Новини
Тема: Фінансова і статистична звітність, Трансфертне ціноутворення

Звіт про контрольовані операції: за 2015 р. звітуємо за новою формою

Нову форму Звіту про контрольовані операції (далі — Звіт) та  Порядок складання Звіту (далі — Порядок) затверджено наказом № 8. Розробку нової форми Звіту та Порядку його складання обумовлено насамперед змінами у правилах трансфертного ціноутворення, які було запроваджено Законом № 72. Нагадаємо, що з 01.01.2015 р. з-під контролю трансфертного ціноутворення виведено операції між резидентами України, змінено критерії визнання операцій контрольованими, імплементовано принцип «витягнутої руки» тощо.


Нова форма забезпечує можливість платникам податків, які здійснювали контрольовані операції, надати до контролюючих органів інформацію відповідно до нових норм ст. 39 Податкового кодексу.

Водночас в оновленому Звіті та Порядку його складання також враховано зауваження та пропозиції платників, надані за результатами двох звітних кампаній.

До Звіту має бути внесено інформацію щодо всіх контрольованих операцій, здійснених платником протягом звітного періоду (для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік).

Слід зазначити, що структура самого Звіту не змінилась. Як і раніше, він складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації до додатка, які є його невід’ємною частиною. Їх зміст та Порядок складання у більшості випадків майже збігається з попередніми документами, але є й суттєві відмінності, зокрема нові рядки, нові або більш конкретизовані вимоги щодо заповнення.

Розглянемо детальніше кожну частину Звіту.

Заголовна та основна частини графічно розміщені на першому аркуші Звіту, який підписується керівником та головним бухгалтером платника.

У заголовній частині зазначаються тип Звіту («звітний», «звітний новий», «уточнюючий») та загальні дані про платника, який подає Звіт.

Звіти з позначкою «звітний новий» та «уточнюючий» подаються у разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті («звітний») інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки:

  • «звітний новий» — у разі подання нового Звіту про контрольовані операції до 1 травня року, що настає за звітним;
  • «уточнюючий» — у разі подання після 1 травня року, що настає за звітним.

При цьому Звіти з позначкою «звітний новий» та «уточнюючий» мають містити разом з виправленою інформацією й повну інформацію про всі інші контрольовані операції за звітний рік, як це передбачено при складанні основного Звіту (з позначкою «звітний»).

Дані про платника податків, який подає Звіт, включають його повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ, основний код економічної діяльності за КВЕД, податкову адресу та найменування контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку.

Також у заголовній частині зазначається кількість додатків до Звіту (кількість яких має збігатися з кількістю контрагентів, зазначених в основній частині Звіту).

Основна частина Звіту містить інформацію щодо всіх контрагентів (із зазначенням реєстраційного коду, встановленого у країні їх реєстрації), з якими протягом звітного року здійснювалися контрольовані операції, та загальна сума таких операцій.

У графі 4 «Загальна сума контрольованих операцій з контрагентом» Звіту має бути зазначено лише суму контрольованих операцій, тобто без урахування інших господарських операцій, які не визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення. Наприклад, платник здійснював протягом 2015 р. операції з контрагентом — нерезидентом — непов’язаною особою, зареєстрованою у Швейцарії. Для розрахунку загальної суми контрольованих операцій мають бути враховані виключно операції, здійснені в період перебування Швейцарії у відповідних переліках Кабінету Міністрів України, тобто в період з 01.01.2015 р. по 16.09.2015 р.

Форма Звіту передбачає також деталізацію відомостей про контрольовані операції з кожним контрагентом в окремому додатку.

Додаток (додатки) до Звіту

Додаток заповнюється окремо щодо кожної особи, яка бере участь у контрольованій операції. Як уже зазначалося, кількість додатків до Звіту має відповідати кількості контрагентів — сторін контрольованих операцій, зазначених в основній частині Звіту, при цьому порядковий номер додатка має збігатися з порядковим номером відповідного контрагента у таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції».

Для забезпечення ефективності обробки значного обсягу інформації, яка може міститися у додатку до Звіту, у разі якщо кількість рядків у додатку перевищує 20 тис. записів, він розбивається на порції (одна порція — не більше 20 тис. записів). У службовому полі «номер порції» зазначається номер порції додатка (від 01 до 99). Таким чином, максимальна кількість записів в одному додатку може становити 1 млн.  980 тис.  записів, що є достатнім для відображення всіх контрольованих операцій з одним контрагентом.

Додаток графічно розміщено на другому аркуші Звіту та умовно складається з двох частин: відомостей про особу, яка бере участь у контрольованій операції, і табличної інформації про здійснені з цією особою протягом звітного року контрольовані операції.

Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях, містять:

  • повне найменування контрагента відповідно до контракту (угоди), його ідентифікаційний код;
  • назву та код країни, в якій зареєстровано контрагента відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом № 426, та адресу його місцезнаходження. З урахуванням віднесення до категорії нерезидентів осіб, які мають податкову адресу (місцезнаходження/місце проживання) на території ВЕЗ «Крим», для таких контрагентів передбачено можливість зазначати назву території — «ВЕЗ «Крим» із кодом 805;
  • код підстави віднесення операції до контрольованої та код ознаки пов’язаності особи, які заповнюються відповідно до додатків 1 та 2 до Порядку складання Звіту.

У додатку 1 до цього Порядку зазначено всі чотири критерії віднесення операції до контрольованої відповідно до ст. 39 Податкового кодексу, а саме:

  • господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами — нерезидентами (пп. «а» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу), — код 010;
  • господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами — нерезидентами із залученням непов’язаних осіб (пп. 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу), — код 015;
  • господарські операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів (пп. «б» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу) — код 020;
  • господарські операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), яку включено до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу), — код 030.

У разі якщо один контрагент одночасно відповідає декільком ознакам, зазначаються коди всіх підстав (наприклад, якщо контрагент — пов’язана особа, зареєстрована в Молдові, мають бути зазначені два коди — 010 та 030).

У додатку 2 до Порядку крім 13 ознак пов’язаності, зазначених у підпунктах «а» та «б» пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, передбачено можливість кодування випадків, коли платник на підставі абзацу 29 цього підпункту самостійно визнає себе та контрагента пов’язаними особами (код 514) або платника та контрагента визнано пов’язаними особами в судовому порядку відповідно абзацу 30 цього підпункту (код 515).

Також якщо одночасно ознак пов’язаності декілька, зазначаються коди всіх ознак (наприклад, контрольовані операції здійснюються між юридичними особами, в яких одна і та сама фізична особа безпосередньо володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 50 та 70% та одночасно має право на призначення (обрання) одноособових виконавчих органів кожної з цих юридичних осіб; у Звіті має бути зазначено три коди — 502, 503, 506).

У разі якщо контрольовані операції здійснювалися з пов’язаною особою — нерезидентом (платником зазначено як підставу віднесення до контрольованих операцій коди 010 та/або 015) та інформацію щодо ознак пов’язаності з таким контрагентом зазначено у відповідному рядку «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» (коди 501 — 509 та 513), разом із додатком надається інформація про пов’язаність, у якій детальніше розкривається інформація про такі ознаки пов’язаності.

Інформація про пов’язаність заповнюється за встановленою формою (графічно це окрема форма на трьох аркушах), в якій обов’язково зазначається номер додатка, до якого вона надається, та дублюється інформація щодо платника податків та його контрагента. Інформація не заповнюється, якщо ознаки пов’язаності визначаються за кодами 510 — 512 та 514 — 515, оскільки в цих випадках інформації достатньо із загального опису ознаки пов’язаності.

Особливості заповнення інформації про пов’язаність досить детально розкриваються у розділі VI Порядку. Слід зазначити, що у разі опосередкованого володіння корпоративними правами має розкриватися весь ланцюжок осіб (із зазначенням їхньої назви та країни реєстрації), через яких здійснюється опосередковане володіння.

Усі розглянуті вище частини Звіту не мають викликати особливих труднощів при заповненні. Найскладнішою частиною Звіту, яка містить основну інформацію щодо здійснених контрольованих операцій, є розділ додатка «Відомості про контрольовані операції».

Найсуттєвішими змінами у розділі «Відомості про контрольовані операції» та порядку його заповнення є:

по-перше, можливість здійснювати групування контрольованих операцій (п. 6 розділу І та розділ V Порядку).

Платники податків можуть відобразити у Звіті узагальнену інформацію щодо декількох контрольованих операцій. Здійснити групування контрольованих операцій у їх сукупність можливо за умови використання платником для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» методів ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку, розподілення прибутку. Одночасно в контрольованих операціях мають збігатись умови поставок та інші показники цих операцій, що відображаються у графах 2 — 6, 9 — 11, 21, 22 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до звіту.

Чинна редакція Порядку складання Звіту також зберегла норми щодо можливості сумарного відображення (тобто фактичне проведення групування) декількох контрольованих операцій в одному рядку додатка (п. 18 розділу ІV Порядку).

Для наочності у табличному вигляді розглянемо, для яких окремих випадків доцільне та можливе використання тієї чи іншої процедури групування (табл. 1).

Таблиця 1


з/п

Для яких випадків
застосовується

Пункт 18
розділу ІV Порядку

Пункт 6
розділу І та розділ V Порядку

1

Контрольовані операції в межах одного контракту

2

Контрольовані операції за кількома контрактами

х

3

Різні торговельні марки та виробники предмета контрольованої операції

х

4

Групування товару за УКТ ЗЕД до рівня товарної підпозиції (шість знаків)

х

5

Однакова ціна (тариф) за одиницю виміру предмета контрольованої операції в декількох таких операціях

6

Різна ціна (тариф) за одиницю виміру предмета контрольованої операції в декількох таких операціях

х

7

Використання методу порівняльної неконтрольованої ціни

х

8

Використання методів ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку, розподілення прибутку

Умовні позначки:   — так,  х — ні

 

Отже, насамперед можливість відобразити інформацію щодо здійснених контрольованих операцій відповідно до норм п. 6 розділу І та розділу V Порядку буде цікава для компаній, які придбавають (реалізують) протягом звітного року за кількома контрактами товари широкої номенклатури (наприклад, санітарно-гігієнічні вироби або вироби із пластмаси) з різною ціною, та які як метод трансферного ціноутворення використовують метод чистого прибутку (ціни перепродажу, «витрати плюс»);

по-друге, обов’язок відображення у Звіті інформації про показник рентабельності контрольованих операцій.

У разі використання платником методів ціни перепродажу, «витрати плюс» або чистого прибутку в графах 22, 23 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка необхідно зазначати застосований показник рентабельності та його цифрове значення.

Тобто вже на момент заповнення Звіту платник податків повинен мати документацію з трансфертного ціноутворення щодо здійснених контрольованих операцій або щонайменше — проведений функціональний, економічний та порівняльний аналіз контрольованих операцій, який дасть розуміння найдоцільнішого методу трансфертного ціноутворення та фінансового показника, відповідно до яких компанія обґрунтовуватиме відповідність принципу «витягнутої руки».

Інші зміни у додатку до Звіту

Формат розділу додатка до Звіту «Відомості про контрольовані операції» не змінився — це таблична форма, яка містить 24 графи, з яких 21 графа залишилася незмінною з попереднього Звіту. Відтепер не потрібно буде зазначати інформацію щодо коду за Державним класифікатором продукції та послуг, курсу валюти, коду підстави для визнання ціни звичайною, коду джерела інформації для визначення звичайної ціни, звичайної ціни за одиницю.

Водночас додано нові графи: показник рентабельності (графа 22), цифрове значення показника рентабельності (графа 23), інформація щодо групування контрольованих операцій у їх сукупність (графа 24).

Також змінено (доповнено, уточнено) порядок заповнення окремих граф (табл. 2).

Таблиця 2

Графа додатка

Особливості заповнення

Графа 3
«Код типу предмета операції»

Наводиться розширена деталізація предмета контрольованих операцій (товар, нематеріальні активи, цінні папери, послуга, банківська послуга, фінансова послуга, робота)

Графа 6
«Код сторони операції»

Зазначається код сторони операції, якою під час контрольованої операції є контрагент-нерезидент

Графа 11
«Умови поставки (Інкотермс)»

Обов’язково має зазначатися крім абревіатури умов поставки (FOB, СIF, FCA тощо) назва місця передання товарів (місця призначення)

Графи 14, 15
«Дата здійснення операції»

Залишено вимогу щодо відображення контрольованої операції у Звіті за датою переходу права власності на товари або датою складання акта виконання робіт або надання послуг

Графа 16
«Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті контракту/ договору)»

Визначено особливості заповнення у разі здійснення операцій із надання/отримання кредиту, депозиту, позики (зазначається відсоткова ставка такої фінансової послуги в річному обчисленні фінансових послуг) та сплати/отримання роялті, франшизи тощо, ставка яких визначена у відсотках до відповідної бази нарахувань (зазначається відсоткова ставка відповідно до договору (контракту))

Графа 17 «Кількість»

Уточнено, що у разі коли предметом контрольованої операції є фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається сума такої послуги у валюті контракту

Графа 19
«Код валюти»

У разі застосування гривні як валюти контракту (договору) передбачено застосування коду «980»

Графа 20
«Загальна вартість операції (без вирахування непрямих податків) (грн.)»

Зазначається загальна вартість контрольованої операції (за вирахуванням непрямих податків) у гривнях, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податку

Графа 22 «Показник рентабельності»

Зазначається показник рентабельності (один із зазначених у пп. 39.3.2.5 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Кодексу) у разі використання платником методів ціни перепродажу, «витрати плюс» або чистого прибутку

Графа 23
«Цифрове значення показника рентабельності»

Заповнюється одночасно із графою 22, зазначається цифрове значення відповідного показника рентабельності (з точністю до другого знака після коми)

Графа 24 «Інформація щодо групування контрольованих операцій у їх сукупність»

Заповнюється у разі групування контрольованих операцій у їх сукупність у випадках, передбачених п. 6 розділу І Порядку. Відповідна позначка у графі інформує, що інформація у відповідному рядку є узагальненою інформацію щодо сукупності окремих операцій

 

Новою формою Звіту та Порядком його складання усунуто проблемне питання, з яким стикались бухгалтери під час розрахунку вартості контрольованих операцій для внесення інформації до додатка та основної частини Звіту (необхідність розраховувати загальну вартість операції згідно з формулою із урахуванням курсу Нацбанку України на дату оформлення митної декларації, що викликало розбіжність у разі зміни курсу валюти на момент отримання передоплати і завершення розрахунків між даними бухгалтерського обліку та інформацією у додатку).

Чинною редакцію Порядку складання Звіту встановлено, що вартісні показники контрольованих операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду зазначаються згідно з даними бухгалтерського обліку платника. Водночас залишається вимога, що загальний вартісний показник усіх контрольованих операцій, зазначених у додатку (підсумок графи 20), має збігатися з вартісним показником, зазначеним у графі 4 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту у рядку відповідної особи.

Звертаємо увагу, що Звіт про контрольовані операції, здійснені платником у 2015 р., подається за новою формою, затвердженою наказом № 8. Наразі розробляються електронні форми Звіту, які забезпечать можливість платникам заповнити та надати звіт в електронному вигляді. Водночас значний обсяг роботи з підготовки інформації, яка зазначатиметься у Звіті, можливо та необхідно зробити вже зараз.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42