, із цього розділу виключено поле, в якому відображались реквізити рішення керівника (заступника керівника) контролюючого органу, на підставі якого проводилась перевірка, а також поле, що містило інформацію про посадову особу зазначеного органу, яка очолювала перевірку. Зазначене обумовлено виключенням аналогічних законодавчих норм зі ст. 39 Податкового кодексу.

Також, враховуючи внесення змін до ст. 79 Податкового кодексу в частині зняття обмеження щодо віднесення перевірки КО до категорії документальної позапланової невиїзної, цей розділ доповнено новим положенням, а саме: залежно від місця проведення перевірки заповнюється поле про ознайомлення платника податків з направленням на проведення перевірки — якщо перевірка є виїзною або поле про надсилання/вручення письмового повідомлення про дату початку і місце проведення перевірки — якщо перевірка є невиїзною.

У загальній частині акта (довідки) про результати перевірки КО зазначається місце проведення перевірки, її тривалість (із зазначенням строку продовження та реквізитів наказу контролюючого органу про продовження перевірки — у випадку якщо таке продовження відбувалось); інформація про місцезнаходження платника податків; посадових осіб платника податків, відповідальних за фінансово-господарську діяльність; відомості про взяття на облік платника податків; реєстраційні дані платника ПДВ — у разі проведення перевірки за звітні періоди 2013 та 2014 рр.

У зв’язку зі змінами відповідних норм ст. 39 Податкового кодексу, так само, як із попередньої частини акта (довідки) про результати перевірки КО, виключено поле, яке було передбачено у попередній формі акта, затвердженій наказом № 843, а саме: реквізити рішення керівника (заступника керівника) контролюючого органу, на підставі якого здійснювалось продовження перевірки. Також з форми акта (довідки) про результати перевірки КО виключено вимогу про зазначення відомостей про попередні перевірки КО.

Частину форми акта (довідки) про результати перевірки, яка має назву «Результати перевірки повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й)», наказом № 912 уніфіковано.

При цьому  в зазначеній частині відображається той самий обсяг інформації, що встановлювався наказом № 843 у розділі «Описова частина» акта (довідки), але з урахуванням внесених у Податковий кодекс змін, а саме:

  • загальний опис КО із відображенням опису товарів (робіт, послуг), які є предметом КО, а також підстав віднесення цих операцій до контрольованих та критеріїв визнання осіб пов’язаними відповідно до цього Кодексу;
  • відомості про включення (або невключення) інформації про КО, що перевіряються, до звіту про КО та щодо подання документації з трансфертного ціноутворення;
  • використані платником податків та контролюючим органом методи та джерела інформації для встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки» (або відповідності ціни КО рівню звичайної (ринкової) ціни — для звітних періодів 2013 та 2014 рр.). При цьому, як правило, відображається інформація про методи та джерела інформації, описані платником податків у документації з трансфертного ціноутворення, а також наводиться оцінка контролюючого органу стосовно відповідності застосованих методів і джерел інформації вимогам зазначеного Кодексу.

У випадку якщо платник податків застосував не найбільш доцільний метод, не надав аргументованих висновків стосовно обґрунтованості застосування відповідного методу, порушив пріоритетність застосування методів, визначену пп. 39.3.2.1 п. 39.3.2 ст. 39 Податкового кодексу, а також у разі встановлення інших джерел інформації, що дають змогу отримати вищий рівень зіставності комерційних та фінансових умов операцій, ніж ті, що використано платником, контролюючий орган застосовує інші методи та джерела інформації.

Частину акта (довідки), якою передбачено викладення фактів відхилення умов КО від умов, що відповідають принципу «витягнутої руки» (або ціни КО від рівня звичайної (ринкової) ціни — для звітних періодів 2013 та 2014 років), що призвело до заниження сум податків, доповнено таблицями, що містять розрахунки сум заниження податку на прибуток підприємств та ПДВ (для звітних періодів 2013 та 2014 рр.) із наведенням зведених даних щодо задекларованих та виявлених у ході перевірки КО сум податків.

Крім того, інформація, яку відображено у цій частині форми акта (довідки) перевірки, не є остаточною. Тобто за необхідності контролюючий орган може навести опис інших відомостей, що стосуються перевірки КО (наприклад, про зустрічні перевірки, проведені заходи податкового контролю, опитування посадових осіб та/або працівників платників податків, які є сторонами контрольованих операцій, тощо).

У висновках акта про результати перевірки наводиться узагальнення виявлених порушень податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення КО з відображенням посилання на відповідні нормативно-правові акти, порушені платником податків. За відсутності таких порушень при складанні довідки про результати перевірки зазначається відповідна інформація.

Підписання акта (довідки) про результати перевірки КО

Наказом № 912 визначено також процедуру підписання та отримання платником податків акта (довідки) про результати перевірки КО, яка майже не відрізняється від аналогічної процедури, встановленої для звичайних податкових документальних перевірок, зокрема, акт (довідка) складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку. Зазначений акт реєструється у контролюючому органі, який проводив перевірку.

При цьому деякі відмінності все ж існують, а саме:

  • строк складення акта (довідки) зараховується до строку проведення перевірки КО  (при звичайних документальних перевірках цей строк не враховується);
  • акт (довідка) про результатами перевірки КО вручається або надсилається платнику податків протягом двох робочих днів з дати його (її) складення (реєстрації), а при звичайних документальних перевірках — у день підписання акта (довідки) (або відмови від підписання).

Заперечення до акта (довідки) про результати перевірки КО подаються платником податків та розглядаються контролюючим органом у порядку, встановленому Податковим кодексом.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42