Інші податки

Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти

Чи враховуються у складі витрат при обчисленні об’єкта оподаткування витрати на оформлення документації для участі у конкурсних торгах (тендері) на закупівлю товарів, робіт (послуг) за державні кошти?


Відповідно до пп. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу витрати — сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

Згідно з п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються із витрат операційної діяльності, які визначаються відповідно до пунктів 138.4, 138.6 — 138.9, підпунктів 138.10.2 — 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 цієї статті, та інших витрат, визначених згідно з п. 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 п. 138.10, пунктами 138.11, 138.12 цієї статті, п. 140.1 ст. 140 та ст. 141 цього Кодексу, крім витрат, визначених у п. 138.3 ст. 138 та у ст. 139 Кодексу.

Витрати операційної діяльності включають, зокрема, собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг (пп. 138.1.1 п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 138.8 ст. 138 цього Кодексу собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов’язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, до яких, зокрема, належать інші прямі витрати.

При цьому до складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний об’єкт витрат (п. 138.9 ст. 138 Податкового кодексу).

Згідно з п. 138.2 ст. 138 Кодексу витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, установлених розділом II цього Кодексу.

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти визначено Законом № 2289.

Відповідно до ст. 12 цього Закону закупівля здійснюється шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті торги; двоступеневі торги; запит цінових пропозицій; попередня кваліфікація учасників; закупівля в одного учасника.

Отже, платник податку може врахувати у складі витрат витрати на оформлення заяви про участь у тендері (конкурсі), копіювання установчих документів, аудиторські висновки та посвідчення їх у нотаріуса, комісії і відсотки по гарантіях банку тощо. До складу витрат також включається сума коштів, пов’язана з участю у конкурсних торгах (тендері) на закупівлю товарів, робіт (послуг) за державні кошти за умови, що зазначені витрати належним чином підтверджені документально та відповідають предмету договору господарській діяльності платника податку.